TH

Company Activity

การซ้อมดับเพลิงและแผนอพยพหนีไฟในสถานประกอบการประจำปี 2564

Share:

บริษัทจัดให้มี “การซ้อมดับเพลิงและแผนอพยพหนีไฟในสถานประกอบการประจำปี 2564” เพื่อให้พนักงานมีความพร้อมสามารถหนีไฟ และช่วยชีวิตผู้ประสบภัยได้อย่างปลอดภัย พร้อมทั้งกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบบุคลากรเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ตามแผนฉุกเฉิน เพื่อให้รู้และสามารถควบคุมสถานการณ์ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินได้ตามขั้นตอนการปฏิบัติ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่อผู้ร่วมงานได้ทันเวลา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)