ปี 2550: บริษัทได้ปิดกิจการและชำระบัญชี บริษัท อาลี คาตุน (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2550 เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายดำเนินงานสูงอีกทั้งบริษัทได้เปลี่ยนเป้าหมายตลาดต่างประเทศในส่วนของงานขายอุปกรณ์ไฟฟ้าจากประเทศบังคลาเทศและประเทศในแถบใกล้เคียงเป็นกลุ่มประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 215.0 ล้านบาทเป็น 328.9 ล้านบาท ตามมติประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2550 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2550 โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 113.9 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท แบ่งการจัดสรรเป็นหุ้นจำนวน 52.8 หุ้นเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล หุ้นจำนวน 60.0 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายแก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และหุ้นจำนวน 1.1 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ซึ่งได้จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เนื่องจากการปรับสิทธิแปลงสภาพจากการจ่ายหุ้นปันผล