ปี 2551: เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 บริษัทเข้าลงทุนในบริษัทเจ พี เอ็ม อินเตอร์ จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท เด็มโก้อินดัสตรี จำกัด) ซึ่งดำเนินธุรกิจรับจ้างและติดตั้งภาชนะแรงดันสูง ระบบท่อรับแรงดันและอุปกรณ์เครื่องกล ในสัดส่วนร้อยละ 45.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะขยายตลาดไปสู่งานผลิตภาชนะแรงดันสูง (high pressure vessel) ที่ใช้ในโรงงานปิโตรเคมี และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ กลยุทธดังกล่าวจะเสริมให้ส่วนงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลของบริษัทมีต้นทุนประมูลงานที่ลดลง เป็นการเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจ

นอกจากนี้ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2551 บริษัทได้ลดทุนจดทะเบียนจาก 328.9 ล้านบาทเป็น 268.9 ล้านบาท โดยตัดปุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 60.0 ล้านหุ้น ซึ่งเดิมจัดสรรเพื่อเสนอขายแก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 268.9 ล้านบาทเป็น 357.9 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 89.0 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท แบ่งการจัดสรรเป็นหุ้นจำนวน 88.6 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ซึ่งได้จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท (DEMCO-W1) และหุ้นจำนวน 0.4 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ซึ่งได้จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท (DEMCO-ESOP1) เนื่องจจากการปรับสิทธิแปลงสภาพจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้ซึ่งได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทครั้งที่ 1 (DEMCO-W1) ดังกล่าวข้างต้น

ต่อมาบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 357.9 ล้านบาทเป็น 402.3 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2551 โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 44.4 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท แบ่งการจัดสรรเป็นหุ้นจำนวน 33.4 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และหุ้นจำนวน 11 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (DEMCO-W1) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้ซึ่งได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เนื่องจากการปรับสิทธิแปลงสภาพจากการจ่ายหุ้นปันผล