TH

Company Activity

การบริหารแรงงานสัมพันธ์สำหรับหัวหน้างาน

Share:

บริษัท จัดอบรมหลักสูตร "การบริหารแรงงานสัมพันธ์สำหรับหัวหน้างาน" เพื่อให้ผู้เข้าอบรมในระดับหัวหน้างาน ได้เรียนรู้ข้อกฎหมายคุ้มครองแรงงาน การบริหารแรงงานสัมพันธ์ และการบริหารจัดการเมื่อเกิดอุบัติเหตุในงาน วิทยากรโดยคุณปิยะฉัตร ธานีเจตน์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)