หน้าแรก ร่วมงานกับเรา ติดต่อเรา
Th En
การกำกับดูแลกิจการที่ดี
Demco

คณะกรรมการบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารกิจการที่ดี ที่ยึดมั่นตามจริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทจดทะเบียน กฎ ระเบียบ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการเด็มโก้ จึงมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลดำเนินการติดตาม ประเมินและทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย จรรยาบรรณ ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของเด็มโก้ ให้สอดคล้องกับกฎหมายและแนวปฏิบัติสากล รวมทั้งข้อเสนอแนะของสถาบันที่เกี่ยวข้อง และเสนอคณะกรรมการเด็มโก้ เพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี

ด้วยปณิธานอันมั่นคงแน่วแน่ของเด็มโก้ ที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิดการบริหารองค์กรโดยยึดหลักธรรมภิบาลที่ดี และเป็นองค์กรหนึ่งที่มีความเป็นเลิศทางด้านบรรษัทภิบาล จึงได้เผยแพร่นโยบายธรรมภิบาลของเด็มโก้ไว้บนระบบเครือข่าย DEMCO Intranet และบนเว็บไซต์ของเด็มโก้ www.demco.co.th เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างของเด็มโก้ ทุกคนได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำนโยบายธรรมาภิบาลของเด็มโก้ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยในปี 2559-2561 เด็มโก้ ได้รับการประเมินตามผลสำรวจโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ตามรายงาน Corporate Governance Report of Thailand Companies อยู่ในระดับ 5 สัญลักษณ์คณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ในส่วนของการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเด็มโก้ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) โดยคณะกรรมการ CAC มีมติรับรองมาตรฐานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตั้งแต่ 22 เมษายน 2559 และปัจจุบัน เด็มโก้ได้พัฒนาการรับรู้เรื่องการต่อต้านการทุจริตในหมู่พนักงาน และผู้บริหาร เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง สำหรับการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน ภายใต้ปรัชญาการดำเนินธุรกิจอย่างสมดุล ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสภายใต้การจัดการความเสี่ยง และการกำกับดูแลที่ดี มีการบริหารจัดการอย่างสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ดำเนินธุรกิจอย่างมีศีลธรรม และเป็นมิตรต่อสังคม สิ่งแวดล้อม กับรู้ความเป็นไป รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง ภายใต้กรอบ DEMCO Sustainable Development Platform ซึ่งประกอบด้วย

วิสัยทัศน์ (Vision) "มุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการชั้นนำด้านวิศวกรรมไฟฟ้า พลังงาน และสาธารณูปโภค ทั้งในประเทศ และกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน (CLMV)"

พันธกิจ (Mission)

 1. ดำเนินธุรกิจก่อสร้าง และบริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า โทรคมนาคม พลังงาน และสาธารณูปโภค ที่ครบวงจร พร้อมขยายธุรกิจสู่ภูมิภาค CLMV
 2. สร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้าด้วยบริการที่มีคุณภาพ ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ รอบรู้ และมีประสิทธิภาพสูง
 3. สร้างผลตอบแทนที่ดี และมูลค่าเพิ่มจากการลงทุนให้กับนักลงทุน และผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง
 4. ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ค่านิยม (Core Value)

I DEMCO

I Integrity : มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ต่อตนเอง องค์กร และวิชาชีพ

D Determination : มีความมานะ มุ่งมั่น ตั้งใจจริงที่จะประสบผลสำเร็จ

E Effective Teamwork : ทีมงานมีประสิทธิภาพ

M Masterly : รอบรู้ เชี่ยวชาญอย่างผู้นำ

C Customer First : ให้คุณภาพที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า

O Originality & Ownership : มีความคิดริเริ่ม กล้าแสดงออกนอกกรอบอย่างสร้างสรรและคิดอย่างเจ้าของกิจการ

คณะกรรมการเด็มโก้ ได้กำหนดจุดมุ่งหมายหลัก ในการบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้ได้เข้าร่วมคำนวณในดัชนี Thailand Sustainability Investment Index (THSI) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในปี 2566

ทั้งนี้คณะกรรมการเด็มโก้ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ครอบคลุมทั้งมิติทางเศรษฐกิจ และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (Economic & Environment) สังคม (Human & Corporate Social Responsibilities) และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Risk Management & Corporate Governance) ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และการอยู่ร่วมกับสังคมอย่างยั่งยืน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการเด็มโก้ ได้กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งฉบับปัจจุบันที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 และครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 มีมติให้ทบทวนปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบาย แนวปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

 • นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
 • จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
 • จรรยาบรรณกรรมการ และจรรยาบรรณพนักงาน
 • มาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงาน ผู้บริหาร
 • คู่มือว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 • นโยบาย และแนวปฏิบัติ การจัดการข้อมูลลับและข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
 • นโยบายและแนวปฏิบัติการทำสัญญาปกปิดความลับ
 • กฎบัตรคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
 • นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 • คู่มือการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 • คู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต
 • กฎบัตร เพิ่มกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทย่อย

ทั้งนี้ เด็มโก้ ได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ของเด็มโก้ บนระบบเครือข่าย DEMCO Intranet และบนเว็บไซต์ของเด็มโก้ www.demco.co.th แล้ว โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญ แยกองค์ประกอบ 5 หมวด ดังนี้

 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 1. เด็มโก้ ตระหนักถึงความสำคัญของการให้สิทธิในความเป็นเจ้าของ ซึ่งควบคุมเด็มโก้ โดยผ่านคณะกรรมการเด็มโก้ที่เลือกตั้งเข้ามา นอกเหนือจากสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ และสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ นอกจากนั้น เด็มโก้ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้สิทธิขั้นพื้นฐานอื่น ๆ เช่น สิทธิการได้รับส่วนแบ่งผลกำไร/เงินปันผล การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการรวมถึงการดำเนินงานของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อร่วมตัดสินใจ และอนุมัติในเรื่องสำคัญของเด็มโก้ ได้แก่ วาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ วาระอนุมัติจ่ายเงินปันผล จะมีการแจ้งนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมทั้งเหตุผล และข้อมูลประกอบวาระการเลือกตั้งกรรมการ เด็มโก้จะเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน โดยในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เด็มโก้ ระบุชื่อ นามสกุล พร้อมแนบประวัติย่อของกรรมการแต่ละคนที่เสนอแต่งตั้ง เช่น อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการที่แยกเป็นบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัททั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทกรรมการที่เสนอ เช่น กรรมการ หรือกรรมการอิสระ หากกรณีเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้ารับดำรงตำแหน่งใหม่ เด็มโก้จะให้ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และวันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเด็มโก้ วาระกำหนดค่าตอบแทนจะเสนอนโยบายกำหนดหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการแต่ละตำแหน่ง วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะเสนอแต่งตั้งสำนักงานสอบบัญชีที่เป็นอิสระ เป็นผู้สอบบัญชีเด็มโก้รวมทั้งเปิดเผยค่าบริการตรวจสอบบัญชี และค่าบริการอื่นๆ และการอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญที่มีผลต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของเด็มโก้ เป็นต้น โดยคณะกรรมการเด็มโก้ ได้กำหนดนโยบายบรรษัทภิบาลไว้ชัดเจนว่า เด็มโก้ จะส่งเสริมต่อผู้ถือหุ้นให้ได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐาน โดยเด็มโก้จะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้น และเด็มโก้ได้ยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในการประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบวาระก่อนตัดสินใจ
 2. เด็มโก้ได้ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเน้นเรื่องการจัดสถานที่ให้เหมาะสม และสะดวกต่อการเดินทางมาร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เด็มโก้ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลลูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) เดินทางมาเข้าร่วมประชุมโดยสะดวก นอกเหนือจากการเดินทางโดยรถยนต์ ซึ่งได้แจ้งแผนที่สถานที่จัดประชุม เส้นทางการเดินทางอย่างละเอียดไว้ด้วย
 3. เด็มโก้ เปิดเผยกำหนดวันจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมประมาณ 2 เดือน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถวางแผนตารางเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้ โดยแจ้งตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เมื่อคณะกรรมการเด็มโก้ มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 รวมทั้งได้แจ้งกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561ในวันที่ 15 มีนาคม 2561
 4. เด็มโก้ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น 14 วันล่วงหน้า ก่อนวันประชุม โดยหนังสือเชิญประชุมมีข้อมูลรายละเอียดประกอบวาระการประชุมอย่างเพียงพอ และครบถ้วน พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเด็มโก้ แยกเรื่องแต่ละวาระอย่างชัดเจน หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข แบบ ค ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ ข้อบังคับ เด็มโก้ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อ และรายละเอียดของกรรมการอิสระ ที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้ประชุมแทนได้ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน แผนที่แสดงสถานที่ประชุม ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม นอกจากนี้ เด็มโก้ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม กำหนดการประชุม และข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม และหนังสือมอบฉันทะทุกแบบทางเว็บไซต์ ของเด็มโก้ (WWW.DEMCO.CO.TH) ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วย เมื่อมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่เด็มโก้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น และใช้ในการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณารายละเอียดแต่ละวาระ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เด็มโก้ได้เสนอให้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงแทน
 5. ในวันประชุมผู้ถือหุ้น เด็มโก้ ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบันอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ให้ความมั่นใจด้านการรักษาความปลอดภัยแก่ผู้ถือหุ้น กำหนดจุดตรวจเอกสาร จุดบริการรับลงทะเบียนอย่างเหมาะสม และเพียงพอ โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบอำนาจที่มาเข้าร่วมประชุม รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมโดยการนำระบบบาร์โค้ด (Bar code) มาใช้ในการลงทะเบียน การนับคะแนน และแสดงผล เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และมีการจัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการมอบฉันทะ รวมทั้งการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วย
 6. คณะกรรมการและผู้บริหารเด็มโก้ได้ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 กรรมการที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กรรมการเด็มโก้ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล กรรมการสรรหาฯ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงินและทรัพยากรบุคคล และปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท รวมถึงผู้บริหารระดับสูงร่วมชี้แจงรายละเอียดวาระต่างๆ ตอบข้อซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น
 7. จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอก (Inspector) เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของเด็มโก้ ได้แก่ กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ผู้มีส่วนได้เสียที่ใช้สิทธิออกเสียง วิธีการนับคะแนน โดยในการนับคะแนนนั้นต้องสอดคล้องกับข้อบังคับของเด็มโก้ ต้องมีการตรวจสอบผลของมติกับผลของการลงคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนนว่าถูกต้องตรงกัน ทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เด็มโก้ได้ให้มีอาสาสมัครผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการกลาง และผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในทุกระเบียบวาระอีกด้วย
 8. การประชุมดำเนินการไปตามลำดับของระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า มีการระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และซักถามเรื่องต่าง ๆ ในแต่ละวาระ โดยก่อนเริ่มพิจารณาวาระประชุม ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทอธิบายถึงวิธีการอภิปราย และการออกเสียงลงคะแนนรวมถึงวิธีการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของเด็มโก้ให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุม และมีการใช้บัตรลงคะแนน
 9. ประธานกรรมการถือเป็นตัวแทนของคณะกรรมการทั้งคณะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อพบปะและตอบคำถามผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้บริหารสูงสุดของบริษัทเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นอกจากนั้นประธานคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 5 ชุด ได้เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อตอบคำถามผู้ถือหุ้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการชุดย่อย ดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส จัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ โดยในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น และซักถามอย่างทั่วถึงก่อนจะลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมแต่ละวาระ ในระหว่างการประชุมถ้าคำถามใดไม่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาในวาระนั้น ๆ ประธานกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงจะนำไปตอบข้อซักถามในวาระอื่น ๆ เพื่อให้การใช้เวลาในการพิจารณาแต่ละวาระเป็นไปอย่างเหมาะสม
 10. เด็มโก้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว และมีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
 11. เด็มโก้ได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของเด็มโก้ ทันทีในวันประชุมผู้ถือหุ้น และจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมเสมอ โดยได้บันทึกข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน เกี่ยวกับรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และไม่เข้าร่วมประชุม คำถาม-คำตอบ คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ ที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมทั้งเผยแพร่มติที่ประชุม และรายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของเด็มโก้ ้ www.demco.co.th
 12. เด็มโก้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างชัดเจนไว้ในรายงานประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่ามีโครงสร้างการดำเนินงานที่มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้

เด็มโก้ให้ความสำคัญ และดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันโดยได้ดำเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้

 1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่มีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทโดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน สามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของเด็มโก้ได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยมีหลักเกณฑ์ซึ่งได้ประกาศแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่วงหน้า 3 เดือน ก่อนสิ้นรอบปีบัญชี (ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561) รวมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาบนเว็บไซต์ของเด็มโก้ด้วย โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการบรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
 2. ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบการพิจารณา ระเบียบวาระต่าง ๆ ก่อนตัดสินใจ
 3. อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงด้วยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนเองได้ โดยใช้หนังสือมอบอำนาจแบบหนึ่งแบบใดที่เด็มโก้ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงเองได้ ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยเด็มโก้ ได้แนบเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งมีข้อมูลของกรรมการอิสระที่เด็มโก้ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และเป็นกรรมการอิสระที่มิได้มีส่วนได้เสียในวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านเว็บไซต์ของเด็มโก้
 4. จัดให้มีเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดให้มีพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญทางภาษาคอยให้ความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติซักถามข้อสงสัย หรืออภิปรายในที่ประชุม โดยเด็มโก้จะจัดให้มีการสื่อสารที่เหมาะสม พร้อมทั้งมีการแปลเป็นภาษาไทยทั้งคำถาม และคำตอบสำหรับผู้เข้าประชุมท่านอื่นในที่ประชุมเพื่อรักษาผลประโยชน์ และอำนวยความสะดวกในการสื่อสารทั้งผู้ถือหุ้นชาวไทย และชาวต่างชาติ
 5. จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระ โดยจัดทำบัตรลงคะแนนแยกตามวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งในระหว่างประชุมจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนแยกตามวาระ โดยเด็มโก้จะได้นำระบบบาร์โค้ด (Bar code) มาใช้ในการบันทึกและแสดงผลการลงคะแนนดังกล่าว พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในห้องประชุม เพื่อนำผลคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมมาคำนวณกับคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะก่อนประกาศผลคะแนนเสียง และมติที่ประชุม และเพื่อความโปร่งใส เด็มโก้ได้จัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น โดยให้ที่ปรึกษาอิสระจากภายนอก และอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน
 6. ในวาระเลือกตั้งกรรมการ เด็มโก้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคล โดยผู้ที่รับคะแนนเสียงเห็นด้วยสูงสุดตามจำนวนกรรมการที่พึงได้รับเลือกตั้งในครั้งนั้น จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ นอกจากนั้นกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งแต่ละคนจะต้องได้คะแนนเสียงกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนด้วย
 7. เด็มโก้ กำหนดให้คณะกรรมการ และผู้บริหารของเด็มโก้ ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ต้องรายงานการมีส่วนได้เสีย และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของตน และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของเด็มโก้ หรือบริษัทย่อย และเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นครั้งแรก และให้รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสียตามแบบที่คณะกรรมการเห็นชอบให้แก่ประธานกรรมการตรวจสอบทันทีที่ได้รับแจ้งจากเด็มโก้ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เพื่อให้เป็นไปโดยด้วย พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตรวจสอบ และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 8. การให้สิทธิผู้ถือหุ้น มีสิทธิออกเสียงที่เท่าเทียมโดยถือว่าหุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง
 9. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หากคณะกรรมการคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้น โดยอาจไม่เข้าร่วมประชุม หรืองดออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
 10. เด็มโก้ กำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติต้องมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดด้วย

เด็มโก้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหาร และบริษัทย่อยหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอกได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า รัฐบาล ผู้ร่วมทุน คู่ค้า เจ้าหนี้ สังคม ชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับความคุ้มครองและดูแลเป็นอย่างดีตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเด็มโก้ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้ที่มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ซึ่งสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกำไรให้กับเด็มโก้ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของเด็มโก้ โดยคณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจซึ่งได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของเด็มโก้ด้วย และในการดำเนินการต่าง ๆ ของเด็มโก้เคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในทุก ๆ ที่ ที่เด็มโก้ดำเนินธุรกิจเสมอ นอกจากนี้ เด็มโก้ได้จัดทำรายงานความยั่งยืนทั้งในส่วนหนึ่งในรายงานประจำปีและแยกต่างหากเป็นรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามกรอบมาตรฐานสากล (ดูรายงานความยั่งยืนประจำปี 2561)

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มหลัก ๆ ของเด็มโก้

เด็มโก้มีเจตนารมณ์ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ ในปี 2561 เด็มโก้ได้มีการดูแล และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย หรือข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ และได้กำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังที่ได้กำหนดเป็นจริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และพนักงาน

เพื่อเป็นการแสดงถึงพันธะสัญญาที่จะร่วมกันยึดถือสาระสำคัญในแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเด็มโก้จะพัฒนาระบบการจัดการให้เหมาะสม เน้นการสร้างประโยชน์สูงสุด แก่ผู้ถือหุ้น ตลอดจนคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม จึงได้ขอให้บุคลากรทุกระดับของเด็มโก้ทำความเข้าใจ ลงนามรับทราบ และยอมรับเป็นหลักปฏิบัติของเด็มโก้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

 • เด็มโก้ มุ่งมั่นในการเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงความเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว และผลตอบแทนที่ดี
 • เด็มโก้ ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม โดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่ และรายย่อย หรือผลประโยชน์ของกลุ่มผู้เกี่ยวข้องโดยรวม
 • เด็มโก้ บริหารกิจการของเด็มโก้ให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น
 • เด็มโก้ เปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และผลประกอบการของเด็มโก้ที่เป็นจริงอย่างครบถ้วนเพียงพอ สม่ำเสมอ ทันเวลา และแสดงให้เห็นสภาพของการประกอบการ และสภาพทางการเงินที่แท้จริงของเด็มโก้

พนักงาน

 • เด็มโก้ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญ เป็นปัจจัยหนึ่งสู่ความสำเร็จ คณะกรรมการจึงมีนโยบายเกี่ยวกับการดูแลเรื่องค่าตอบแทน และสวัสดิการของพนักงาน และเปิดเผยระเบียบว่าด้วยสิทธิประโยชน์ของพนักงาน โดยการแจ้งเป็นหนังสือเวียนให้พนักงานรับทราบ และลงไว้ใน Intranet ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถของพนักงานทุกระดับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
 • เด็มโก้ จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน หากมีปัญหาระหว่างพนักงาน หรือระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชา พนักงานมีสิทธิร้องทุกข์ โดยผู้ที่รับผิดชอบดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และขั้นตอนที่กำหนดไว้ และหากพิสูจน์ได้ว่ากระทำไปโดยสุจริตจะได้รับความคุ้มครองโดยไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ซึ่งเด็มโก้ จะไม่ถือเป็นการเลิกจ้าง หรือการพิจารณาลงโทษที่จะส่งผลเสียต่อพนักงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ประการใด
 • เด็มโก้ มีนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน และแนวทางในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้บริหารถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่ต้องร่วมมือกันใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด ภายใต้แนวคิด Green Business and Infrastructure
 • เด็มโก้ ได้มีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนพร้อมทั้งปฏิบัติกับพนักงานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน มีการสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน ภายใต้โครงการ IDEMCO พร้อมทั้งให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตตลอดเวลาการทำงาน และการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม และเป็นธรรม เช่น การจัดให้การตรวจสุขภาพประจำปี การจัดให้มีสวัสดิการประกันชีวิตกลุ่ม การจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เด็มโก้ ดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีมาตรการไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรฐานสากล กับดำเนินการเพื่อควบคุม ป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่าง ๆ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยต่อพนักงาน บริษัทฯ จัดให้มีอุปกรณ์ความปลอดภัยอย่างเพียงพอและเหมาะสม

รัฐบาล

 • เด็มโก้ ถือปฏิบัติเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อภาครัฐ โดยดำเนินธุรกิจภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด และให้การสนับสนุนโครงการจากภาครัฐ โดยมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดของสังคมส่วนรวม พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ถูกต้องตามที่หน่วยงานภาครัฐร้องขอ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส ตลอดจนสร้างความมั่นใจ และความเชื่อถือร่วมกัน

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

 • เด็มโก้ ได้แบ่งปันคุณค่าขององค์กร โดยการส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกในเรื่องของการดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยกับผู้ร่วมงาน และชุมชนรอบด้าน ผ่านการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของมูลนิธิแสงไซกี่ การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยบริษัทร่วมกับโรงพยาบาลปทุมธานี สภากาชาดไทย เปิดรับบริจาคโลหิตจากผู้บริหาร พนักงาน และประชาชนทั่วไป อย่างสม่ำเสมอทุก 3 เดือน การตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าให้กับโรงเรียน และวัด ในชุมชนใกล้เคียงบริษัท
 • เด็มโก้ ให้ความสำคัญในความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ทำงานในกระบวนการดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มผลกระทบเชิงบวก และลดผลกระทบเชิงลบ เพื่อให้เด็มโก้อยู่ร่วมกับชุมชน และสังคมในพื้นที่ปฏิบัติการโดยสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันร่วมแก้ปัญหาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน (ดูรายละเอียดได้ที่รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561)

คู่ค้า

 • เด็มโก้ จะดำเนินการคัดเลือกคู่ค้าตามหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ คุณลักษณะ ที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดของเด็มโก้ รวมถึงการจัดซื้อ จัดหา ที่มีหลักเกณฑ์ และขั้นตอนตามระเบียบและข้อกำหนดของเด็มโก้ ว่าด้วยระเบียบการจัดซื้อ จัดหา ดำเนินการอย่างโปร่งใสให้ข้อมูลแก่คู่ค้าอย่างเท่าเทียม ถูกต้อง ไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบัติต่อคู่ค้า รวมถึงเป็นการสนับสนุนคู่ค้าที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
 • เด็มโก้ ยึดมั่นในการปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อคู่ค้าของเด็มโก้ บนพื้นฐานของความเสมอภาค และเป็นธรรม พร้อมทั้งสื่อสารและพัฒนากระบวนการของการดำเนินธุรกิจที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดทั้งสองฝ่าย
 • เด็มโก้ ไม่เรียกรับ และต่อต้านการกระทำหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริต เอารัดเอาเปรียบ แก่คู่ค้า
 • เด็มโก้ ได้มีการพัฒนาช่องทางและร้องเรียนในการติดต่อกับเด็มโก้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทั้งช่องทางออนไลน์ และออฟไลน์ พร้อมทั้งมีส่วนงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการดูแลบริหาร และรับเรื่องร้องเรียน

คู่แข่ง

 • เด็มโก้ ดำเนินธุรกิจบนการแข่งขันเสรี และคำนึงถึงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เด็มโก้ ไม่ทำความตกลงใด ๆ กับคู่แข่งขัน หรือบุคคลใดที่มีลักษณะเป็นการลด หรือจำกัดการแข่งขันทางการค้า หรือส่งผลให้เกิดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม รวมถึงการกำหนดราคา การฉ้อโกง การประมูล การจัดสรรตลาด และข้อตกลงในการจำกัดการจัดหา
 • การให้ หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจของบริษัทแก่พันธมิตรทางธุรกิจ หรือกิจการร่วมค้า เด็มโก้ จะให้ความร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้า หากเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้รับบริการ และต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงก่อนเสมอ

เจ้าหนี้

 • เด็มโก้ ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบ และโปร่งใส โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด และเท่าเทียมกัน ทั้งในแง่การชำระเงิน และเงื่อนไขอื่นใดที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้ เด็มโก้ไม่ใช้เงินทุนที่ได้จากการกู้ยืมเงินไปในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ทำกับผู้ให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต ปกปิดข้อมูล หรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย

ลูกหนี้

 • เด็มโก้ จะปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกหนี้โดยไม่เลือกปฏิบัติในการติดตามเร่งรัดหนี้สิน กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ต้องรีบเจรจากับลูกหนี้เป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย โดยใช้หลักกฎหมายควบคู่กับหลักธรรมาภิบาล
 • เด็มโก้ จะดำเนินการรายงานข้อมูลลูกหนี้ค้างชำระที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้แก่ลูกหนี้อย่างสม่ำเสมอ และจะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติที่มีต่อลูกหนี้

ลูกค้าและประชาชน

 • เด็มโก้ ให้ความร่วมมือ สนับสนุนการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมวัฒนธรรม และคุณภาพชีวิตของสังคมรอบ ๆ พื้นที่ตั้ง และใกล้เคียงหน่วยงานของเด็มโก้ โดยคำนึงถึงทางเลือกที่มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้น้อยที่สุด
 • เด็มโก้ ไม่กระทำการใด ๆ ที่ส่งผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
 • เด็มโก้ มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้า ให้ได้รับบริการที่ดี มีคุณภาพ มีมาตรฐานสูงอย่างต่อเนื่อง และจริงจัง

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 1. บริษัทถือว่าความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรทุกระดับ โดยต้องปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด และถือเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาการประเมินผลประจำปี
 2. บริษัทให้การส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงานทั้งทางด้านงบประมาณ บุคลากร ทรัพยากรอื่น ๆ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
 3. บริษัท ถือว่ากฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ ข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นมาตรฐานขั้นพื้นฐานที่ต้องปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

โดยบริษัท มีความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานภายใต้คำขวัญ "มาตรฐานและความปลอดภัย คือหัวใจการทำงานขององค์กร"

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ภายใต้คำขวัญ "มาตรฐานและความปลอดภัย คือหัวใจการทำงานขององค์กร" โดยกำหนดให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทอย่างเคร่งครัด ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549) และกำหนดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) ซึ่งประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการความปลอดภัย (นายจ้างแต่งตั้ง) กรรมการผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการทุกระดับ (มาจากการเลือกตั้ง) และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) เป็นกรรมการและเลขานุการ

ในปี 2561 บริษัทได้ดำเนินการจัดทำ คู่มือการดำเนินงานด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมโครงการ (Safety and Environment Operation Guideline for Construction) ซึ่งเป็นการยกระดับการจัดการด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานโครงการให้เป็นระบบมากขึ้น บริษัทตระหนักว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่า และมีความสำคัญกว่าอุปกรณ์และทรัพย์สินใด ๆ วัตถุประสงค์ในการจัดทำคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน คณะผู้จัดทำมีความมุ่งหวังที่จะให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกคน ทั้งพนักงาน ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่ปฏิบัติงานภายใต้กฎระเบียบของบริษัทจะต้องเรียนรู้ ทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ โดยเนื้อหาใดที่ขัดแย้งกับระเบียบปฏิบัติงาน ให้ยึดถือระเบียบปฏิบัติงานเป็นหลัก

การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

 1. บริษัทจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้แก่พนักงาน รวมทั้งสิ้น 137 คน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยและเตรียมความพร้อมของพนักงานเพื่อรับมือกรณีเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นภายในบริษัท เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561
 2. บริษัทจัดให้มีการอบรมหลักสูตร "ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า" เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานความปลอดภัยสำหรับการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้า โดย ดร.ณรงค์ อาศนสุวรรณ์ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561
 3. จัดอบรมการปฐมพยาบาลการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐานให้แก่พนักงาน
 4. การฝึกอบรม การสัมมนา ศึกษาดูงาน และการรณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการทํางาน
 5. การฝึกอบรมหลักสูตร จิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน ให้กับพนักงานและลูกจ้างของบริษัท เพื่อให้เข้าใจ และป้องกันอันตราย ความสูญเสีย และความเสี่ยง ที่อาจเกิดจากการทำงาน โดยได้รับเกียรติจาก อ.นิติธร ทัพเลื่อน มาบรรยายให้ความรู้ ในวันที่ 21ธันวาคม 2561
 6. บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม จังหวัดลพบุรี จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงาน ในหัวข้อ "กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน" เพื่อให้พนักงานเกิดความปลอดภัย ปฏิบัติงานได้อย่างถูกลักษณะ และลดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)

บริษัทดำเนินงานตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม และจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Happy Work Place) ที่ช่วยส่งเสริมให้พนักงานรู้สึกผ่อนคลาย ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นบ้านหลังที่สอง ปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานแก่พนักงาน รณรงค์ให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการคัดแยกขยะรีไซเคิล การประหยัดน้ำ ไฟฟ้า การนำเทคโนโลยีดิจิทัลโดยนำระบบการจัดการเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เข้ามาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และยังสามารถช่วยลดการใช้กระดาษภายในสำนักงานด้วย

บริษัทจัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม เห็นถึงคุณค่าและประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้ โครงการ "เด็มโก้ รักษ์ป่าไม้ 2561" โดยบริษัทติดต่อรับกล้าไม้จำนวน 500 ต้น เนื่องในวันป่าไม้โลก (World Forestry Day) จากศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรุงเทพ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี และนำมาแจกพนักงานและครอบครัว ในวันที่ 21 มีนาคม 2561

จัดส่งพนักงานจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย โครงการ "ถิ่นบัวหลวง เมืองสะอาด" เพื่อรณรงค์รักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะมูลฝอย ในแม่น้ำลำคลอง ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด สวยงามน่าอยู่

บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมกับกองพันรบพิเศษ ศูนย์สงครามรบพิเศษ โครงการจัดตั้งมวลชนฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ลุ่มแม่น้ำป่าสัก โครงการ "ทบ.อาสาปลูกป่า สร้างฝายสืบสานพระราชปณิธาน" ณ องค์กรบริหารส่วนตำบลชอนสมบูรณ์ อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี วันที่ 28 กันยายน 2561

นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา

เด็มโก้ มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยกำหนดไว้ในจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจและให้คำจำกัดความของทรัพย์สินทางปัญญาหมายความรวมถึงสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้าหรือข้อมูลอื่นใดที่เป็นทรัพย์สินมีค่าของเด็มโก้พนักงานมีหน้าที่ปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของเด็มโก้ให้พ้นจากการนำไปใช้หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตและต้องเคารพลิขสิทธิ์ของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญานั้น ๆ

แม้ว่าบริษัท กำหนดให้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงานเด็มโก้ทุกคนที่จะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายคำสั่งเด็มโก้ และตามมาตรฐานที่เด็มโก้กำหนด ซึ่งพนักงานทุกคนต้องมีวินัยในการใช้ระบบสารสนเทศและอุปกรณ์สื่อสารของเด็มโก้โดยไม่ให้ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อเด็มโก้และผู้อื่น และจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นทั้งนี้หากเด็มโก้พบว่าพนักงานมีการละเมิดและผลการสอบสวนอย่างเป็นธรรม ปรากฏว่าเป็นจริงจะได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัย และ/หรือโทษกฎหมายตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

เด็มโก้ กำหนดให้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานฉะนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงานเด็มโก้ทุกคนที่จะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายคำสั่งเด็มโก้ และตามจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ หมวด 7 การปฏิบัติต่อข้อมูลและทรัพย์สิน 7.5 การใช้และดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทและจรรยาบรรณพนักงาน ว่าด้วยการสื่อสาร และการแสดงออกในนามเด็มโก้ที่กำหนดให้พนักงานเด็มโก้ทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันและดูแลให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเด็มโก้ถ้าอยู่ในความครอบครองหรือหน้าที่รับผิดชอบของตนเองไม่ให้ถูกบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงโดยมิชอบและต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีความสำคัญทางธุรกิจต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งต้องมีวินัยในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเด็มโก้ไม่ให้ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อเด็มโก้ และผู้อื่น

ทั้งนี้ หากเด็มโก้พบว่าพนักงานมีการละเมิด และผลการสอบสวนอย่างเป็นธรรมปรากฏว่าเป็นจริงจะได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัย และ/หรือโทษกฎหมายตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน

การดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายนั้น เป็นสิ่งที่บุคลากรทุกคนใน เด็มโก้ ตระหนักและให้ความสำคัญ โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณเด็มโก้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ เด็มโก้ ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง

เด็มโก้ มุ่งเน้นให้การดำเนินงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติต่อกันและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันบนพื้นฐานศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์หรือไม่กระทำการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นที่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายโดยแนวปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นเป็นมาตรฐานจริยธรรมองค์กรที่บุคคลากรทุกคนในเด็มโก้ ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกลงโทษ ตามความร้ายแรงแห่งการกระทำและถือเป็นการกระทำผิดทางวินัยด้วย

เด็มโก้ ให้ความสำคัญต่อกิจกรรมที่อาจมีผลต่อหลักสิทธิมนุษยชน ในทุก ๆ ด้าน โดยยึดถือ และปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยบริษัทมีนโยบายอย่างชัดเจนที่จะไม่จ้างแรงงานเด็กยึดมั่นในเสรีภาพของการนับถือศาสนา การไม่เลือกปฏิบัติจากความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติศาสนา เพศ และสถานะภาพทางสังคมนอกจากนี้บริษัทยังให้ความเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกระดับชั้น อย่างเคร่งครัดโดยจะปกป้อง และไม่นำข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน เช่นประวัติส่วนตัว ค่าจ้างเงินเดือน ฯลฯ ไปเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ โดยยังไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานและได้กำหนดให้มีการใช้ข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานจัดทำเป็นคู่มือ ให้กับพนักงานได้รับทราบถึงกฎ ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานผ่านการปฐมนิเทศก่อนการเริ่มปฏิบัติงาน

ช่องทางการติดต่อร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแส

เด็มโก้ ให้ความสำคัญต่อการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและคำแนะนำของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อประโยชน์ร่วมกันในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติของเด็มโก้ สามารถร้องเรียน แนะนำ ติชมหรือแจ้งเบาะแส ต่อ เด็มโก้ ได้หลายด้านทั้งด้านธรรมาภิบาล รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กรทั้งจากพนักงานเองและผู้มีส่วนได้เสียอื่นด้วย เด็มโก้ ให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับ ซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เพียงเฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียนและได้กำหนดขั้นตอนการรับเรื่องและสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยเด็มโก้ ได้จัดทำช่องทางการติดต่อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส ดังนี้

 1. คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล E-mail address : goodgovernance@demco.co.th
 2. เลขานุการบริษัทฯ Email address : paitoongcc@demco.co.th
 3. เลขานุการคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล Email address : wonruedee@demco.co.th
 4. ตู้รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ติดตั้ง ณ สำนักงานใหญ่

ส่งจดหมาย หรือช่องทางอื่นตามสมควรและปลอดภัย ถึง สำนักงานตรวจสอบ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 59 ม.1 ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 หรือโทรสาร 02-9595811 ต่อ 2018

ซึ่งเด็มโก้มีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน โดยถือว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับและจะดำเนินการพิสูจน์หาข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

มาตรการคุ้มครองผู้ที่ร้องเรียนหรือให้ข้อมูลด้วยเจตนาสุจริต

 • ผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือเกิดผลกระทบในทางลบใด ๆ
 • เด็มโก้ถือว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและผลกระทบในทางลบของผู้รายงานแหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบสวนหรือหาข้อเท็จจริงมีหน้าที่ในการรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูลอย่างเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืนเด็มโก้ จะถือเป็นการกระทำผิดวินัยร้ายแรง
 • หากมีการกระทำที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ที่เป็นพยาน ถือเป็นการกระทำผิดวินัยร้ายแรง และอาจเป็นความผิดตามกฎหมายได้
 • กรณีที่ผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดผลกระทบในทางลบ ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้เด็มโก้กำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้หรือเด็มโก้อาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอหากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดผลกระทบในทางลบหรือความไม่ปลอดภัย
 • ผู้ที่ได้รับผลกระทบในทางลบจะได้รับการบรรเทาความเดือดร้อนด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

 

ในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของ เด็มโก้ นอกจากเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่กำหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว เด็มโก้จะเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของเด็มโก้ ด้วย เช่น รายงานประจำปี นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ข้อมูลบริษัท ข่าวประชาสัมพันธ์ โดยการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์เข้าถึงโดยสะดวก และได้รับประโยชน์มากที่สุด ดังนี้

 1. สารสนเทศที่สำคัญของ เด็มโก้ ประกอบด้วย ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน โดยเฉพาะในส่วนของงบการเงินนั้นได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการเด็มโก้ก่อนเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นโดยคณะกรรมการเด็มโก้ รายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีด้วยนอกจากนี้ เด็มโก้ ได้เปิดเผยรายการระหว่างกัน รวมถึงบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 (แบบ56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) เป็นต้น
 2. ข้อมูลต่าง ๆ ของ เด็มโก้ ที่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชน ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน เด็มโก้ เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ เด็มโก้ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเช่นข้อมูลบริษัท ประวัติคณะกรรมการ เด็มโก้ รายงานประจำปี รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของเด็มโก้และคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของ เด็มโก้ ปี 2561
 3. เด็มโก้ ได้เปิดเผยประวัติของคณะกรรมการเด็มโก้ และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุด ตามข้อบังคับ จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในปี 2561 และเปิดเผยการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและผู้บริหารระดับสูงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ด้วย
 4. เด็มโก้ จัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลสำคัญต่อนักลงทุน นักลงทุนรายย่อย ผู้ถือหุ้น และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เด็มโก้ได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง รวมทั้งการนำเสนอผลงาน และการแจ้งสารสนเทศขององค์กรต่อนักลงทุนสถาบันนักลงทุนรายย่อย ผู้ถือหุ้นและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง โดยได้เข้าร่วมให้ข้อมูลในกิจกรรม Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์ เป็นประจำทุกไตรมาส
 5. เด็มโก้ ได้เปิดเผยข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางการเงิน บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management Discussion and Analysis : MD&A) ประกอบงบการเงินทุกไตรมาส รวมถึงข้อมูลสำคัญอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 6. จัดทำรายงานข้อมูลทางการเงินที่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เด็มโก้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด โดยกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำนโยบายเกี่ยวกับจริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ตลอดจนจริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ จรรยาบรรณคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตามระบบกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมการ กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของเด็มโก้ ไว้ยึดถือปฏิบัติตั้งแต่ปี 2549 ในผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำปี หากมีประเด็นสำคัญในเรื่องการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและกรรมการ อาทิเช่น การพิจารณารายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นธรรม การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ นโยบายการแจ้งเบาะแส การติดตาม และการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ในการทบทวนแก้ไขปรับปรุงนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณของเด็มโก้จึงได้นำประเด็นเหล่านั้นมาเป็นเนื้อหาในการทบทวน ปรับปรุงด้วย นอกเหนือจากการปรับปรุงสาระสำคัญให้ทันสมัย มีความเป็นสากล สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 กับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พรบ.หลักทรัพย์ฯ ประกาศและแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีการแก้ไขปรับปรุงในปี 2559-2560 กับกฎหมาย ปปช.มาตรา 123/5 เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเด็มโก้ทุกคนต้องรับทราบ และยึดถือเป็นหลักปฏิบัติอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้สายงานบริหารทรัพยากรบุคคลยังใช้คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ เป็นเอกสารสำหรับให้ความรู้แก่พนักงานทุกระดับ รวมถึงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ที่ต้องกำหนดให้มีหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมไว้ในหลักสูตรพื้นฐานที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล จัดอบรมพนักงานตามแผนพัฒนาบุคคลของเด็มโก้

วัฒนธรรมองค์กร จริยธรรม และจรรยาบรรณของเด็มโก้

มาตรฐานสูงสุดของการเป็นมืออาชีพ การมีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งด้วยการมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานที่เด็มโก้นั้น คณะกรรมการเด็มโก้มีระบบและกลไกในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านจริยธรรมที่เข้มแข็งเข้ามาในการพัฒนาระบบนิเวศน์ของธรรมาภิบาลในองค์กร ด้วยการสร้างค่านิยมหลัก I DEMCO และจิตสำนึกของบุคลากรในบริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจการของเด็มโก้ด้วยความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ต่อวิชาชีพ ด้วยความหมาย มุ่งมั่น ตั้งใจจริงที่จะประสบความสำเร็จ ด้วยความเชื่อมั่นในการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความรอบรู้ เชี่ยวชาญ ให้คุณภาพที่ดีแก่ลูกค้า สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

โดยจริยธรรมและจรรยาบรรณของเด็มโก้ (DEMCO Code of Conduct) กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนพนักงานเด็มโก้ทุกคนมีหน้าที่ในการทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบคำสั่ง และจรรยาบรรณ ตลอดจนนโยบายอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นตามจารีตประเพณี หรือเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ว่าจะได้กำหนดไว้ในขณะนี้ และ/หรือที่จะกำหนดต่อไปในภายหน้าโดยเคร่งครัด

กรรมการและผู้บริหารพึงแสดงความยึดมั่นต่อจรรยาบรรณ โดยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับพนักงานอื่น เสริมสร้างบรรยากาศของการทำงานให้เอื้อต่อการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รวมทั้งต้องมุ่งมั่นที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดจรรยาบรรณ และหากมีการฝ่าฝืน หรือการกระทำใด ๆ อันเป็นการหลีกเลี่ยง จะถูกพิจารณาลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ และถือเป็นการกระทำความผิดทางวินัยอีกด้วย

การส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรมของเด็มโก้

ในปี 2561 บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ เพื่อสร้างวัฒนธรรม จิตสำนึกที่ดี มีจริยธรรม จรรยาบรรณในการทำงาน สร้างความสุขในการดำเนินชีวิตและการทำงาน เช่น

 • การจัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานได้ทราบถึงระเบียบข้อบังคับในการทำงาน โครงสร้างการบริหารของบริษัทฯ นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น การขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายคุณภาพ นโยบายมาตรฐานและความปลอดภัยในการทำงาน สวัสดิการของบริษัทฯ ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2008 รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมภาคสนาม Team building เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมบุคลากรให้สอดคล้องกับค่านิยมหลักของบริษัทฯ IDEMCO อีกทั้งส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีมและปลูกฝังความรักความผูกพันในองค์กรอย่างยั่งยืน จำนวน 2 รุ่นในวันที่ 26,28 กุมภาพันธ์ และ 28-29 สิงหาคม 2561
 • กิจกรรมสืบสานประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยการขอพรผู้บริหารและประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ วันที่ 12 เมษายน 2561
 • หลักสูตรกฎหมายประกันสังคม กฎหมายกองทุนเงินทดแทน กฎหมายแรงงาน และกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายจากสำนักงานประกันสังคม และนักวิชาการแรงงานจากสภาองค์กรนายจ้างผู้ประกอบการไทย วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
 • การจัดบรรยายพิเศษเรื่อง "ความซื่อสัตย์สุจริต การปฏิบัติตนให้ถูกต้องในการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest) " โดย พ.ท. กรทิพย์ ดาโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561
 • จัดกิจกรรม Big cleaning Day เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพ ภายใต้โครงการ Happy Work Place วันที่ 24 กรกฎาคม 2561
 • กิจกรรม Safety Top Management Talk เป็นการสื่อสารจากผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้กับพนักงานตระหนักในเรื่องความปลอดภัย สุขภาพและอนามัย
 • โครงการ DEMCO Blood Donor Day บริษัทฯ ร่วมกับ รพ.ปทุมธานี สภากาชาดไทย จัดโครงการเปิดรับบริจาคโลหิตจากผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลทั่วไป เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยจัดให้มี กิจกรรมรับบริจาคโลหิต ทุก 3 เดือน ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2555 โดยในปี 2561 บริษัทได้จัดกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต ทั้งหมด จำนวน 4 ครั้ง พนักงานร่วมบริจาค 186 ราย รวมยอดโลหิตที่ได้ทั้งหมด 83,700 ซีซี
 • โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานที่มีจิตอาสาในการเข้าร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่กับกลุ่มแพทย์ อาสามูลนิธิแสง-ไช้กี เหตระกูล และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทุก 3 เดือน
 • กิจกรรมเสริมสร้างศีลธรรม ความสามัคคีและความผูกพันต่อบริษัทฯ ด้วยการจัดให้พนักงานและครอบครัวได้ท่องเที่ยวและร่วมกันทำบุญ ถวายสังฆทานไหว้พระ 9 วัด ในเดือน 9 กันยายน 2561 เพื่อความเป็นสิริมงคล เจริญรุ่งเรืองแก่ตนเอง ครอบครัว และบริษัทฯ ณ วัดสำคัญในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • จัดอบรมหลักสูตร "ก้าวสู่องค์กรคุณธรรม เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)" ต่อเนื่องจากปี2560 อีกจำนวน 5 รุ่นในปี 2561 โดยเน้นในการสร้างจิตสำนึก วัฒนธรรมในการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่นและการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในวันที่ 31ตุลาคม วันที่ 8,15 พฤศจิกายน และวันที่ 6,7 ธันวาคม 2561
 • กิจกรรมร่วมรณรงค์ในวันต่อต้านการทุจริตสากล (International Anti-Corruption Day) โดยกรรมการผู้จัดการเป็นประธานให้โอวาทและกล่าวนำพนักงานปฏิญญาการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561
 • การฝึกอบรมเรื่องการสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน วันที่ 21 ธันวาคม 2561

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

การดำเนินธุรกิจของ เด็มโก้ กับผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ต้องดำเนินการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา โปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ และไม่คอร์รัปชัน โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ เด็มโก้ รวมทั้งไม่ทำให้เกิดข้อครหา หรือเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัท จึงกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นไว้ ดังนี้

 1. บุคลากรของ เด็มโก้ ต้องไม่ดำเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชั่น การให้/รับ สินบนทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ เด็มโก้ รวมทั้งระเบียบ และข้อกำหนดอื่น ที่เกี่ยวข้อง
 2. บุคลากรของ เด็มโก้ ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งนี้ การให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง ต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือตามประเพณีนิยมเท่านั้น โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่
 3. การบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุนของ เด็มโก้ มีขั้นตอนการตรวจสอบ อนุมัติ และสอบทาน โดยต้องมีเอกสารหลักฐานชัดเจนและสอดคล้องกับระเบียบของ เด็มโก้ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศลหรือการให้เงินสนับสนุนไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการคอร์รัปชั่น
 4. เด็มโก้ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานขายและการตลาด รวมทั้งงานจัดหาพัสดุและทำสัญญาอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่น และบริหารจัดการให้มีวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม
 5. เด็มโก้ มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และมีนโยบายที่จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อบุคลากรที่ปฏิเสธ การทุจริตคอร์รัปชั่น แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้ เด็มโก้ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ โดย เด็มโก้ มีกระบวนการสื่อสารอย่างชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว
 6. ฝ่ายตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการประเมินการควบคุมด้วยตนเองต่อสำนักงานตรวจสอบ เพื่อดำเนินการตรวจสอบหากพบประเด็นที่มีการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นจะต้องแจ้งหน่วยงานผู้ปฏิบัติเพื่อให้มีการปรับปรุงมาตรการควบคุม
 7. เด็มโก้ จัดให้มีขั้นตอนในการเก็บรักษาเอกสารและบันทึกต่าง ๆ ให้พร้อมต่อการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องและเหมาะสมของรายการทางการเงิน ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีรายการใดที่ไม่ได้รับการบันทึก หรือไม่สามารถอธิบายได้ หรือรายการที่เป็นเท็จ
 8. เด็มโก้ จัดให้มีขั้นตอนเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการควบคุมภายในของกระบวนการทำบัญชีและการเก็บรักษาข้อมูลได้รับการตรวจสอบภายในเพื่อยืนยันประสิทธิผลของกระบวนการตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการบันทึกรายการทางการเงินมีหลักฐานอย่างเพียงพอเพื่อใช้ในการตรวจสอบ
 9. เด็มโก้ จัดให้มีการสื่อสารและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรของ เด็มโก้ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ความคาดหวังของ เด็มโก้ และบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามมาตรการนี้
 10. เด็มโก้ สื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและแนวปฏิบัติไปยังบริษัทย่อย บริษัทร่วมบริษัทอื่นที่ เด็มโก้ มีอำนาจในการควบคุม คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งสาธารณชน ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อทราบและนำมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติ
 11. บุคลากรของ เด็มโก้ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบการกระทำที่อาจฝ่าฝืนมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโดย เด็มโก้ จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส รวมทั้งเมื่อบุคลากรต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 12. คณะทำงานการดำเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ เด็มโก้ มีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้ต่อคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลและคณะกรรมการ เด็มโก้ โดยสม่ำเสมออย่างน้อยปีละครั้ง
 13. สำนักงานตรวจสอบสามารถรายงานประเด็นที่พบอย่างเร่งด่วนต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการเด็มโก้

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการเด็มโก้ ถือเรื่องความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ของบริษัท เป็นนโยบายที่สำคัญ โดยกำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ไว้ในจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ที่กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของเด็มโก้ แสวงหาประโยชน์ส่วนตน เด็มโก้จึงได้มีการกำหนดข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของเด็มโก้ ดังนี้

 1. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
 2. หากมีความจำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวโยงกันอันเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้กระทำรายการนั้นเสมือนกับทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ห้ามมิให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นมีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ
 3. ไม่หาผลประโยชน์ใส่ตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยนำสารสนเทศภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยหรือที่เป็นความลับไปใช้หรือนำไปเปิดเผยกับบุคคลภายนอก
 4. ไม่ใช้เอกสารหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทในการทำธุรกิจที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับบริษัท

เด็มโก้ ถือนโยบายด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นนโยบายสำคัญ ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบเด็มโก้ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2560 เพื่อให้ดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน โปร่งใส ในการบริหารจัดการที่ดี

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

เด็มโก้กำหนดให้จัดทำเอกสารปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งการแนะนำลักษณะประกอบธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการบริษัท เข้าอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อเป็นการพัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทฯ จะจัดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ โดยจัดให้มีการบรรยายสรุป วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการที่สำคัญโดยประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร พร้อมทั้งจัดให้มีเอกสารสำหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เพื่อประกอบการทำหน้าที่ อันได้แก่ คู่มือกรรมการบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับบริษัท และรายงานประจำปี ซึ่งเอกสารเหล่านี้ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญ ได้แก่ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท อำนาจอนุมัติ และข้อห้ามการกระทำของกรรมการบริษัทตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ

การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของเด็มโก้

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการแต่ละคนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการส่งเสริมทักษะ และความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ

สำหรับบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการใหม่ จะได้รับการแนะนำ และได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งรวมถึงความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ตลอดจนลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

นอกจากนี้กรรมการจะได้รับการอบรม และพัฒนาความรู้ที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสี่ยง และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ และให้ได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

สำหรับการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) สำหรับเตรียมการสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรม และพัฒนา มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

ในปี 2561 มีหลักสูตร การประชุมสัมมนาโครงการอบรมต่าง ๆ ที่กรรมการ และผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมสัมนา อบรม ดังนี้

 • สัมมนา National Director Conference 2018 : Rising Above Disruption : A Code For Action ดำเนินการโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยนายเสริมศักดิ์ จารุมนัส กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
 • สัมมนา Independence Director Forum 1/2018 : Tough Boardroom Situation – Independent Director Share Lessons Learned ดำเนินการโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยนายเสริมศักดิ์ จารุมนัส กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
 • วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) ดำเนินการโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดย นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
 • CEO Club 2048 "The Game is on" ดำเนินการโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
 • Risk Management Program for Corporate Leaders ดำเนินการโดย สถาบันกรรมการบริษัทไทย โดย นายไพฑูรย์ กำชัย กรรมการ กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี
 • มาตรฐานการวางแผนออกแบบระบบปฏิบัติการควบคุมและการบริหารจัดการ ดำเนินการโดยสถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและอีเล็กทรอนิกส์(IEEE) โดย นายฉัตรชัย พืชพันธ์ กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ
 • การจัดทำกระดาษทำการเพื่อมาตรฐานการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ดำเนินการโดย สภาวิชาชีพบัญชี โดย น.ส.วรรณฤดี สุวพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 • Company Reporting Program (CRP 22/2018) ดำเนินการโดย สถาบันกรรมการบริษัทไทยโดย น.ส.วรรณฤดี สุวพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 • กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ดำเนินการโดยสำนักงาน กลต. โดย น.ส.อรวรรณ ศิริวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 • Company Secretary Program (CSP94/2018) ดำเนินการโดย สถาบันกรรมการบริษัทไทย โดย น.ส.อรวรรณ ศิริวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 • TFRS ที่ต้องใช้ปี 62 ดำเนินการโดย NYC โดย นายศุภกฤต เนื้อทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 • กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Corporate Sustainability Strategy) รุ่นที่ 4 ดำเนินการโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย นายไพฑูรย์ กำชัย กรรมการ กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี และ นายยงยุทธ อรุณเทววิโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 • Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance ดำเนินการโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย นายไพฑูรย์ กำชัย กรรมการ กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี และน.ส.วรรณฤดี สุวพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 • โครงการ Smart Disclosure Program ดำเนินการโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย น.ส.วรรณฤดี สุวพันธ์ และน.ส.อรวรรณ ศิริวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 • พื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Preliminary to Corporate Sustainability) รุ่นที่ 2 ดำเนินการโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย น.ส.วรรณฤดี สุวพันธ์ และนายยงยุทธ อรุณเทววิโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 • การวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Sustainability Risk and Materiality Analysis) รุ่นที่ 3 ดำเนินการโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย น.ส.วรรณฤดี สุวพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 • การประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความยั่งยืน (Sustainability Evaluation & Data Management) รุ่นที่ 3 ดำเนินการโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย น.ส.วรรณฤดี สุวพันธ์ และน.ส.อรวรรณ ศิริวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 • จัดทำรายงานความยั่งยืน (Sustainability Reporting) รุ่นที่ 3 ดำเนินการโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย น.ส.วรรณฤดี สุวพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 • การจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 เรื่องการประเมินความเสี่ยง โอกาส และบริบทขององค์กร โดย อ.ชัชวาล เลิศสุโภชวณิชย์ มีกรรมการ และผู้บริหารเข้าอบรม ดังนี้ นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ นายไพฑูรย์ กำชัย กรรมการ กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี นายฉัตรชัย พืชพันธ์ นายรักษา สารณาคมน์กุล กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการนายยงยุทธ อรุณเทววิโรจน์ กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ นายสุรสิงห์ ถาวร น.ส.อรวรรณ ศิริวงศ์ น.ส.วรรณฤดี สุวพันธ์ นายชัยวัฒน์ อาซ้าย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 • การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 9001:2015 โดย อ.ชัชวาล เลิศสุโภชวณิชย์ มีผู้บริหารเข้าอบรม ดังนี้ น.ส.วรรณฤดี สุวพันธ์ นายศุภกฤต เนื้อทอง น.ส.อรวรรณ ศิริวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 • ทิศทางและผลกระทบจาก Disruptive Technologies โดย คุณวีระชัย โกยกุล มีกรรมการ และผู้บริหารเข้าอบรม ดังนี้ นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ นายไพฑูรย์ กำชัย กรรมการกรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี นายฉัตรชัย พืชพันธ์ นายนรินทร์ เอกนิพิฐสริ นายรักษา สารณาคมน์กุล กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ นายยงยุทธ อรุณเทววิโรจน์ กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ นายสุรสิงห์ ถาวร นายศุภกฤต เนื้อทอง น.ส.อรวรรณ ศิริวงศ์ น.ส.วรรณฤดี สุวพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 • แนวทางปฏิรูปและพัฒนาด้านพลังงานของประเทศไทย โดย คุณกวิน ทังสุพานิช มี กรรมการ และผู้บริหารเข้าอบรม ดังนี้ นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ นายไพฑูรย์ กำชัย กรรมการ กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี นายฉัตรชัย พืชพันธ์ นายนรินทร์ เอกนิพิฐสริ นายรักษา สารณาคมน์กุล กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ นายยงยุทธ อรุณเทววิโรจน์ กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ น.ส.อรวรรณ ศิริวงศ์ น.ส.วรรณฤดี สุวพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 • ความซื่อสัตย์สุจริต การปฏิบัติตนให้ถูกต้องในการขัดกันระหว่างประโยชน์ฯ โดย พ.ท.กรทิพย์ ดาโรจน์ มีกรรมการและผู้บริหารเข้าอบรม ดังนี้ นายไพฑูรย์ กำชัย กรรมการ กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี นายนรินทร์ เอกนิพิฐสริ กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ นายศุภกฤต เนื้อทอง น.ส.อรวรรณ ศิริวงศ์ น.ส.วรรณฤดี สุวพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 • Finance for non-financial manager โดย อ.นิภัทร์ พวงจำปา มีผู้บริหารเข้าอบรม ดังนี้ นายนรินทร์ เอกนิพิฐสริ นายรักษา สารณาคมน์กุล กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ นายยงยุทธ อรุณเทววิโรจน์ กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ นายชัยวัฒน์ อาซ้าย น.ส.อรวรรณ ศิริวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 • ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์องค์กร โดย รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ มีกรรมการและกรรมการบริหารทุกคนเข้าร่วมอบรมสัมมนา

การอบรมกรรมการในหลักสูตรของสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย(IOD)

ชื่อกรรมการ DCP DAP ACP RNG RCP FN RMP AECP อื่นๆ  

1. นางประพีร์  ปุ้ยพันธวงศ์

DCP
194/2014
DAP
46/2005
RCP
18/2008
FN
24/2005

2. นายวิทยา คชรักษ์

DCP
25/2546
DAP
79/2008
ACP
39/2012

3. นายสงวน  ตังเดชะหิรัญ

DAP
36/2005
ACP
6/2005
FN
24/2005

4. นายไมตรี  ลักษณโกเศศ*

DCP
96/2007
ACP
27/2009

5. นายเสริมศักดิ์   จารุมนัส

DCP
199/2015
DAP
107/2014
RNG
6/2014
BMD
5/2017

6. นายนริศ  ศรีนวล

DCP
114/2009
AACP
20/2015
RMP
6/2015

7. นายพงษ์ศักดิ์  ศิริคุปต์

DAP
46/2005
RMP
3/2014
AECP
13/2014

9. นายไพฑูรย์  กำชัย

DAP
85/2010
SFE
6/2010

9. นางสุทธารักษ์  ปัญญา*

DCP
45/2004
AACP
23/2016

10. นายโอฬาร  ปุ้ยพันธวงศ์

DCP
221/2016
11. นายปริญช์ ผลนิวาศ
DCP
DAP
ACP
ACEP
12. นายปัญญ์ เกษมทรัพย์
DCP
140/2010
ACP
37/2011
AACP
8/2012
FSD
10/2010
MFM
6/2011
MIA
11/2011
MFR
14/2012
MIR
12/2012
หมายเหตุ DCP=Director Certification Program DAP=Director Accreditation Program
ACP=Audit Committee Program AACP=Advance Audit Committee Program
RCP = Role of the Chairman Program MFR = Monitoring the Quality of Financial Reporting
MFR = Monitoring the Quality of Financial Reporting FSD = Financial Statements for Directors
FN = Finance for Non finance Director RMP = Risk Management Program
AECP = Anti – Corruption for Executive Program SFE = Successful Formulation & Execution of Strategy
BMD = Boards That Make a Difference MFM = Monitoring Fraud Risk Management
MIA = Monitoring the Internal Audit Function RNG = Role of the Nomination and Governance Committee
MIR = Monitoring the System of Internal Control and Risk Management RCL = Risk Management Program for Corporate Leaders

แผนการสืบทอดตำแหน่ง และพัฒนาผู้บริหาร

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เด็มโก้มีนโยบายกำกับดูแลให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่ง เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เช่นกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการฝ่าย เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่าการวางแผนพัฒนาบุคลากรในตำแหน่งสำคัญและตำแหน่งวิกฤต จะสามารถป้องกัน บรรเทา หรือยับยั้ง ความเสี่ยงด้านการบริหาร แผนสืบทอดตำแหน่ง ซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงจากตำแหน่งงานผู้บริหารระดับสูงที่มีผลกระทบรุนแรงต่อบริษัทว่างลง ความเสี่ยงจากการมีผู้บริหาร หัวหน้างานที่ด้อยศักยภาพ ไม่ตรงกับทักษะความสามารถและความเสี่ยงจากผู้บริหาร หัวหน้างานศักยภาพสูงใหม่ ไม่เป็นที่ยอมรับของคนภายในบริษัท

ดังนั้น เด็มโก้ จึงกำหนดให้มีนโยบายสรรหา หรือคัดเลือกบุคลากรที่จะสามารถทดแทนบุคลากรในตำแหน่งเสี่ยงได้ รวมทั้งหลักเกณฑ์การสรรหา คัดเลือก โอนย้ายไว้ล่วงหน้า รวมทั้งแสวงหาปัจจัยนำเข้า หรือบุคลากรที่มีโอกาสพัฒนาเพื่อให้เข้าตามสมรรถนะหลักและทักษะจำเป็น เพื่อการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ทิศทาง แผนกลยุทธ์ พันธกิจ และค่านิยม กับแนวโน้มธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเด็มโก้ จะจัดให้มีขึ้น 2 ครั้งต่อปี โดยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ จะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการทุกท่านประเมินในสิ้นไตรมาสที่ 2 และทุกสิ้นปี และรวบรวมสรุปผลการประเมินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯก่อนรายงานผลการประเมิน และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับจากการประเมินผลให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และหารือเพื่อปรับปรุงประสิทธิผลของการทำงานของคณะกรรมการบริษัท โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

 1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
 2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย
 3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล

โดยในแต่ละส่วนประกอบด้วยหลักเกณฑ์การประเมิน ดังนี้

 1. การประเมินคณะกรรมการบริษัท หัวข้อของการประเมินประกอบด้วย 8 หัวข้อหลัก ได้แก่ โครงสร้างของคณะกรรมการ การบริหารจัดการข้อมูล กระบวนการทำงานของคณะกรรมการ การปฏิบัติงานในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้น และความรับผิดชอบต่อสังคม การบริหารองค์กร ผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ และแผนสืบทอดงาน การบริหารและพัฒนากรรมการ และการบริหารความเสี่ยง
 2. การประเมินคณะกรรมการชุดย่อย หัวข้อหลักของการประเมิน ประกอบด้วย ความเหมาะสมของจำนวนกรรมการชุดย่อย องค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อย ความรู้และประสบการณ์ของกรรมการ เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการชุดย่อยเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเอง เป็นต้น
  ในปี 2561 ได้มีการปรับปรุงคณะกรรมการชุดย่อยใหม่ จึงขอให้กรรมการทุกท่านประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เพื่อให้มีการสะท้อนภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
 3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล หัวข้อหลักของการประเมินประกอบด้วย การมีส่วนร่วม ความรู้และความสามารถ การทำงานเป็นทีม ความสุจริต และการสนับสนุนที่เป็นประโยชน์ต่อการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยภาพรวมพบว่าคณะกรรมการส่วนใหญ่เห็นว่าควรอยู่ในเกณฑ์ดี และดีมาก ซึ่งคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้นำเรียนผลการประเมิน และข้อคิดเห็นต่าง ๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อร่วมกันสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมบริษัท พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของเด็มโก้ กำหนดให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง อย่างน้อยเป็นละ 1 ครั้ง ในปี 2561 คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดของเด็มโก้ ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง 2 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2561 ทุกชุด อยู่ในเกณฑ์ดีและดีมาก

การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล

เป็นการประเมินการทำหน้าที่อย่างเหมาะสมของการเป็นกรรมการของกรรมการรายบุคคล ผลการประเมินส่วนมากได้คะแนนเห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม

จากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561 ทั้ง 3 ส่วนพบว่ามีผลคะแนนโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีถึงดีมาก กล่าวคือผลการปฏิบัติหน้าที่โดยส่วนใหญ่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการรายบุคคล เป็นไปตามคาดหวังหรือเกินความคาดหวัง นอกจากนี้กรรมการยังได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น กรรมการอิสระในคณะกรรมการควรมากกว่า 5 คน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ได้รับทราบผลการประเมินดังกล่าว และเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้มีการปรับปรุงการดำเนินงานตามผลที่ได้รับจากการประเมินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การประเมินผลการปฏิบิตงานของกรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ จัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการทุกสิ้นปี โดยมีหลักเกณฑ์การประเมิน ดังนี้

 1. เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 2. สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน
 3. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมดหรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการ เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันล่วงหน้ากับ กรรมการผู้จัดการตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งรวมถึง
  1. ผลการดำเนินงานทางการเงิน
  2. ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว
  3. ผลงานด้านการพัฒนาผู้บริหาร
 4. ผลประเมินข้างต้นจะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้ประธานกรรมการหรือ กรรมการอาวุโส เป็นผู้สื่อสารผลการพิจารณาให้กรรมการผู้จัดการทราบ

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ได้ออกหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ Corporate Governance Code สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 โดยเล็งเห็นว่าการสร้างความเชื่อมั่นเพียงประการเดียวยังไม่เพียงพอสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ดี เนื่องจากทั้งภาคธุรกิจ และผู้ลงทุนต่างต้องการผลประกอบการที่ดีของกิจการ กิจการต้องสามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจได้ และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้บริษัทสามารถเติบโตอยู่รอดได้ในระยะยาว โดยเพิ่มเน้นบทบาทความเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการ ตั้งแต่การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการ จนถึงการติดตามผลการดำเนินงาน ในประเด็นสำคัญ ๆ คือ การแบ่งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการให้ชัดเจน บทบาทในการกำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยให้การสร้างคุณค่ากิจการอย่างยั่งยืน คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียเป็นส่วนเดียวกับการประกอบธุรกิจ บทบาทในการกำกับดูแล กลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณโดยสนับสนุนการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาใช้เพิ่มคุณค่า รวมถึงบทบาทในการกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ บทบาทในการกำกับดูแลให้มีนโยบายเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลลับ และ Market Sensitive Information กับบทบาทในการดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ และกลไกในการกอบกู้ฐานะการดำเนินงาน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติปรับโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ เพิ่มคณะกรรมการลงทุน รวมกับคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร คณะกรรมการบริหาร เป็นคณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุด โดยมีองค์ประกอบ ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ เด็มโก้ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ตามข้อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน ซึ่งกรรมการที่ได้แต่งตั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนด เพื่อทำหน้าที่และรับผิดชอบในด้านต่าง ๆ ได้แก่ รายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การปฎิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ และการบริหารความเสี่ยง เช่นการสอบทานให้เด็มโก้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ การสอบทานว่าฝ่ายบริหารได้กำหนดให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล การสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่สำคัญในการเสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก พร้อมทั้งเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 3 คน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1. นายนริศ ศรีนวล ประธานกรรมการตรวจสอบกรรมการตรวจสอบ
2. นายปริญช์ ผลนิวาศ กรรมการตรวจสอบ
3. นายปัญญ์ เกษมทรัพย์ กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาววรรณฤดี สุวพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักงานตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุม 8 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ เป็นดังนี้

รายชื่อ ตำแหน่ง การเข้าประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุม
1. นายวิทยา คชรักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 5/6
2. นายนริศ ศรีนวล ประธานกรรมการตรวจสอบ 8/8
3. นายไมตรี ลักษณโกเศศ กรรมการตรวจสอบ 2/2
4. นางสุทธารักษ์ ปัญญา กรรมการตรวจสอบ 2/2
5. นายปริญช์ ผลนิวาศ กรรมการตรวจสอบ 6/6
6. นายปัญญ์ เกษมทรัพย์ กรรมการตรวจสอบ 6/6

หมายเหตุ
กรรมการลำดับที่ 4-5 เป็นผู้ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีการเงินเพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
กรรมการลำดับที่ 1 ลาออกจากการเป็นกรรมการมีผลวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ด้วยปัญหาสุขภาพ
กรรมการลำดับที่ 2 ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
กรรมการลำดับที่ 3- 4 พ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561
กรรมการลำดับที่ 5-6 เข้าตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการลำดับที่ 3- 4 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

 1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และพิจารณาความเป็นอิสระของสำนักงานตรวจสอบ ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความดีความชอบของผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบ
 3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎระเบียบหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 4. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งให้คำแนะนำแก่ฝ่ายจัดการในการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ
 5. สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนงานและการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายกำกับและควบคุม
 6. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงการเสนอเลือกผู้สอบบัญชีเดิมกลับเข้ามาใหม่ การเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชีเดิม และการเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว นอกจากนี้ต้องจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 7. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
 8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการลงทุน

คณะกรรมการลงทุน จัดตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 เพื่อทำหน้าที่ดูแล และกำหนดแผนการลงทุนของบริษัท ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน นโยบายบริหารความเสี่ยง ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของ กลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และปฏิบัติตามกฎระเบียบรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการลงทุน จากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และคณะกรรมการบริษัท กับกรรมการลงทุนที่เป็นผู้บริหาร 1 คน รวมเป็น 5 คน โดยประธานกรรมการต้องไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการลงทุนประกอบด้วยกรรมการ 5 คน ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการลงทุนประกอบด้วยกรรมการ 5 คน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1. นายปริญช์ เกษมทรัพย์ ประธานกรรมการลงทุน (กรรมการอิสระ)
2. นายสงวน ตังเดชะหิรัญ กรรมการลงทุน (กรรมการ)
3. นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส กรรมการลงทุน (กรรมการอิสระ)
4. นายโอฬาร ปุ้ยพันธวงศ์ กรรมการลงทุน (กรรมการ)
5. นายไพฑูรย์ กำชัย กรรมการลงทุนและเลขานุการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

ในปี 2561 คณะกรรมการลงทุน จัดให้มีการประชุม 7 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการเป็นดังนี้

รายชื่อ ตำแหน่ง การเข้าประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุม
1. นางสุทธารักษ์ ปัญญา ประธานกรรมการลงทุน 2/2
2.นายปริญช์ ผลนิวาศ ประธานกรรมการลงทุน 4/4
3. นายนริศ ศรีนวล กรรมการลงทุน 2/2
4.นายสงวน ตังเดชะหิรัญ กรรมการลงทุน 5/5
5.นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส กรรมการลงทุน 5/5
6. นายโอฬาร ปุ้ยพันธวงศ์ กรรมการลงทุน 6/7
7. นายไพฑูรย์ กำชัย กรรมการลงทุน 7/7

หมายเหตุ
กรรมการลำดับที่ 1 พ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561
กรรมการลำดับที่ 2 เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการลงทุนตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561
กรรมการลำดับที่ 5 เข้าตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการลำดับที่ 3 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการลงทุน

 1. กำหนดนโยบายการลงทุน นโยบายบริหารสภาพคล่อง และนโยบายการกู้ยืมเงิน เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
 2. กำหนดกรอบการลงทุน การบริหารสภาพคล่องและการกู้ยืมเงินของบริษัท
 3. พิจารณาแผนการลงทุน แผนการบริหารสภาพคล่องและแผนการกู้ยืมเงินให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท รวมถึง ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง อยู่ภายใต้ ข้อกำหนดของ กลต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ เป็นไปตามกฎระเบียบ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 4. กำกับดูแลการลงทุน การบริหารสภาพคล่อง และการกู้ยืมเงินของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย แผนดำเนินงาน ระเบียบวิธีปฏิบัติ รวมถึงนโยบายบริหารความเสี่ยง ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
 5. สอบทาน และปรับเปลี่ยนกรอบนโยบายและแผนดำเนินการ ทั้งในส่วนของการลงทุน การบริหารสภาพคล่องและการกู้ยืมเงิน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และให้นำเสนอกรอบนโยบายที่เปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Corporate Risk Management Committee : CRMC) ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ กับประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ได้จัดตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 โดยได้มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับภาระกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบขึ้นภายในองค์กร ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งของการบริหารจัดการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรจะให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอาศัยหลักการพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการขององค์กรที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมีการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กร และให้มีกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรตามแนวทางสากล (COSO Enterprise Risk Management Framework : COSO ERM) รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัท และปลูกฝังให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทสามารถเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ มุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1. นายนริศ ศรีนวล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (กรรมการอิสระ)
2. นายปัญญ์ เกษมทรัพย์ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (กรรมการอิสระ)
3. นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
4. นายไพฑูรย์ กำชัย กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

โดยมี นายศุภกฤต เนื้อทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร จัดให้มีการประชุม 5 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการเป็นดังนี้

รายชื่อ ตำแหน่ง การเข้าประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุม
1. นายนริศ ศรีนวล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 5/5
2. นายปัญญ์ เกษมทรัพย์ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 3/3
3. นายสงวน ตังเดชะหิรัญ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 2/2
4. นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 2/2
5. นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 4/5
6. นายไพฑูรย์ กำชัย กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 5/5

หมายเหตุ
กรรมการลำดับที่ 2 เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 และดำรงตำแหน่ง กรรมการลงทุนตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561
กรรมการลำดับที่ 3-4 ออกจากตำแหน่งกรรมการฯ ตามการปรับโครงสร้างกรรมการชุดย่อยของมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

 1. กำหนด และทบทวนนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร
 2. กำกับดูแล และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กรสอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจ และการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นรวมถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
 3. ให้ข้อเสนอแนะ แนวทาง ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ (Risk Management Committee: RMC) เพื่อนำไปดำเนินการ
 4. พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา (Mitigation Plan) และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้แก่ RMC เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
 5. สนับสนุนการดำเนินงานของ Chief Risk Officer สมาชิกใน RMC ให้บรรลุเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงองค์กร
 6. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ("กรรมการสรรหาฯ") จัดตั้งโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการกำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโบยายและการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการสรรหาและพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย กับมีขนาดองค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เหมาะสม มีกระบวนการสรรหา คัดเลือกกรรมการที่โปร่งใส ชัดเจน ตลอดจนมีโครงสร้าง และอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการนำพาบริษัทฯ ให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว กับมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการ เพื่อเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

ในด้านการกำกับดูแลกิจการ มีเป้าหมายหลักในการสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน มีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม กับการพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่นำไปปฏิบัติได้จริง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ประกอบด้วย กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการสรรหาฯ ส่วนใหญ่ และประธานกรรมการ ต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบหลักใน 3 เรื่อง ได้แก่

 1. สรรหากรรมการและเสนอแนะค่าตอบแทนที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
 2. สรรหาผู้บริหารระดับสูง และดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบ
 3. กำหนดนโยบาย และกำกับดูแลงานด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักธรรมาภิบาลของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมายโดยมีรายละเอียดเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 คน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1. นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
2. นายสงวน ตังเดชะหิรัญ กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
3. นายโอฬาร ปุ้ยพันธวงศ์ กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

โดยมี นางสาววรรณฤดี สุวพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาฯ จัดให้มีการประชุม 6 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ เป็นดังนี้

รายชื่อ ตำแหน่ง การเข้าประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุม
1. นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส ประธานกรรมการสรรหาฯ 6/6
2. นายไมตรี ลักษณโกเศศ กรรมการสรรหาฯ 2/2
3. นายสงวน ตังเดชะหิรัญ กรรมการสรรหาฯ 4/4
4. นายโอฬาร ปุ้ยพันธวงศ์ กรรมการสรรหาฯ 6/6

หมายเหตุ
กรรมการลำดับที่ 2 พ้นจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากหมดวาระ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561
กรรมการลำดับที่ 3 เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามการปรับโครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อยของมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อ วันที่ 14 พฤษภาคม 2561

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

 1. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณวุฒิ และประสบการณ์ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนตำแหน่งที่ว่างลงหรือแต่งตั้งเพิ่มขึ้น
 2. ทบทวน และนำเสนอคำแนะนำเกี่ยวกับค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของกรรมการของบริษัท ต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท
 3. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
 4. ทบทวน และนำเสนอ คำแนะนำเกี่ยวกับหลักกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติที่ดีตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และมาตรฐานสากล
 5. ดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและเป็นไปตามนโยบายต่างๆที่กำหนดไว้

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจากผู้บริหารของบริษัทโดยมีจำนวนตามที่เห็นสมควร ประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการเป็นกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยผู้บริหารในระดับกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ดังนี้

รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ ประธานกรรมการบริหาร
2. นายไพฑูรย์ กำชัย กรรมการบริหาร
3. นายรักษา สารณาคมน์กุล กรรมการบริหาร
4. นายฉัตรชัย พืชพันธ์ กรรมการบริหาร
5. นายนรินทร์ เอกนิพิฐสริ กรรมการบริหาร
6. นายยงยุทธ อรุณเทววิโรจน์ กรรมการบริหาร

โดยมี นายมนภัทร์ อาษากิจ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่และบทบาทสำคัญในการบริหารงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์และนโยบายของบริษัท รวมถึงควบคุมดูแลการบริหารกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยมีความรับผิดชอบหลักในการกลั่นกรองเรื่องต่างๆ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมถึงพิจารณาอนุมัติเรื่องอื่นๆ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท และในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารจัดให้มีการประชุม 12 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ เป็นดังนี้

รายชื่อ ตำแหน่ง การเข้าประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุม
1. นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ ประธานกรรมการบริหาร 12/12
2. นายสงวน ตังเดชะหิรัญ กรรมการบริหาร 2/2
3. นายไพฑูรย์ กำชัย กรรมการบริหาร 12/12
4. นายรักษา สารณาคมน์กุล กรรมการบริหาร 8/8
5.นายฉัตรชัย พืชพันธ์ กรรมการบริหาร 8/8
6. นายนรินทร์ เอกนิพิฐสริ กรรมการบริหาร 7/8
7.นายยงยุทธ อรุณเทววิโรจน์ กรรมการบริหาร 8/8

หมายเหตุ
กรรมการลำดับที่ 2 ออกจากตำแหน่งเนื่องจากมีการปรับโครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อ วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 และแต่งตั้งกรรมการลำดับที่ 4-7 แทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

 1. กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
 2. พิจารณากลั่นกรองในเรื่องดังต่อไปนี้ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
  • แผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ
  • งบประมาณประจำปี (Annual Estimate Budget) ซึ่งเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ
  • กิจกรรมและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการควบรวมและซื้อกิจการ
  • การแต่งตั้งผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการ
 3. กำหนดแผน และแนวทางเกี่ยวกับการลงทุน และการระดมทุนตามนโยบายของบริษัท
 4. บริหารและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามงบประมาณและเป้าหมายที่ตั้ง เอาไว้
 5. เสนอการจัดสรรกำไรเป็นสำรองตามกฎหมายต่อคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
 6. การแต่งตั้งผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและผู้ช่วยกรรมการอาวุโส
 7. รับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารระดับสูง
 8. เสริมสร้าง และผลักดันให้เกิดแรงจูงใจของพนักงาน
 9. พิจารณาวาระต่างๆ ก่อนเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
 10. การออกหนังสือค้ำประกันให้แก่บุคคลที่ 3 ต้องผ่าน การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ยกเว้น กรณีธุรกิจปกติตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
 11. มีอำนาจสั่งการ วางแผน และดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
 12. มีอำนาจพิจารณากำหนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสภาพการ ประเพณี และสอดคล้อง กับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่
 13. มีอำนาจอนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารที่จำเป็น รวมถึงกำหนดอัตราค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
 14. อนุมัติการเข้าทำบันทึกข้อตกลงเพื่อการทำสัญญาร่วมทุน (MOU-Joint Venture Agreement) ในโครงการลงทุนต่างๆ ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนในส่วนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 200 ล้านบาท
 15. มีอำนาจอนุมัติ การซื้อขายทรัพย์สินถาวร การให้กู้ยืมเงิน และการลงทุน การเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าทำสัญญา หรือการทำนิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าโดยปกติ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้
  • วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท สำหรับการซื้อขายทรัพย์สินถาวร การให้กู้ยืมเงิน และการลงทุน
  • วงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท สำหรับการเสนอ ราคาในกรณีธุรกิจปกติ
  • วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท สำหรับการเสนอราคาในกรณีธุรกิจอื่น
  • วงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท สำหรับการกู้ยืมเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าทำสัญญา / นิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าโดยปกติ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
  • วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท สำหรับการกู้ยืมเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าทำสัญญา / นิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าอื่น ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
 16. ในกรณีที่กำหนดไว้ในแผนธุรกิจ หรืองบประมาณที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติไว้แล้ว คณะกรรมการบริหาร สามารถดำเนินการได้โดยไม่จำกัดวงเงิน
 17. อนุมัติการดำเนินการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสิทธิประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย อันเป็นการประกอบธุรกิจทางการค้าปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ
 18. อนุมัติการตั้ง การเพิ่ม การลด หรือการยกเลิก สำรองทางบัญชีต่างๆ อาทิ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน ค่าเผื่อผลขาดทุนของโครงการระหว่างการดำเนินการ เป็นต้น ในวงเงินรวมไม่เกินครั้งละ 10 ล้านบาท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นนั้นต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท และ/หรือ รายการหรือเรื่องที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทและบริษัทย่อย (ถ้ามี) ในกรณีดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริหารนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยกรรมการบริหารท่านนั้นและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว

นโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการและรองกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการเด็มโก้ ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพในฐานะผู้บริหารสูงสุด ซึ่งได้แก่ กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ จึงมีนโยบายกำหนดจำนวนขาผู้บริหารระดับสูง สามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

 1. กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการของเด็มโก้ สามารถเป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการมีอำนาจลงนาม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัทในกลุ่มธุรกิจของเด็มโก้
 2. สำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นหรือองค์กรอื่นของกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการเด็มโก้ได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทลงทุน

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

กรรมการอิสระ มีจำนวนร้อยละ 50 ของกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

 1. นายวิทยา คชรักษ์ (ลาออก 1 ธ.ค.2561ด้วยปัญหาสุขภาพ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งนายปราโมทย์ อินสว่าง แทนเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562)
 2. นายนริศ ศรีนวล
 3. นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส
 4. นายปริญช์ ผลนิวาศ
 5. นายปัญญ์ เกษมทรัพย์

ข้อกำหนดกรรมการอิสระ ของเด็มโก้มีความเข้มข้นกว่าขั้นต่ำของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการอิสระ (Independent Director) ของเด็มโก้ ต้องมี คุณสมบัติดังนี้

 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระราย นั้นๆ ด้วย
 2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี อํานาจควบคุมของบริษัท
 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่งรวมถึงการทํารายการทางการค้าที่กระทําเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วย การรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาต หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จํานวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ใน การทํารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
 5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย) ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัท ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการ เกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจาก การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 9. ไม่มีลักษณะอื่นที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

การสรรหากรรมการ

เมื่อตําแหน่งกรรมการของเด็มโก้ว่างลงคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลจะพิจารณา รายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมที่ จะเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกําหนดของกฎหมายกับหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษา และประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดย พิจารณาคุณสมบัติ ดังนี้

 1. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ข้อบังคับของเด็มโก้ และการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
 2. มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวังด้วยความซื่อสัตย์ (Duty of Care and Duty of Loyalty) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย มีอายุที่เหมาะสม มีสุขภาพ ร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจ ที่สมบูรณ์ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีการเตรียมตัวเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม เป็นอย่างดี มีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และ/หรือเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง ประวัติการทํางาน และจริยธรรมที่ดีงาม และได้รับการยอมรับจากสังคม
 3. มีความรู้ความสามารถที่สําคัญต่อธุรกิจของบริษัท ได้แก่ธุรกิจพลังงาน วิทยาศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ วิศวกรรมศาสตร์เศรษฐศาสตร์ การบัญชี การตลาด การเงิน การคลัง และกฎหมาย

การแต่งตั้งกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะพิจารณารายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกําหนดของกฎหมายกับ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษา และประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของ คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น สําหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เลขานุการบริษัทจะรวบรวมข้อมูล เสนอต่อคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลเพื่อพิจารณากลั่นกรองเบื้องต้นก่อนนําเสนอรายชื่อบุคคลที่ผ่านการพิจารณาให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการฯ จะพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ เสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

การสรรหากรรมการผู้จัดการ

การคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการนั้น คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งจากฝ่ายบริหารหรือบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับผิดชอบการดําเนินธุรกิจโดยคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลจะพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึง ทบทวนแผนการสืบทอดตําแหน่ง พร้อมทั้งรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาสืบทอดตําแหน่ง

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ โดยบริหารงานตามแผน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต และรักษาผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นไม่ทําการใดที่มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ลักษณะขัดแย้งกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยมีหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กําหนดดังนี้

 1. เสนอแผนและแนวทางการบริหารให้แก่คณะกรรมการบริหารพิจารณา
 2. วางแผนและควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร
 3. กําหนดอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่ผู้บริหารระดับสูง
 4. สรุปผลการดําเนินงานเพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหาร
 5. มีอํานาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กําหนดอัตราค่าจ้าง ให้บําเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส สําหรับพนักงานตั้งแต่รองกรรมการผู้จัดการลงมา
 6. มีอํานาจอนุมัติการลงทุน การซื้อขายทรัพย์สินถาวรของบริษัท การจัดซื้อจัดจ้าง การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การเข้าทําสัญญา หรือการทํานิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าโดยปกติและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
  • วงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท สําหรับการซื้อขายทรัพย์สินถาวร และการให้กู้ยืมเงิน
  • วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท สําหรับการเสนอราคาในกรณีธุรกิจปกติ
  • วงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท สําหรับการเสนอราคา ในกรณีธุรกิจอื่น
  • วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท สําหรับการกู้ยืมเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าทําสัญญา/นิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าโดยปกติตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
  • วงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท สําหรับการกู้ยืมเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าทําสัญญา/นิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าอื่นตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
 7. มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
 8. มีอํานาจอนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จําเป็นต่อการดําเนินงานของบริษัท รวมถึงกําหนดอัตราค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
 9. ดําเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท หรือกิจการอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
 10. มีอํานาจกระทําการขอวงเงิน Line Credit จากธนาคารหรือสถาบันการเงินสําหรับใช้บริหารจัดการโครงการต่างๆ ของบริษัท โดยไม่จํากัดวงเงิน เมื่อได้รับอนุมัติวงเงินแล้วในการเข้าผูกพันใช้เงินดังกล่าว ต้องมีการขออนุมัติตามขอบเขตอํานาจหน้าที่ทุกครั้ง

ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการดังกล่าวข้างต้นนั้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการไม่มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ หรือ เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สําคัญของบริษัท และ/หรือรายการหรือเรื่องที่ กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดที่ จะทําขึ้นกับบริษัท และบริษัทย่อย (ถ้ามี) ในกรณีดังกล่าวให้กรรมการผู้จัดการนําเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยกรรมการผู้จัดการจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

เด็มโก้ ในฐานะบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ให้ความสำคัญของการบริหารจัดการบริษัทในกลุ่มธุรกิจให้ดำเนินธุรกิจไปในทิศทางที่สอดคล้อง ประสานกับนโยบายและการดำเนินงานของเด็มโก้ ทั้งนี้ เพื่อให้การประกอบธุรกิจ และการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีความเห็นว่า นอกจากการที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการเสนอแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มีความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจแต่ละด้านเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงเป็นตัวแทนบริษัทฯ ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ตามความเหมาะสม เพื่อร่วมกำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารจัดการบริษัทในกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ให้สอดคล้องกับนโยบายหลักของเด็มโก้แล้ว

ควรจะมีการกำหนดบทบาท และกรอบแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับกรรมการตัวแทนของบริษัท เพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่โปร่งใส ป้องกันการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และระเบียบการทำธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจฯ ซึ่งมีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของทางการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน มีการปกป้องสิทธิและรักษาผลประโยชน์ของเด็มโก้ กับเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ทำหน้าที่ควบคุม ดูแลให้บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมทุกบริษัท ดำเนินงานตามนโยบาย และหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดด้วย

ในการกำหนดบทบาทและกรอบแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่จึงเสนอแนะให้มี คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทย่อย พร้อมกับกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทย่อย ดังนี้

 1. พิจารณาแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย โดยให้กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทขนาดเล็กที่เป็น Operating arms ของบริษัท คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แต่งตั้งก็ได้
 2. กำหนดขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทตามข้อ (1) และให้ตัวแทนของบริษัทดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของบริษัทย่อย
  ในกรณีที่บริษัทย่อยมีผู้ร่วมลงทุนอื่น คณะกรรมการต้องกำหนดนโยบายให้ตัวแทนทำหน้าที่ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทย่อย และให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่
 3. กำหนดให้มีระบบควบคุมภายในของบริษัทย่อยอย่างเหมาะสม รัดกุมเพียงพอ และการทำรายการต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 4. เปิดเผยข้อมูลฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การทำรายการอื่นที่สำคัญ การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น
 5. กรณีเป็นการเข้าร่วมทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยสำคัญ เช่น มีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจำนวนเงินลงทุน หรืออาจต้องลงทุนเพิ่มเติมมีนัยสำคัญต่อบริษัท คณะกรรมการควรดูแลให้มีการจัดทำ Shareholders Agreement หรือข้อตกลงอื่น เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจในการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ การติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบการเงินของบริษัทได้ตามมาตรฐาน และกำหนดเวลา
 6. กรณีที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย มีรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของ ตลท. บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามที่ ตลท.กำหนดไว้ในเรื่องดังกล่าว โดยขอความเห็นชอบของผู้ถือหุ้นในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ โดยมีคะแนนเสียง ไม่ต่ำกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
 7. ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้พนักงานบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ทั้งของบริษัทฯ และบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน ที่จะต้องรับทราบ และปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมถึงจรรยาบรรณ นโยบายสำคัญ และระเบียบวิธีปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อให้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และเน้นย้ำถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการให้แก่พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ และบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน ผ่านการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการต่างๆ โดยบริษัทฯ ได้เชิญพนักงานบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน เข้าร่วม และได้เผยแพร่บทความ และข่าวสารเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการไปสู่พนักงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน ด้วยเช่นเดียวกัน

ในปี 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทย่อย 2 คณะ คือ

 1. คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทย่อย - บริษัท เด็มโก้ เดอลาว จำกัด (Sub Board Committee DDL ("SBC DDL")) ประกอบด้วย
  1. นายปริญช์ ผลนิวาศ
  2. นายปัญญ์ เกษมทรัพย์
  3. นายโอฬาร ปุ้ยพันธวงศ์
  4. นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์
  5. นายไพฑูรย์ กำชัย
   โดยมี : นายมนภัทร์ อาษากิจ เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทย่อย - บริษัท เด็มโก้ เดอลาว จำกัด

  อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทย่อย - บริษัทเด็มโก้ เดอลาว จำกัด

  1. กำกับดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนคำแนะนำของคณะกรรมการบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
  2. เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ และหรือผู้จัดการทั่วไป
  3. กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่สำคัญของบริษัท รวมทั้งพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารสามารถนำวิสัยทัศน์ ทิศทางและกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ
  4. ควบคุม ติดตาม ดูแลให้มีการดำเนินการตามกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญรวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน แผนงาน และงบประมาณของบริษัทที่กำหนด
  5. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  6. กำกับดูแลและบริหารความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน
  7. กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุม และดูแลให้ผู้บริหารมีระบบหรือกระบวนการที่ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง
  8. ประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการทั่วไปและกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน
  9. ให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือตามมาตรฐานทั่วไปและภายในระยะเวลาที่กำหนด
  10. เป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี กอปรด้วยจริยธรรม ความโปร่งใส
  11. กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ DDL
  12. พิจารณากลั่นกรองในเรื่องดังต่อไปนี้ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
   • แผนยุทธศาสตร์ของ DDL
   • งบประมาณประจำปี (Annual Estimated Budget) ซึ่งเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของ DDL
   • กิจกรรมและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการควบรวมและซื้อกิจการ
  13. กำหนดแผนและแนวทางเกี่ยวกับการลงทุน ตามนโยบายของบริษัทฯ
  14. บริหารและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามงบประมาณและเป้าหมายที่กำหนดไว้
  15. พิจารณาวาระที่เกี่ยวกับ DDL ก่อนเสนอหรือรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
  16. มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณี วัฒนธรรม และสอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้อยู่
  17. มีอำนาจอนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการ DDL ที่จำเป็นรวมถึงกำหนดอัตราค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
  18. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะการเข้าทำบันทึกข้อตกลงเพื่อการทำสัญญาร่วมทุน (MOU Joint Venture Agreement) ในโครงการลงทุนต่างๆ ใน สปป.ลาว ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนในส่วนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 20.0 ล้านบาท
  19. มีอำนาจอนุมัติกรอบวงเงินการอนุมัติของกรรมการผู้จัดการในการซื้อขายทรัพย์สินถาวร การให้กู้ยืม และการลงทุน การเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าทำสัญญาหรือการทำนิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าโดยปกติ และเป็นไปตามนโยบายบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) และตามวัตถุประสงค์ของ DDL
  20. ในกรณีที่กำหนดไว้ในแผนธุรกิจ หรืองบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติไว้แล้ว กรรมการผู้จัดการ DDL สามารถดำเนินการได้
  21. อนุมัติการดำเนินการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสิทธิประโยชน์ ของ DDL และ DEMCO อันเป็นการประกอบธุรกิจทางการค้าปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของ DEMCO
  22. มีอำนาจพิจารณาการตั้ง การเพิ่ม การจดหรือการยกเลิก สำรองทางบัญชีต่างๆ อาทิ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงุทน ค่าเผื่อผลขาดทุนของโครงการระหว่างการดำเนินการ

  ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแล DDL ดังกล่าวข้างต้น นั้นต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของเด็มโก้ และคณะกรรมการกำกับดูแล DDL ไม่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้มาเพื่อจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของ DDL และ/หรือ รายการหรือเรื่องที่คณะกรรมการ DDL หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งผลประโยชน์อื่นใดที่จะทำขึ้นกับเด็มโก้ หรือ DDL (ถ้ามี) ในกรณีดังกล่าว ให้คณะกรรมการกำกับดูแล DDL นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยกรรมการกำกับดูแล DDL ท่านนั้นและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องดังกล่าว

 2. คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทย่อย - บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด (Sub-Board Committee-DEMCO Power ("SBC-DP")) ประกอบด้วย
  1. นายนริศ ศรีนวล
  2. นายสงวน ตังเดชะหิรัญ
  3. นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส
  4. นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์
  5. นายพิสุทธิ์ รัตนวิลัย
   โดยมี น.ส.อุไรพร บุญเดช เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทย่อย - บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด

  หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทย่อย เด็มโก้เพาเวอร์

  1. กำกับดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนคำแนะนำของคณะกรรมการบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
  2. เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ และหรือผู้จัดการทั่วไป
  3. กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่สำคัญของบริษัท รวมทั้งพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารสามารถนำวิสัยทัศน์ ทิศทางและกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ
  4. ควบคุม ติดตาม ดูแลให้มีการดำเนินการตามกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญรวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน แผนงาน และงบประมาณของบริษัทที่กำหนด
  5. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  6. กำกับดูแลและบริหารความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน
  7. กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุม และดูแลให้ผู้บริหารมีระบบหรือกระบวนการที่ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง
  8. ประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการทั่วไปและกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน
  9. ให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือตามมาตรฐานทั่วไปและภายในระยะเวลาที่กำหนด
  10. เป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี กอปรด้วยจริยธรรม ความโปร่งใส
  11. กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ DP
  12. พิจารณากลั่นกรองในเรื่องดังต่อไปนี้ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
   • แผนยุทธศาสตร์ของ DP
   • งบประมาณประจำปี (Annual Estimated Budget) ซึ่งเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของ DP
   • กิจกรรมและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการควบรวมและซื้อกิจการ
  13. กำหนดแผนและแนวทางเกี่ยวกับการลงทุน ตามนโยบายของบริษัทฯ
  14. บริหารและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามงบประมาณและเป้าหมายที่กำหนดไว้
  15. พิจารณาวาระที่เกี่ยวกับ DP ก่อนเสนอหรือรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
  16. มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณี วัฒนธรรม และสอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้อยู่
  17. มีอำนาจอนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการ DP ที่จำเป็นรวมถึงกำหนดอัตราค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
  18. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะการเข้าทำบันทึกข้อตกลงเพื่อการทำสัญญาร่วมทุน (MOU Joint Venture Agreement) ในโครงการลงทุนต่างๆ ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนในส่วนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 10.0 ล้านบาท
  19. มีอำนาจอนุมัติกรอบวงเงินการอนุมัติของกรรมการผู้จัดการในการซื้อขายทรัพย์สินถาวร การให้กู้ยืม และการลงทุน การเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าทำสัญญาหรือการทำนิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าโดยปกติ และเป็นไปตามนโยบายบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) และตามวัตถุประสงค์ของ DP
  20. ในกรณีที่กำหนดไว้ในแผนธุรกิจ หรืองบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติไว้แล้ว กรรมการผู้จัดการ DP สามารถดำเนินการได้
  21. อนุมัติการดำเนินการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสิทธิประโยชน์ ของ DP และ DEMCO อันเป็นการประกอบธุรกิจทางการค้าปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของ DEMCO
  22. มีอำนาจพิจารณาการตั้ง การเพิ่ม การจดหรือการยกเลิก สำรองทางบัญชีต่างๆ อาทิ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงุทน ค่าเผื่อผลขาดทุนของโครงการระหว่างการดำเนินการในยอดเงินรวมไม่เกินครั้งละ 1.0 ล้านบาท

  ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ DP ดังกล่าวข้างต้น นั้นต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของเด็มโก้ ทั้งนี้ คณะกรรมการ DP ไม่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้มาเพื่อจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของ DP และ/หรือ รายการหรือเรื่องที่คณะกรรมการ DP หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งผลประโยชน์อื่นใดที่จะทำขึ้นกับเด็มโก้ หรือ DP (ถ้ามี) ในกรณีดังกล่าว ให้คณะกรรมการ DP นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยกรรมการ DP ท่านนั้นและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องดังกล่าว

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

นโยบายการจัดการข้อมูลลับ และข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (Market Sensitive Information)

คณะกรรมการเด็มโก้ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรม และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยกำหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติไว้ในจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ การปฏิบัติต่อข้อมูลและทรัพย์สิน การเปิดเผยข้อมูล ตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ DEMCO Code of Conduct ดังนี้

 1. กำหนดให้บริษัทฯ ให้ความรู้และความเข้าใจแก่ กรรมการ ผู้บริหารของเด็มโก้ เกี่ยวกับการรายงานการถือหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และ258 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ประกาศ ก.ล.ต. ที่ สจ 38/2561 การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผนและผู้บริหารแผน รวมทั้ง พ.ร.บ.และประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมภายหลัง โดยกำหนดให้รายงานต่อเลขานุการบริษัททุกครั้ง เพื่อแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป รวมทั้งได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว
 2. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร(ตามนิยามของ ก.ล.ต.)และผู้สอบบัญชี รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของก.ล.ต. มีหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (DEMCO) ครั้งแรกที่ได้รับการแต่งตั้ง และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงจำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครองของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามมาตรา 59 และ 258 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้งเพื่อรับทราบ
 3. กำหนดให้ระบุในสัญญาจ้างพนักงาน รวมถึงข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการทำงานมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน โดยถือเป็นจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน ในการระมัดระวังรักษาข้อมูลของบริษัทให้เป็นความลับ ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทฯ หรือนำข้อมูลภายในหรือสารสนเทศที่มีสาระสำคัญซึ่งได้รับระหว่างการปฏิบัติงานในบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ไปแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ หรือเปิดเผยกับบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ส่วนตน และผู้เกี่ยวข้อง หรือทำให้ประโยชน์ของบริษัทฯ ลดลงหรือกระทำการอันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 4. ให้ความสำคัญในการรักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ โดยไม่นำสารสนเทศดังกล่าว มาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เป็นสาธารณะ หรือข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 5. ในกรณีที่บุคคลภายนอก มีส่วนร่วมในการทำงานเฉพาะกิจที่เกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งงานนั้นๆ เข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายใน อันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (DEMCO) บุคคลภายนอกเหล่านั้นจะต้องทำสัญญาเก็บข้อมูลรักษาความลับ (Confidentiality Agreement) ไว้กับบริษัท จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อ ตลท. และ กลต.
 6. กำหนดจริยธรรมและจรรยาบรรณว่าด้วยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อควบคุมและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ และ/หรือ ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลบริษัทฯจากบุคคลภายนอก และการกำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ให้กับผู้บริหารและพนักงานในระดับต่างๆ ให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ
 7. กำหนดบทลงโทษตามระเบียบของบริษัทฯ หากพบว่าผู้บริหารหรือพนักงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ข้อมูลภายใน หรือมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสื่อมเสียและความเสียหาย
 8. รายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ทราบเป็นประจำทุกไตรมาส กรณีที่มีการใช้ข้อมูลภายในหรือมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสื่อมเสียและความเสียหาย
 9. กำหนดให้ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการเผยแพร่สารสนเทศของบริษัทและให้ข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลภายนอก

แนวปฏิบัติตามนโยบายการจัดการข้อมูลลับและข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์

เด็มโก้ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการจัดการข้อมูลลับและข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ โดยกรรมการ ผู้บริหารทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ต้องไม่นำข้อมูลภายในบริษัทฯ หรือคู่ค้าทางธุรกิจ ไปซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อประโยชน์ของตน หรือบุคคลอื่น หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง แม้ว่าบริษัทอาจไม่เสียประโยชน์ก็ตาม และต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ซึ่งกรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้

 1. รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ กรณีกรรมการ และผู้บริหารรายที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ และยังไม่มีรายชื่อแสดงในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่แจ้งกับ ก.ล.ต. ให้รายงานภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน และบริษัทได้แจ้งรายชื่อกรรมการและผู้บริหารตามวิธีการที่ ก.ล.ต.กำหนดแล้ว และรายงานการเปลี่ยนแปลงถือหลักทรัพย์ ซึ่งนับรวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535และประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมภายหลัง ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน ต่อสำนักงาน กลต.รวมทั้งห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณะชน
 2. จัดส่งสำเนารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน กลต.ให้แก่บริษัท ในวันเดียวกับที่รายงานต่อสำนักงาน กลต.
 3. เมื่อได้รับทราบข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญที่อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงิน หรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
 4. เลขานุการบริษัทฯ ทำหนังสือภายใน 7 วันก่อนวันปิดงบการเงินประจำไตรมาส/ปีการเงิน เพื่อแจ้งกรรมการ ผู้บริหารและหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และห้ามซื้อขาย หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

 1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
  ในปี 2561 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แก่ นางสาวจินตนา มหาวนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4687 แห่งบริษัทสำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด จำนวน 1.80 ล้านบาท นอกจากนี้สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย 2 แห่ง คือ บริษัท เด็มโก้ อินดัสตรี จำกัด และบริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีแห่งละ 0.40 ล้านบาท และ 0.55 ล้านบาท ตามลำดับ
 2. ค่าบริการอื่น (Non-audit Service)
  ในปี 2561 บริษัทได้จ่ายค่าบริการให้บริษัทสำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด ในเรื่อง ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่ายานพาหนะ ของผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงินรวม 0.40 ล้านบาท สำหรับบริษัทย่อย ไม่มีค่าบริการ

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 มาปรับใช้

ตามที่สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้จัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate governance Code 2017:CG Code 2017) และประกาศใช้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 ซึ่งใช้แทนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 โดยมีการปรับปรุงเนื้อหา และลำดับวิธีการเสนอตลอดจนเพิ่มเติมประเด็น เน้นบทบาทความเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการ ตั้งแต่การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการจนถึงการติดตามผลการดำเนินงาน และมุ่งหวังให้บริษัทจดทะเบียนนำแนวปฏิบัติไปยึดถือปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับทางธุรกิจ และผู้ลงทุนที่ต้องการผลประกอบการที่ดีของกิจการ สามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และเพื่อให้บริษัทสามารถเติบโตอยู่รอดได้ในระยะยาว เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดทุนไทยให้ดียิ่งขึ้นนั้น

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ที่ประชุมมีมติรับทราบหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงาน ก.ล.ต. และให้คณะกรรมการชุดย่อยกับฝ่ายบริหารดำเนินการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง แก้ไข นโยบาย การกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณของเด็มโก้ และข้อกำหนด ระเบียบปฏิบัติของบริษัท ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ต่อไป กับให้คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของเด็มโก้ ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้กำหนด และแสดงออกถึงความมุ่งมั่นกับให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ใส่ใจธรรมาภิบาลด้วย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ได้พิจารณาและทบทวนการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code 2017 ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้ว เห็นว่าบริษัทสามารถนำหลักปฏิบัติทั้ง 8 หลักปฏิบัติไปปรับใช้ (Apply) เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างเหมาะสมแล้ว สำหรับหลักปฏิบัติที่ยังไม่สามารถนำไปปรับใช้ในเรื่องหลักปฏิบัติ 8.1 คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท แนวปฏิบัติ 8.1.2 คณะกรรมการควรสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น (2) หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น คณะกรรมการจะพิจารณาการดำเนินการเมื่อบริษัทมีความพร้อมต่อไป

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

การกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ

องค์ประกอบกรรมการบริษัท

 1. คณะกรรมการบริษัทไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
 2. จำนวนของกรรมการในคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 9 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่า 4 คน หรือหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า) จะต้องเป็นกรรมการอิสระโดยกรรมการอิสระจะต้องมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในทางการเงินและการบริหารกิจการ อีกทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ("ประกาศ ทจ 28/2551")
 3. จำนวนกรรมการที่เป็นผู้บริหารต้องไม่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด
 4. คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณากรรมการอิสระคนหนึ่งขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คุณสมบัติ และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระ และ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (บจ/ร 26-00) (Policy Statement on Code of Best Practices of Directors of Listed Companies) และกรรมการอิสระจะต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย