TH

CSR Activity

บริษัท เด็มโก้ แจกไม้กล้าและหนังสือเสริมความรู้

Share:

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) แจกกล้าไม้และหนังสือเสริมความรู้ให้แก่โรงเรียนวัดดาวเรือง รวมทั้งพนักงานบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ณ เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนวัดดาวเรือง