ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด (บริษัทย่อย) ได้รับการอนุมัติจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ให้เป็นผู้จำหน่ายเสาโครงเหล็กสำหรับสายส่งแรงสูงระดับแรงดัน 500 เค.วี. ให้แก่ กฟผ. ส่งผลให้บริษัทสามารถผลิตและจำหน่ายเสาโครงเหล็กให้การไฟฟ้าฯ ทุกระดับแรงดัน

บริษัท เด็มโก้ เดอลาว จำกัด (บริษัทย่อย) ได้เริ่มผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้แก่วิสาหกิจน้ำประปาหลวงพระบาง