TH

Company Activity

บริษัทได้มอบหน้ากากอนามัย ให้กับพนักงานบริษัทเด็มโก้

กิจกรรมประกวดออกแบบเสื้อยืดมีปกแบบโปโลแขนสั้น

อบรมหลักสูตร "กระบวนการนวัตกรรมด้วยการคิดเชิงออกแบบ"

การประชุมระดมความคิด (brainstorm) การทบทวนแผนกลยุทธ์ของบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

รองกรรมการผู้จัดการ และตัวแทนพนักงาน มอบหน้ากากอนามัย สเปรย์ และเจลแอลกอฮอล์

ครบรอบวันก่อตั้งบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

บริษัทจัดอบรมหลักสูตร “ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น”

บริษัท จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ตัวแทนบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคสิ่งของและเงิน เพื่อสนับสนุนมูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์ บ้านพักคนชราหญิง ติวานนท์ จังหวัดปทุมธานี

บริษัท จัดอบรมหลักสูตร “Creating Valuable Innovation”

บริษัทจัดกิจกรรม Town Hall : ประจำเดือนมีนาคม

นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้การต้อนรับ