ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีมติให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 946,528,100 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 822,683,573 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจากหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W5 จำนวน 41,712,468 หุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W6 จำนวน 78,617,459 หุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-ESOP2 จำนวน 3,514,600 หุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 123,844,527 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุการใช้สิทธิ และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณฑ์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน