TH

Company Activity

บริษัทจัดอบรมหลักสูตร “ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น”

Share:

อบรมหลักสูตร “ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น” วัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนความรู้ให้พนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับปั้นจั่นและเคยได้รับการอบรมมาแล้ว ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือตามหลักสูตรที่กฎหมายกำหนด โดยจัดขึ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 จำนวน 2 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1 ภาคเช้า เวลา 08.30 -12.00 น.
รุ่นที่ 2 ภาคบ่าย เวลา 13.00 -17.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)