ปี 2552: บริษัทได้เริ่มเข้าสู่ธุรกิจพลังงานทดแทน โดยการเข้าเป็นผู้ร่วมพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลมกับกลุ่มบริษัท วินด์ เอ็นเนอร์ยี่ส์ โฮลดิ้ง จำกัด (WEH) จำนวน 12 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 1,059.8 เมกกะวัตต์ กำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 930 เมกกะวัตต์ โดย WEH เป็นผู้ศึกษา พัฒนา คัดเลือกกังหันและการจัดหาเงินลงทุน ส่วนบริษัททำหน้าที่สำรวจ ออกแบบงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและการเชื่อมต่อการจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. บริษัทได้จัดเตรียมโครงสร้างเงินทุนสำหรับการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการออกใบสำคัญสิทธิ DECMO-W2

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2552 บริษัทได้ลดทุนจดทะเบียนจาก 402.3 ล้านบาท เป็น 401.9 ล้านบาท โดยตัดปุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน .40 ล้านหุ้น ซึ่งเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ซึ่งได้จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท (DEMCO-ESOP1) เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวครบกำหนด และผู้ได้รับสิทธิพ้นจากการเป็นพนักงาน

ต่อมาที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2252 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2552 บริษัทได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 401.9 ล้านบาทเป็น 451.9 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 50.0 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท แบ่งการจัดสรรเป็นหุ้นจำนวน 43.5 ล้านหุ้น เพื่อรองรัองการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ชนิดระบุซึ่งผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้ซึ่งได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ครั้งที่ 2 (DEMCO-W2) และหุ้นจำนวน 6.5 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้ซึ่งได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมครั้งที่ 1 (DEMCO-W1) เนื่องจากการปรับสิทธิแปลงสภาพจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้ซึ่งได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทเดิมของบริษัทครั้งที่ 2 (DEMCO-W2) ดังกล่าวข้างต้น