ปี 2548: โรงงานได้รับ ISO 9001 : 2000 จากสถาบัน Anglo Japanese American (AJA) Registrars สำหรับระบบคุณภาพ ในการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโลหะประดิษฐ์ (ยกเว้นเฉพาะเครื่องจักรและอุปกรณ์) ชิ้นส่วนจับยึด/รองรับในงานไฟฟ้า เสาระบบ สายส่งไฟฟ้า โครงสร้างสำหรับสถานีไฟฟ้า เสาโทรคมนาคม โครงสร้างเหล็กสำหรับป้ายโฆษณา โครงสร้างเหล็กสำหรับอาคารทั่วไป อุปกรณ์โลหะในงานระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและแรงสูงบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจาก 142.0 ล้านบาท เป็น 160.0 ล้านบาท โดยการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ (หุ้นละ 100 บาท) เพื่อใช้สำหรับขยายกำลังการผลิตและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน