หน้าแรก ร่วมงานกับเรา ติดต่อเรา
Th En
คณะกรรมการบริษัท

นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์

นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์

ประธานคณะกรรมการ

การศึกษาและการอบรม

 • ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ ด้านการโฆษณา Center Technical College ประเทศออสเตรเลีย
 • อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP46/2005), Finance for Non-Finance Director (FN24/2005), Role of the Chairman Program (RCP18/2008) และ Directors Certification Program (DCP194/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัทฯ
2509 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท ประชุมช่าง จำกัด
ที่ปรึกษา บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด
ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล
ประธานอาสากาชาดกาญจนาภิเษก อาสากาชาด สภากาชาดไทย

นายสงวน ตังเดชะหิรัญ

นายสงวน ตังเดชะหิรัญ

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
กรรมการบริหาร

การศึกษาและการอบรม

 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม วุฒิวิศวกรตลอดชีพไฟฟ้ากำลัง (วฟก.240)
 • ประกาศนียบัตร Organization & Operation of Rural Electric โดยทุนของรัฐบาล สหรัฐอเมริกา ปี พ.ศ. 2523
 • ประกาศนียบัตร Planning and Control of Rural Development Promotion Schemes โดยทุนของรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ปี 2531
 • ประกาศนียบัตร ISO 9000 Lead Assessor ปี พ.ศ. 2537
 • อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP36/2005), Audit Committee Program (ACP6/2005) และ Finance for Non-Finance Director (FN24/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
2549 - 2557 กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
2544 - 2544 รองผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2544 - 2544 กรรมการ ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษ เฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2541 - 2544 ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นายนริศ ศรีนวล

นายนริศ ศรีนวล

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการลงทุน

การศึกษาและการอบรม

 • พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต พัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2535
 • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต พ.ศ. 2549
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2516
 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2544
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปม 3.) พ.ศ. 2548
 • Energy Generation and Distribution ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน พ.ศ. 2524
 • Energy Management Program ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2527
 • Distribution Dispatching Technology ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. 2536
 • Electricity Distribution Management ประเทศสวีเดน พ.ศ. 2538
 • การปฏิบัติการจิตวิทยา ฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 82 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง พ.ศ. 2541
 • วิทยาลัยการทัพบก (วทบ. รุ่นที่ 45) วิทยาลัยการทหารบกชั้นสูง พ.ศ. 2544
 • Strategic Negotiation : Dealmaking for the long Term; Harvard Business School สหราชอาณาจักร พ.ศ. 2544
 • Advanced Management Program ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2549
 • Senior Executive Program ศศินทร์ ประเทศไทย พ.ศ. 2551
 • Director Certification Program : DCP114/2009
 • บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ สาขา พลังงาน เศรษฐศาสตร์ และกฎหมายมหาชน ปี 2556

ประวัติการทำงาน

พ.ย. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
บริษัทเด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
พ.ย. 2556 - ก.ค. 2557 คณะกรรมการ การไฟฟ้านครหลวง
ธ.ค. 2555 - ส.ค. 2556 คณะกรรมการบริษัท บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2553 รองผู้ว่าการธุรกิจวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2551 รองผู้ว่าการพัฒนาองค์กร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2548 รองผู้ว่าการธุรกิจก่อสร้างและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2547 รองผู้ว่าการปฏิบัติการ 4 (ภาคใต้) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2544 ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหารโครงการ) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส

นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

การศึกษาและการอบรม

 • รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บัญชีบัณฑิต (บัญชีต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • MMP.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP107/2014), หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG6/2014) และหลักสูตร Directors Certification Program (DCP199/2015) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
ก.ค. 2556 - ธ.ค. 2556 กรรมการอิสระ
เม.ย. 2518 - ต.ค. 2556 พนักงานและผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่งผู้จัดการสาขา ผู้อำนวยการสาขา ผู้จัดการเขต หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจ

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
กรรมการลงทุน
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการรักษาการกรรมการผู้จัดการบริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์

การศึกษาและการอบรม

 • พบ.ม (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • วศ.บ. (ไฟฟ้ากำลัง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มินิ เอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP46/2005), หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP3/2014) และ หลักสูตร Anti - Corruption for Executive Program (AECP 13/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 7 (วพน. 7) สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประวัติการทำงาน

2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
เม.ย. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริษัท อีโอลัส จำกัด
กรรมการบริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด
2536 - เม.ย. 2554 กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการ
2534 - 2536 ผู้จัดการโครงการ บริษัท เทด้า จำกัด
2533 - 2534 ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก กองแผนวิสาหกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นายไพฑูรย์ กำชัย

นายไพฑูรย์ กำชัย

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
กรรมการลงทุน และเลขานุการ
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจและโครงการขนาดใหญ่

การศึกษาและการอบรม

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารการเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรีบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มินิ เอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 85/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE6/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ (Thai Intelligent Investors Program) รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย (THAI INVESTORS ACADEMY)

ประวัติการทำงาน

2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี
กรรมการบริษัท เค.อาร์.ทู จำกัด
กรรมการบริษัท เด็มโก้ อินดัสตรี จำกัด
กรรมการบริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด
พ.ย. 2548 - 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
2537 - พ.ย. 2548 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บจก.อันเดอร์กราวด์ เทคโนโลยี่ส์ (ประเทศไทย)

นายปริญช์ ผลนิวาศ

นายปริญช์ ผลนิวาศ

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการลงทุน
กรรมการตรวจสอบ

การศึกษาและการอบรม

 • ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท สาขาวิชาการบัญชี (M.B.A.)University of Wisconsin-Madison, Wisconsin, U.S.A.
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), IOD
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) , IOD
 • หลักสูตร การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ (RCC) , IOD
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) , IOD
 • หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) , IOD
 • หลักสูตร Developing Corporate Governance Policy, IOD
 • หลักสูตร D&O Insurance Mitigating Director Liabilities Risk, IOD
 • หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function, IOD
 • หลักสูตร แนวปฏิบัติที่ดีในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ, IOD
 • หลักสูตร ASEAN CG Scorecard, IOD
 • หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) , IOD
 • หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide, IOD
 • หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) , IOD

ประวัติการทำงาน

2543 - ปัจจุบัน
 • บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์จํากัด (มหาชน)
  • กรรมการ
  • กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
  • ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
  • เลขานุการบริษัท
  • รองกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหาร
  • รักษาการหัวหน้างานกํากับดูแลกิจการปฏิบัติงาน
 • กรรมการในกลุ่มบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)
  • บริษัทย่อย
   • บริษัท โคราช ไทย เทค จํากัด
   • บริษัท พี.อี.ที.บโลว์ จํากัด
   • บริษัท ศรีไทยโมลด์ส จํากัด
   • Srithai (Vietnam) Company Limited
   • Srithai (Hanoi) Company Limited
   • Srithai Superware Manufacturing Private Limited
   • Srithai Superware India Limited
  • บริษัทร่วม
   • บริษัท ศรีไทย-อ๊อตโต้ (ประเทศไทย) จํากัด
   • บริษัท ศรีไทย ซันโค จํากัด
   • บริษัท ไทย เอ็มเอฟซี จํากัด
   • บริษัท ศรีไทยบรรจุภัณฑ์ จํากัด
   • PT. Srithai Maspion Indonesia
   • Sanko Srithai (Malaysia) SDN. BHD.
  • กิจการร่วมค้า
   • บริษัท ศรีไทย-อ๊อตโต้ (ประเทศไทย) จํากัด
2536 - 2543 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจําหน่าย เครือเจริญโภคภัณฑ์
2535 - 2536 ผู้จัดการอาวุโส กองระบบข้อมูลบัญชี ฝ่ายบัญชี บริษัท เทเลคอมเอเซีย จํากัด (มหาชน)
2532 - 2535 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ซันนี่ส์ ซุปเปอร์มารเก็ต จํากัด
2525 - 2532 หัวหน้ากองวิเคราะห์และวางแผนการเงิน ฝ่ายการเงินและการบัญชี การรถไฟแห่งประเทศไทย

นายปัญญ์ เกษมทรัพย์

นายปัญญ์ เกษมทรัพย์

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

การศึกษาและการอบรม

 • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต ด้านกฏหมายเปรียบเทียบและกฏหมายระหว่างประเทศ สถานศึกษา มหาวิทยาลัย เซ้าเทิร์น เมโทดิส ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • นิติศาสตร์บัณฑิต สถานศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP 140/2010) สมาคมส่งสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD 10/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร Audit Committee Program (ACP 37/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM 6/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA 11/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR 14/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 12/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

2545 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการและทนายความหุ้นส่วน (Partner) บริษัท คอมพาสลอว์ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)
2557 - ส.ค. 2560 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท เอเอ็มอี เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2554 - 2559 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท คอปเปอร์ไวร์ด จำกัด
2558 - 2559 กรรมการอิสระ บริษัท ซิตี๊ เน๊ทเวิร์ค จำกัด
2554 - 2557 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท วธน แคปปิตัล จำกัด (มหาชน)
2539 - 2545 Senior Associate สำนักงานเบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ ประจำกรุงเทพฯ
2539 ผู้ช่วยพิเศษด้านการค้นคว้าวิจัย กฏหมายระหว่างประเทศ (แผนกคดีเมือง) โดยเฉพาะกฏหมายของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
ศูนย์ศึกษากฏหมายเอเชีย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน เมืองเมดิสัน มลรัฐวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา
2538 ผู้ช่วยทนายความ Walter Conston Alexander and Green P.C. เมืองแมนฮัตตัน มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
2538 นักกฏหมายต่างประเทศชั่วคราว ศาลสหพันธรัฐประจำภาตเหนือแห่งมลรัฐเท็กซัส เมืองดัลลัส มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
2533 - 2536 ทนายความ สำนักงานสิทธิโชค ศรีเจริญ ทนายความ

นายโอฬาร ปุ้ยพันธวงศ์

นายโอฬาร ปุ้ยพันธวงศ์

กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
กรรมการลงทุน

การศึกษาและการอบรม

 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ และการเงิน UNIVERSITY OF WARWICK, Coventry. United Kingdom
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • จบหลักสูตร Director Cerification Program (DCP) CLASS 221/2016 จาก Thai Institute of Director

ประวัติการทำงาน

มิ.ย.2550 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเป็น รองประธานกรรมการ / ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ของ บริษัท พีพี ลุกซ์ จำกัด, บริษัท พีพีโหมด จำกัด (“PP GROUP”)
2547 – 2550 ดำรงตำแหน่งเป็น Senior Brand Manager for luxury portfolio (Johnnie Walker Super Deluxe and Super Premium spirit) ของ บริษัท DIAGEO MOET HENESSY (THAILAND)
2546 – 2547 ดำรงตำแหน่งเป็น CRM Strategic Planner ของบริษัท OGILVY ONE (WORLDWIDE)
2543 – 2546 ดำรงตำแหน่งเป็น Senior Financial Consultant ของบริษัท KPMG (THAILAND)
2541 – 2542 ดำรงตำแหน่งเป็น เจ้าหน้าที่การตลาด - สินเชื่อที่อยู่อาศัย ของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

นายปราโมทย์ อินสว่าง

นายปราโมทย์ อินสว่าง

กรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
กรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

การศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การศึกษาอบรมที่สำคัญ

พ.ศ. 2548 Certificate on EGAT Executive Program หลักสูตร Leadership Development and Change Management ณ สำนักงาน GE ที่ศูนย์ฝึกอบรม GE Contonville รัฐ New York , Atlanta , Georgia , Greenville , South Carolina สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2548 ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย “ Directors Certification Program ” รุ่นที่ 59 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( Thai Institute of Directors : IOD )
พ.ศ. 2547 ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตร “ การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง ” รุ่นที่ 2 จากสถาบันพระปกเกล้า
พ.ศ. 2543 ประกาศนียบัตร หลักสูตร “ การปฏิบัติการจิตวิทยา ฝ่ายอำนวยการ ” รุ่นที่ 87จากสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้ องกันประเทศ
พ.ศ. 2542 ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามพระราชบัญญัติวิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม โยธา ระดับสามัญวิศวกร จากสภาวิศวกร
พ.ศ. 2540 Certificate for Best Practice and Review “ Strategic Human Resources Managements ” จากศูนย์ฝึกอบรม GE Power System , Global Training and Development ณ เมือง Schenectady , New York สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2539 ประกาศนียบัตรหลักสูตร “ การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง Mini MBA ”จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.2550 รองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2549 ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารและการเงินกลุ่มพัฒนา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2549 ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารสายงานพัฒนา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2548 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังนํ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2548 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่บริหารและการเงินธุรกิจพัฒนา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2546 ผู้ช่วยผู้ว่าการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังนํ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2543 ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการพิเศษ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2542 ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโยธา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2540 ผู้อำนวยการโครงการจัดการส่งนํ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2533 ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการจัดการส่งนํ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2529 วิศวกรโครงการก่อสร้างเขื่อนห้วยคิงตอนบน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2527 ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังนํ้าเขื่อนแม่งัด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2526 รักษาการผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังนํ้าเขื่อนแม่งัด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2525 วิศวกรเตรียมงานโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังนํ้าเขื่อนแม่งัด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2524 วิศวกรโครงการก่อสร้างเขื่อนห้วยกุ่ม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2521 ผู้ช่วยวิศวกรโครงการก่อสร้างเขื่อนห้วยกุ่ม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย