ปี 2549 พัฒนาการหลังการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม.เอ.ไอ – ปัจจุบัน

ปี 2549: บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 และมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 160.0 ล้านบาท เป็น 215.0 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 1 บาท แบ่งการจัดสรรเป็นหุ้นจำนวน 50.0 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และหุ้นจำนวน 5.0 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2549 ภายหลังการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม. เอ. ไอ. บริษัทได้ใช้เงินทุนที่ได้รับในการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตเสาโครงเหล็กชุบสังกะสี จาก 6,000 ตันต่อปี เป็น 12,000 ตันต่อปี โดยโรงงานได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 76.3 ล้านบาท เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2550