หน้าแรก ร่วมงานกับเรา ติดต่อเรา
Th En
ความเป็นมาของบริษัท

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2535 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 6 ล้านบาท การก่อตั้งบริษัทเกิดขึ้นจากกลุ่มวิศวกรระบบไฟฟ้าที่มีประสบการณ์ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า

ทั้งทางด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าย่อยและงานระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงมามากกว่า 20 ปี ในปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้างและติดตั้งแบบครบวงจรในงานระบบจำหน่ายไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง – สถานีไฟฟ้าย่อย งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล งานด้านพลังงานทดแทน เช่นโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ งานด้านอนุรักษ์พลังงาน งานก่อสร้างเสาโทรคมนาคม งานสื่อสารและอาณัติสัญญาณ รวมทั้งผลิตและจำหน่ายเสาโครงเหล็กสำหรับระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ระบบเสาโทรคมนาคม และป้ายโฆษณา Bill Board และงานขายวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์สื่อสาร ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตสอดคล้องกับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและการพัฒนาระบบพลังงานของประเทศ นอกจากนี้ในการพัฒนาล่าสุด บริษัทยังก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียน ทั้งพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ อีกด้วย

 • 2535 - 2546

  2535 - 2546

  บริษัทเริ่มเปิดดำเนินการโรงงานผลิตเสาโครงเหล็กและอุปกรณ์จับยึดในปี 2537

  อ่านทั้งหมด
 • 2548

  2548

  โรงงานได้รับ ISO 9001 : 2000 จากสถาบัน Anglo Japanese American (AJA) Registrars

  อ่านทั้งหมด
 • 2550

  2550

  บริษัทได้ปิดกิจการและชำระบัญชี บริษัท อาลี คาตุน (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2550

  อ่านทั้งหมด
 • 2552

  2552

  ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2552

  อ่านทั้งหมด
 • 2554

  2554

  บริษัทได้ย้ายการจดทะเบียนหลักทรัพย์จากตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ(mai)

  อ่านทั้งหมด
 • 2556

  2556

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556

  อ่านทั้งหมด
 • 2558

  2558

  เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2558 บริษัท เด็มโก้ เดอลาว จำกัด ได้ทำสัญญาสัปทานที่ดินรัฐ โครงการพัฒนาน้ำประปา

  อ่านทั้งหมด
 • 2560

  2560

  บริษัทย่อยได้รับการอนุมัติจาก กฟผ. ให้เป็นผู้จำหน่ายเสาโครงเหล็ก

  อ่านทั้งหมด
 • 2547

  2547

  บริษัทเริ่มงานติดตั้งสายเคเบิ้ลใยแก้ว ด้วยวิธี Blowing Method

  อ่านทั้งหมด
 • 2549

  2549

  บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549

  อ่านทั้งหมด
 • 2551

  2551

  ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2551

  อ่านทั้งหมด
 • 2553

  2553

  ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553

  อ่านทั้งหมด
 • 2555

  2555

  ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555

  อ่านทั้งหมด
 • 2557

  2557

  บริษัทขยายธุรกิจเข้าสู่การลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

  อ่านทั้งหมด
 • 2559

  2559

  ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีมติให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

  อ่านทั้งหมด
 • 2561

  2561

  บริษัทนำเสนอแผนปรับปรุงฐานกังหันลมส่วนที่เหลือให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาระหว่างการรอการอนุมัติ

  อ่านทั้งหมด