ในปี 2556: บริษัทขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนจากเดิมที่ลงทุนตรงในบริษัทโครงการ (ถือหุ้นร้อยละ10 ในบริษัทซัสเทนเอเบิ้ล เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่นจำกัด-โครงการพลังงานลมเขาค้อ 60 MW, ถือหุ้นร้อยละ 27 ในบริษัทอีโอลัส พาวเวอร์ จำกัดซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 60 ในบริษัท เฟิร์สโคราช วินด์จำกัด และ บริษัทเค อาร์ 2 จำกัด - โครงการพลังงานลมห้วยบง กำลังการผลิตรวม 207 MW) ไปสู่การลงทุนในบริษัทวินด์ เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง ซึงเป็นผู้ถือหุ้นโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากลม 12 โครงการกำลังการผลิตรวม 1,059.80 MW วัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนจากโครงการที่หลากหลาย และเป็นการสร้างความสัมพันธ์เพื่อโอกาสในการรับงานก่อสร้างในอนาคต

และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติให้ลงทุนเพิ่มในบริษัท เด็มโก้ อินดัสตรี้ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100

ต่อมาที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติ ที่สำคัญ ดังนี้

(1) อนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด (“วินด์ เอนเนอร์ยี่”) โดยการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 5,263,158 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ของหุ้นทั้งหมดของวินด์ เอนเนอร์ยี่

ซึ่งภายหลังการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทได้เข้าร่วมลงทุนใน วินด์ เอนเนอร์ยี่ จำนวน 4,210,526 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4 ของหุ้นทั้งหมดของวินด์ เอนเนอร์ยี่ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 800,000,000 บาท (แปดร้อยล้านบาท)

(2) อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 6,425,917.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 635,461,843.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 629,035,926.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 317,492,174 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

(3) อนุมติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 317,492,174.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 629,035,926.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 946,528,100.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 317,492,174 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

(4) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้

ก. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 125,807,186 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาขายหุ้นละ 10 บาท และเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ซึ่งเป็นวันกำหนดใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน(RO) มีผู้ถือหุ้นมาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 60,885,657 หุ้น บริษัทได้รับเงินเป็นจำนวนเงินรวม 608,856,570 บาท ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2556 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2556

ข. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 78,629,492 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 5 (ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 5 หรือ DEMCO-W5) และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 78,629,579 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 6 (ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 หรือ DEMCO-W6) โดยบริษัทจะจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติ โดยในอัตราส่วนการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1.6 หุ้น จะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยสำหรับทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 5 และใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับ DEMCO-W5 เท่ากับ 12 บาท และราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับ DEMCO-W6 เท่ากับ 15 บาท กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W5 และ DEMCO-W6 คือ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 และ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ตามลำดับ

ทั้งนี้ภายหลังการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน(RO) มีผู้ถือหุ้นได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิตามอัตราส่วนการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน รวมเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W5 จำนวน 38,053,393 หน่วย และ DEMCO-W6 จำนวน 38,053,393 หน่วย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2556

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานครั้งที่ 3 (DEMCO-ESOP 3) โดยไม่คิดมูลค่า ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (DEMCO-ESOP 3) เท่ากับ 15 บาทต่อหุ้น ซึ่งต้องมีการปรับสิทธิตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6,425,917 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานครั้งที่ 2 (ESOP2) ส่วนที่เหลือจากใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 29 มีนาคม 2556

ง. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามข้อ (ก) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนปหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ทั้งนี้ในปี 2556 บริษัทยังมิได้ดำเนินการในส่วนนี้

ในด้านการลงทุน โรงไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 2 และ 3 ได้จำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2556 และ พฤศจิกายน 2555 บริษัทได้บันทึกส่วนแบ่งรายได้จากการถือหุ้นผ่านบริษัทอีโอลัสพาวเวอร์ จำกัด ในงบการเงินรวมปี 2556 จำนวน 169.64 ล้านบาท