หน้าแรก ร่วมงานกับเรา ติดต่อเรา
Th En
สารจากประธานบริษัท

ปี 2560 บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า มาครบ 25 ปี ด้วยประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้โอกาสและอุปสรรค ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านการเมือง สภาพแวดล้อม สังคม และเทคโนโลยี บริษัทฯ ได้ใช้ประสบการณ์ ทักษะและความชำนาญในการดำเนินกิจการอันยาวนานที่ผ่านมา ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี (Disruptive Technology) นวัตกรรม การแข่งขันในอนาคต เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล รวมถึง การรักษาสภาพแวดล้อม ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและเต็มกำลัง บริษัทฯ มุ่งเน้นสร้างโอกาส และ รายได้จากการดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นจากผลต่อการดำเนินกิจการที่ปรับตัวดีขึ้น เนื่องจาก การเพิ่มโอกาสในธุรกิจระบบสายส่งไฟฟ้า โดยที่ บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในเครือฯ ได้รับการอนุมัติให้เป็น ผู้ผลิตเสาโครงเหล็ก สำหรับแรงดัน 500 กิโลโวลต์ เป็นรายที่ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

Demco

ในด้านการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ได้รับการประเมินด้าน CG ในระดับดีเยี่ยม (Excellent) และเป็นระดับสูงสุด จาก 5 ระดับ ตามรายงานผลการสำรวจของสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซี่งสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการทั้ง 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะปรับปรุง และรักษามาตรฐานในการบริหารงานภายใต้ กรอบการกำกับกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ

ด้านมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นซึ่งนับเป็นประเด็นสำคัญอย่างยิ่งของประเทศไทยนั้น ในปี 2558 บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ซี่งบริษัทฯ ได้รับการรับรอง ในปี 2559 และประกาศใช้นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ภายในกลุ่มบริษัทฯ และสร้างระบบป้องกันการจ่ายเงินสินบนและการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งยังมีหน้าที่ในการขยายแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตไปยังคู่ค้า และบริษัทตัวแทนที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานการประกอบธุรกิจ

ปี 2561 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นดำเนินกิจการเพื่อเพิ่มโอกาสในการดำเนินการธุรกิจ ร่วมกับการรักษาเสถียรภาพทางการเงิน และ การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภายใต้ธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งมุ่งเน้นประโยชน์แก่บริษัทฯ บริษัทย่อย และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินการ ได้แก่ การพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และ การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงแบบบูรณาการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการตามการแข่งขันที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน

ในนามตัวแทนคณะกรรมการ และพนักงานเด็มโก้ ใคร่ขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ธนาคาร สถาบันการเงิน และองค์กรอิสระ ที่ได้ให้การสนับสนุนการสร้างความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะมุ่งมั่นในการบริหารงานเพื่อสร้างความมั่นคงให้ธุรกิจ ไปพร้อมกับการพัฒนา ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของประเทศชาติ ตลอดไป

Demco
นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์

ประธานคณะกรรมการ