หน้าแรก ร่วมงานกับเรา ติดต่อเรา
Th En
คณะผู้บริหาร

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ

การศึกษาและการอบรม

 • พบ.ม (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • วศ.บ. (ไฟฟ้ากำลัง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มินิ เอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP46/2005), หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP3/2014) และ หลักสูตร Anti - Corruption for Executive Program (AECP 13/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 7 (วพน. 7) สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประวัติการทำงาน

2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
เม.ย. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริษัท อีโอลัส จำกัด
กรรมการบริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด
2536 - เม.ย. 2554 กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการ
2534 - 2536 ผู้จัดการโครงการ บริษัท เทด้า จำกัด
2533 - 2534 ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก กองแผนวิสาหกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นายไพฑูรย์ กำชัย

นายไพฑูรย์ กำชัย

กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจและโครงการขนาดใหญ่

การศึกษาและการอบรม

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารการเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรีบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มินิ เอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 85/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE6/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ (Thai Intelligent Investors Program) รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย (THAI INVESTORS ACADEMY)

ประวัติการทำงาน

2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี
กรรมการบริษัท เค.อาร์.ทู จำกัด
กรรมการบริษัท เด็มโก้ อินดัสตรี จำกัด
กรรมการบริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด
พ.ย. 2548 - 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
2537 - พ.ย. 2548 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บจก.อันเดอร์กราวด์ เทคโนโลยี่ส์ (ประเทศไทย)


นายรักษา สารณาคมน์กุล

รองกรรมการผู้จัดการสายงานวิศวกรรม 1

การศึกษาและการอบรม

 • คอบ. (ไฟฟ้ากำลัง) สถาบันเทคโนโลยี ราชมงคล
 • มินิ เอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงาน

เม.ย. 2558 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
ก.ค.2550 - ม.ย.2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
2537 - ก.ค. 2550 ผู้จัดการส่วนออกแบบและวิศวกรรม บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
2527 - 2537 ช่างเทคนิค (ไฟฟ้ากำลัง) บริษัท เทด้า จำกัด


นายฉัตรชัย พืชพันธ์

รองกรรมการผู้จัดการกำกับดูแลสายงานออกแบบและทดสอบ

การศึกษาและการอบรม

 • วศ.บ. (ไฟฟ้ากำลัง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มินิ เอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงาน

มิ.ย. 2559 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
2552 - 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
2536 - 2552 ผู้จัดการโครงการ บริษัท เทด้า จำกัด
2531 - 2536 วิศวกรไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย


นายนรินทร์ เอกนิพิฐสริ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานวิศวกรรม 2

การศึกษาและการอบรม

 • วศ.บ. (ไฟฟ้ากำลัง) สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • Reactive Power Compensation with Static VAR Compensator (SVC) in Barden, Switzerland

ประวัติการทำงาน

ก.ค. 2555 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
2544 - 2555 ผู้จัดการโครงการ บริษัท เพอร์เฟคเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2537 - 2544 ผู้จัดการโครงการ บริษัท เด็มโก้ จำกัด

นายยงยุทธ อรุณเทววิโรจน์

นายยงยุทธ อรุณเทววิโรจน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานก่อสร้างและบริหารงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า
รักษาการผู้จัดการฝ่ายก่อสร้างสถานีไฟฟ้า

การศึกษาและการอบรม

 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • หลักสูตร มินิเอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงาน

2560 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.เด็มโก้
2547 - 2560 ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 2 บมจ.เด็มโก้
2540 - 2547 ผู้จัดการโครงการ บมจ.เด็มโก้
2538 - 2540 วิศวกรโครงการ บมจ.เด็มโก้