เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2558 บริษัท เด็มโก้ เดอลาว จำกัด ได้ทำสัญญาสัปทานที่ดินรัฐ โครงการพัฒนาน้ำประปา อยู่บ้านผานม เมืองหลวงพระบาง แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว (สปป.ลาว) สัญญามีอายุ 30 ปี นับแต่วันที่ 5 พฤษภาคม2558 ถึง 4 พฤษภาคม 2588 เป็นรูปแบบการลงทุนแบบ BOOT ( = Build, Own, Operate, and Transfer) บริษัทผู้รับสัมปทานเป็นผู้ลงทุนสร้าง เป็นเจ้าของ และ เป็นผู้ประกอบการชั่วระยะเวลาหนึ่ง แล้วจึงโอนเป็นกรรมสิทธิ์แก่รัฐบาลลาวในภายหลัง โดยสามารถยืดอายุต่อไปได้อีกโดยต้องเสนอต่อรัฐบาลลาวเพื่อพิจารณา ก่อนสัญญาสิ้นสุดเป็นเวลา 5 ปี DDLได้รับการยกเว้นค่าสัมปทานที่ดินรัฐเป็นเวลา 3 ปี มีค่าสัมปทาน 500 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ต่อ เฮกตาร์ ต่อปี และ เพิ่มขึ้น 5 % ทุกๆ 5 ปี ต่อมาเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2558 บริษัท เด็มโก้ เดอลาว จำกัด ได้ทำสัญญาซื้อ-ขายน้ำประปากับรัฐวิสาหกิจน้ำประปากำหนดเวลาของสัญญาเป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันที่เริ่มซื้อขาย น้ำประปา ทั้งนี้บริษัทคาดว่าจะเริ่มผลิตและจำหน่ายน้ำประปาในไตรมาส 2 ปี 2560 โดยสัญญาซื้อ-ขายน้ำประปาจะมีการต่อขยายภายใต้ความเห็นชอบของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W5 และได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วจาก 692,832,900 บาท เป็น 730,332,568 บาท เนื่องมาจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นดังกล่าว ในระหว่าง ปี 2558 บริษัท เด็มโก้ เดอลาว จำกัด ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจากเดิม 0.30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 19.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามที่ระบุไว้ในทะเบียนสัมปทาน ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558 ทั้งนี้ บริษัท เด็มโก้ เดอลาว จำกัด ได้เรียกชำระทุนครั้งแรกในอัตราร้อยละ 20 โดยในระหว่างปี 2558 บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ได้ชำระค่าหุ้นจำนวน 124.05 ล้านบาท ให้กับบริษัท เด็มโก้ เดอลาว จำกัด (DDL)