บริษัทขยายธุรกิจเข้าสู่การลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งประเภทก่อสร้างบนพื้นดิน และก่อสร้างบนหลังคา วัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เป็นกระแสเงินสดสม่ำเสมอ

ปลายปี 2556 ต่อเนื่องถึงปี 2557 บริษัทได้ลงทุนกับบริษัทร่วม บริษัท อุดรธานีโซล่า พาวเวอร์ จำกัด บริษัท แม่โขงกรีนพาวเวอร์ จำกัด บริษัท อินโดไชน่า กรีนเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ประกอบธุรกิจผลิต และจำหน่ายไฟฟ้า โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (solar farm) ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้า บริษัทละ 0.998 เมกกะวัตต์ มีสถานที่ตั้งโครงการอยู่ที่ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย โดยบริษัท เข้าลงทุนถือหุ้นร้อยละ 45.75 ในแต่ละบริษัทตามมติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556 ทั้งนี้แต่ละบริษัทได้เริ่มผลิต และจำหน่ายไฟฟ้าในเดือน ตุลาคม 2557 เป็นต้นมา