หน้าแรก ร่วมงานกับเรา ติดต่อเรา
Th En
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)ประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้างและติดตั้งแบบครบวงจรในงานระบบจำหน่ายไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง - สถานีไฟฟ้าย่อย งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล งานด้านพลังงานทดแทน งานด้านอนุรักษ์พลังงาน งานก่อสร้างเสาโทรคมนาคม งานสื่อสารและอาณัติสัญญาณ รวมทั้ง ผลิตและจำหน่ายเสาโครงเหล็กสำหรับระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ระบบเสาโทรคมนาคม และงานขายวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์สื่อสาร รวมถึงเป็นผู้ลงทุนในโครงการพลังงานทดแทนและระบบสาธารณูปโภค

โดยจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2535 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 6 ล้านบาท ต่อมาได้เพิ่มทุนอย่างต่อเนื่องและได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 โดยปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 822.68 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 730.34 ล้านบาท ภายใต้การบริหารงานของทีมงานซึ่งมีประสบการณ์ในงานวิศวกรรมระบบจำหน่ายไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าย่อย และงานระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงมามากกว่า 20 ปี

ธุรกิจของบริษัทสามารถแบ่งธุรกิจเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้

บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้างและติดตั้งงานด้านวิศวกรรมอย่างครบวงจร (Turnkey Basis) โดยธุรกิจการให้บริการของบริษัทสามารถแบ่งตามลักษณะงานได้ดังต่อไปนี้

งานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

งานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

บริษัทให้บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้างและติดตั้งงานวิศวกรรม ไฟฟ้าแบบครบวงจร โดยแบ่งเป็นประเภทงานได้ดังต่อไปนี้

งานวิศวกรรมไฟฟ้าแบบครบวงจร โดยแบ่งเป็นประเภทงานได้ดังต่อไปนี้

  • งานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage Transmission Line System) เป็นระบบ ส่งกำลังไฟฟ้าที่รับมาจากแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าประเภทต่างๆ เช่น เขื่อน โรงไฟฟ้าพลัง ความร้อน โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ส่งไปยังสถานี ไฟฟ้าย่อยและสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ระหว่างสถานีไฟฟ้าย่อยต่างๆ ระบบสายส่ง ไฟฟ้าจะรับระดับแรงดันตั้งแต่ 69 เควี 115 เควี 230 เควี และ 500 เควี โดย ระบบสายส่งนี้จะอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าฝ่าย ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ผู้ประกอบ การโรงผลิต ไฟฟ้าประเภทผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าอิสระรายใหญ่ (Independent Power Producer ; IPP) และ ประเภทผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าอิสระรายย่อย (Small Power Producer : SPP) และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งต่างเป็นลูกค้าของบริษัททั้งสิ้น
  • งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย (High Voltage Substation) ทำหน้าที่รับพลังงานไฟฟ้าจาก ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อแปลงแรงดันส่งต่อเป็นทอดๆผ่านสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและระบบ จำหน่ายไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายต่อไปยังผู้ใช้ไฟประเภทต่าง
  • งานก่อสร้างระบบจำหน่าย และระบบไฟฟ้าใต้ดินเป็นงานก่อสร้างปักเสาและพาดสายไฟ ฟ้า ระดับแรงดัน 22 เควี หรือ 33 เควีและระบบไฟฟ้าแรงต่ำจากสถานีไฟฟ้าย่อยไปยังลูก -ค้าต่างๆ ทั่วประเทศ สำหรับงานระบบไฟฟ้าใต้ดิน เป็นงานก่อสร้างท่อพร้อมร้อยสายไฟ ฟ้าแรงสูงระดับแรงดัน 22 เควี และ 115 เควี โดยลูกค้าหลักของงานส่วนนี้นอกเหนือจาก กฟผ.กฟภ. และ กฟน. แล้ว ยังมีโรงไฟฟ้าเอกชนประเภท IPP, SPPและโรงงานอุตสาห- กรรมประเภทต่าง ๆ อีกด้วย

งานด้านพลังงานทดแทน

งานด้านพลังงานทดแทน

บริษัทให้บริการ ออกแบบ จัดหา และก่อสร้างโครงการผลิตกระ แสไฟฟ้าโดยใช้พลังงานทางเลือกอื่นที่นอกเหนือจากพลังงานสิ้นเปลือง (น้ำมัน ถ่านหินหรือก๊าซ ธรรมชาติ ) เช่น การพลิตพลังงานไฟฟ้าจากกังหันลม พลังงานแสงอาทิตย์ แกลบ เศษไม้ ขยะ หรือการใช้ก๊าซชีวมวลจากการหมักน้ำเสีย จากโรงงาน


งานด้านอาณัติสัญญาณ

งานด้านอาณัติสัญญาณ

บริษัทให้บริการ ออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบสื่อสาร สัญญาณระบุตำแหน่งการเดินรถของรถไฟ โดยวางอุปกรณ์ตรวจจับ และเชื่อมต่ออุปกรณ์จับ สัญญาณเข้ากับอุปกรณ์หลักเพื่อแสดงสถานะส่งกลับไปที่สถานีรถไฟ และศูนย์กลางควบคุม การเดินรถ รวมถึงงานวางโครงข่ายสายไฟเบอร์ออฟติคให้กับหน่วยงานภาครัฐ


งานด้านระบบไฟฟ้าและเครื่องกล

งานด้านระบบไฟฟ้าและเครื่องกล (M&E)

บริษัทให้บริการออกแบบ จัดหาก่อสร้างติดตั้ง รวมทั้งการบำรุงรักษา งานระบบสาธารณูปโภคประกอบด้วยระบบไฟฟ้า ระบบประปาสุขาภิ บาลระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ และระบบผลิตไอน้ำและน้ำร้อน รวมถึงระบบท่อรับ แรงดัน (High Pressure Piping) โดยบริษัทสามารถให้บริการงานระบบแบบครบวงจร


งานด้านเสาโทรคมนาคมและการสื่อสาร

งานด้านเสาโทรคมนาคมและการสื่อสาร

บริษัทให้บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้างและ บริการติดตั้งเสาโครงเหล็กสำหรับการสื่อสารและโทรคมนาคม ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาค เอกชนรวมถึงผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Operator) และผู้ที่ชนะการประมูลจากผู้ให้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่อีกทอดหนึ่ง


งานด้านเสาโทรคมนาคมและการสื่อสาร

งานด้านอนุรักษ์พลังงาน

บริษัทได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานกับกรม พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานตั้งแต่ปี 2546 เพื่อให้บริการศึกษาวางแผน ติดตั้ง ออกแบบ ในการประหยัดพลังงานให้แก่หน่วยงานราชการ และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

งานผลิตและจำหน่ายเสาโครงเหล็ก

บริษัทผลิตและจำหน่ายเสาโครงเหล็กเพื่อใช้ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า ได้แก่ ระบบสายส่ง ระบบจำหน่าย และสถานีไฟฟ้าย่อย ซึ่งมีงานบางส่วนที่ต้องใช้เสาโครงเหล็กเป็นส่วนประกอบ และงานด้านเสาโทรคมนาคม ได้แก่ เสาโทรคมนาคม และเสาวิทยุสื่อสาร และเสาโครงเหล็กสำหรับป้ายโฆษณากลางแจ้ง (Bill Board) โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทมีกำลังการผลิตเสาโครงเหล็ก 16,000 ตันต่อปี


การจำหน่ายอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งเสาโทรคมนาคม

บริษัทจำหน่ายอุปกรณ์ประกอบสำหรับติดตั้งเสาโทรคมนาคม โดยจัดเป็นชุดสำเร็จสำหรับประกอบเสาทั้งประเภท Guyed mass tower และ Self support tower ผู้ซื้อสามารถนำชุดประกอบดังกล่าวไปใช้ในการติดตั้งได้ทันที ทำให้ประหยัดเวลาในการจัดซื้อและจัดหาจากผู้จำหน่ายอุปกรณ์หลาย ๆ ราย


การจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า

บริษัทจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับระบบจำหน่าย ระบบสายส่ง และสถานีไฟฟ้าย่อย รวมอุปกรณ์ไฟฟ้ามาตรฐานทุกประเภท ซึ่งบริษัทเป็นผู้จัดหา รวมถึงจำหน่ายอุปกรณ์ยึดจับหัวเสาซึ่งบริษัทเป็นผู้ผลิต ให้แก่ลูกค้าที่เป็นเจ้าของโครงการหรือผู้ได้รับคัดเลือกในโครงการต่างๆ


การจำหน่ายอุปกรณ์วัสดุก่อสร้าง

นอกจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ประเภท ปูน คอนกรีตสำเร็จรูป เหล็กก่อสร้าง เหล็กรูปภัณฑ์ และสีประเภทต่างๆ แล้ว บริษัทยังจำหน่ายวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างโยธาทุกประเภท ทั้งนั้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่เป็นผู้รับเหมา และร้านค้าวัสดุก่อสร้างทั่วไป


การจำหน่ายอุปกรณ์สื่อสาร

ประเภทสายออฟติคไฟเบอร์ และอุปกรณ์เชื่อมต่อประเภทต่างๆ

บริษัทร่วมกับพันธมิตรศึกษาและพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทนโดยใช้ประสบการณ์ในส่วนของการออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง และติดตั้งระบบไฟฟ้าและโยธาที่มีอยู่ในการสำรวจ ออกแบบ คำนวณงบประมาณ ศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมลงทุน ตัวอย่างเช่น โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลมห้วยบง 2 และห้วยบง 3 ที่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ขนาดกำลังการผลิตรวม 207 เมกกะวัตต์ ซึ่งบริษัทร่วมพัฒนาโครงการตั้งแต่การยื่นเสนอขอขายไฟฟ้า กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต จนปัจจุบันบริษัทร่วมเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมในโครงการ 15 % คิดเป็นกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น 31 เมกกะวัตต์ นอกจากนี้ บริษัทยังเข้าร่วมลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลม เขาค้อ ตั้งอยู่ที่ จ.เพชรบูรณ์ ขนาดกำลังการผลิต 60 เมกกะวัตต์ ในสัดส่วน 10 % คิดเป็นกำลังการผลิต ตามสัดส่วนการถือหุ้น 6 เมกกะวัตต์ ทั้งนี้โครงการพลังงานลมห้วยบง 2 และ 3 ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ) แล้วตั้งแต่ต้นปี 2556

บริษัทสามารถแบ่งลักษณะลูกค้าในส่วนของงานบริการได้เป็น 2 ประเภท คือ

  1. ลูกค้าภาคเอกชน ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระทั้ง IPP และ SPP นิคมอุตสาหกรรม และผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น
  2. ลูกค้าภาครัฐ ได้แก่ หน่วยงานราชการและองค์กรรัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้าฯ การสื่อสารแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยบริษัทมีนโยบายในการรักษาสัดส่วนรายได้งานบริการจากภาครัฐและภาคเอกชนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกลุ่มลูกค้าและเพื่อรักษาระดับอัตราการเติบโตของรายได้ของกิจการและระดับอัตรากำไรที่เหมาะสม

สำหรับธุรกิจการขายสินค้าของบริษัทนั้น ที่ผ่านมาเป็นการจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าเอกชนทั้งหมด อย่างไรก็ดี ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา บริษัทขยายการขายสินค้าของบริษัทโดยเฉพาะเสาโครงเหล็กไปสู่กลุ่มลูกค้าในภาครัฐ เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกลุ่มลูกค้า

ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทมีจุดเด่นที่เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน ดังนี้


จุดเด่นในการดำเนินธุรกิจที่แตกต่างจากคู่แข่ง คือ

ทีมงานที่มีประสบการณ์และได้รับความเชื่อถือจากภาครัฐ

บริษัทมีคณะกรรมการและผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมนี้มามากกว่า 20 ปี และด้วยประสบการณ์และความสัมพันธ์ที่ดีของทีมงานกับหน่วยงานต่างๆของรัฐ ทำให้บริษัทได้รับความเชื่อถือถึงความสามารถในการทำงานให้บรรลุได้ตามเป้าหมาย และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง จนได้รับมอบหมายให้ทำงานหลายๆ โครงการอย่างต่อเนื่อง


การดำเนินธุรกิจที่หลากหลาย

บริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการ งานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า งานด้านพลังงานทดแทน งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล งานด้านเสาโทรคมนาคม งานด้านการติดตั้งระบบสื่อสารและอาณัติสัญญาณและธุรกิจงานผลิตและจำหน่ายเสาโครงเหล็กพร้อมอุปกรณ์ งานจำหน่ายอุปกรณ์ยึดจับ วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกประเภท อีกทั้งยังมีโอกาสที่จะขยายงานในส่วนธุรกิจที่มีความต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทมีรายได้จากการดำเนินธุรกิจที่หลากหลาย ทำให้บริษัทสามารถกระจายความเสี่ยงและลดการพึ่งพิงธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง


การเป็นผู้พัฒนาร่วมในโครงการพลังงานทดแทน (Co-developer)

บริษัท ได้ร่วมกับพันธมิตรพัฒนาโครงการพลังงานทดแทน ทั้งประเภทโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลม มาตั้งแต่ปี 2552 ส่งผลให้บริษัทมีโอกาสรับงานโดยไม่ต้องแข่งขัน ปัจจุบันนอกจากการเป็นผู้ออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง ระบบไฟฟ้าและงานโยธา ในโครงการโรงไฟฟ้าทั้ง 2 ประเภท แล้ว บริษัทยังเข้าร่วมลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานลม 3 แห่ง คิดเป็นกำลังผลิตตามสัดส่วนการลงทุน 37 เมกกะวัตต์ ด้วยประสบการณ์ในฐานะผู้ก่อสร้าง ทำให้ให้บริษัทเป็นผู้ชำนาญงานในธุรกิจโครงการพลังงานทดแทนรายแรก ๆของประเทศ โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลม ส่วนประสบการณ์ในฐานะผู้ลงทุนและผู้ร่วมพัฒนาโครงการ ทำให้บริษัทได้รับผลตอบแทนในรูปกระแสเงินสดจากการปันผลที่สม่ำเสมอในระยะยาว


ต้นทุนที่แข่งขันได้

บริษัทมีความได้เปรียบทางการแข่งขันเนื่องจาก

  • บริษัทเป็นผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้ามาอย่างยาวนาน จึงมีความสัมพันธ์กับลูกค้าและมีการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จำหน่ายสินค้า (Supplier) เนื่องจาก บริษัทสั่งซื้อสินค้าในปริมาณมาก และต่อเนื่อง ดังนั้น ผู้จัดจำหน่ายสินค้าส่วนใหญ่จึงเสนอราคาที่สามารถแข่งขันได้ให้แก่บริษัท เพื่อใช้ในการเข้าประมูลงานต่างๆ
  • บริษัทดำเนินธุรกิจวิศวกรรมไฟฟ้าครบวงจร ส่งผลให้บริษัทสามารถอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าอย่างครบถ้วน

เป็นบริษัทที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานราชการที่หลากหลาย

จากการประสบการณ์อันยาวนานและผลงานอันเป็นที่ยอมรับของบริษัท ได้ส่งผลให้บริษัทเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานราชการต่างๆ มากมาย อาทิเช่น กรุงเทพมหานคร การท่าเรือแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งส่งผลให้บริษัทสามารถรับงานจากหน่วยงานราชการได้หลากหลายในอนาคต