ปี 2554: บริษัทได้ย้ายการจดทะเบียนหลักทรัพย์จากตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ(mai) ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554

ต่อมาเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2554 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 มีมติให้บริษัทเข้าลงทุนเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 27 ในบริษัท อีโอลัส พาวเวอร์ จำกัด (อีโอลัส) ซึ่ง อีโอลัส เป็นผู้ถือหุ้น ร้อยละ 60 ใน บริษัท เฟิร์สโคราช วินด์ จำกัด (เฟิร์ส) และ บริษัท เคอาทู จำกัด ( เคอาทู ) โดยที่ เฟิร์ส และ เคอาทู เป็นบริษัทที่ดำเนินโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานลม ห้วยบง 3 และ ห้วยบง 2 ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง โครงการละ 103.5 เมกกะวัตต์ เซ็นต์สัญญาขายไฟฟ้าให้กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โครงการละ 90 เมกกะวัตต์ โครงการตั้งอยู่ที่ ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา และมีมติให้บริษัทออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 363,538,157 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยให้จัดสรรตามรายละเอียดดังนี้

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 316,828,627 หุ้น เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ปรากฎในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท ในอัตราส่วนการจองซื้อ 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง และในระหว่างระยะเวลาการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นเดิมอาจแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิทธิ (Excess Rights) ที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนได้ ในราคาเสนอขายเดียวกัน ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และมีอำนาจในการพิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการที่ผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิจองซื้อให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงจะซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิทธิ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายที่จองเกินสิทธิดังกล่าว จนกระทั้งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรตามที่บริษัทจะเห็นสมควร ในกรณีที่มีหุ้นเหลือเพียงพอที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนทุกราย ให้จัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายตามจำนวนหุ้นที่แสดงความจำนงที่จะซื้อเกินสิทธิดังกล่าว

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 46,709,530 หุ้น สำรองเพื่อนรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเติมครั้งที่ 3 (DEMCO-W3) ผู้ถือหุ้นเดิมครั้งที่ 4 (DEMCO-W4) และผู้บริหารและพนักงานครั้งที่ 2 (ESOP 2) หากต้องกมีการปรับสิทธิตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท

ในด้านงานก่อสร้าง บริษัทได้ขยายธุรกิจเข้าสู่การเป็นผู้รับเหมาด้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาดใหญ่เป็นงานแรกของประเทศไทย