ปี 2555: ภายหลังการย้ายการจดทะเบียน จากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม.เอ.ไอ มาสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้ปรับโครงสร้างการบริหาร โดยโอนธุรกิจผลิตเสาโครงเหล็ก ไปยังบริษัทย่อย เพื่อเพิ่มความชัดเจนในการวิเคราะห์โครงสร้างธุรกิจ และประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555 ได้มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียน โดยตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังไม่ได้จำหน่ายตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ออก โดยลดทุนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 999,000,000 บาท คงเหลือทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 635,461,843 บาท โดยบริษัทได้จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 และอนุมิติโอนกิจการผลิตโครงสร้างโลหะที่ใช้ในงานก่อสร้างหรืออุปกร์สำหรับงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามบัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 2232(2)/2550 ให้แก่บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

ในด้านงานก่อสร้าง ผลจากการที่บริษัทขยายธุรกิจเข้าสู่งานรับเหมาด้านพลังงานทดแทน ทำให้รายได้จากงานรับเหมาของบริษัทปรับเพิ่มขึ้น จากระดับ 2,000 ล้านบาท มาสู่ระดับ 4,000 ล้านบาท