หน้าแรก ร่วมงานกับเรา ติดต่อเรา
Th En
ตำแหน่งงานว่าง

จป.เทคนิค

จำนวน :

คุณสมบัติ


 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  หรือเคยดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความ ปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน
  และผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ ทำงาน ระดับเทคนิค
  หรือเคยดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ขั้นพื้นฐาน
  ตามประกาศกระทรวงแรงงานฯ เรื่องความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง
  ลงวันที่ 31 มีนาคม 2561
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงาน จัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย
  และสภาพแวดล้อมใน การทำงานด้านก่อสร้าง อย่างน้อย 1 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
 • มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office และ Internet ได้ดี
 • มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฏหมายความปลอดภัย และสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันสูงได้
 • ผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ และไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้

ลักษณะงานที่ทำ


 • ตรวจสอบและเสนอแนะให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย
 • แนะนำให้พนักงานปฏิบัติตามข้อบังคับ และคู่มือที่บริษัทฯ
 • ตรวจสอบ หาสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือนร้อนรำคาญ อันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผลรวมทั้งเสนอแนะผู้บริหาร เพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า
 • รวบรวมสถิติ วิเคราะห์งาน จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ อันเนื่องจากการทำงานของพนักงาน
 • ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

คลิ๊กที่นี่เพื่อสมัครงาน
ตำแหน่งนี้

ดูตำแหน่งว่างงานทั้งหมด

สนใจร่วมงานกับบริษัทฯ

โปรดติดต่อ คุณวัชรี แก้วประเสริฐ (กุ้ง) 02-9595811 ต่อ 2259 หรือ 089-1150044
E-mail : watcharee_kae@demco.co.th และสามารถดูข้อมูลบริษัทฯ ได้ที่ www.demco.co.th

สวัสดิการ

 1. ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ
 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 3. ประกันสังคม
 4. สวัสดิการช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ สำหรับพนักงาน บิดา คู่สมรส และบุตร ที่ชอบด้วยกฏหมาย
 5. สวัสดิการเงินช่วยเหลือสมรสสำหรับพนักงาน
 6. สวัสดิการ รถรับ-ส่งพนักงาน และ อื่นๆ