EN

โครงการสัมปทานในภูมิภาคอาเซียน

บริษัทขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้าน อันมีสถานการณ์การเมืองที่มั่นคง โดยทำสัญญาสัมปทานการผลิตน้ำประปาใน สปป.ลาว

บริษัทเข้าศึกษาโครงการสัมปทานการผลิตน้ำประปาในแขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้บริษัทขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบนที่มีสถานการณ์การเมืองที่มั่นคง เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2558 บริษัท DDL ได้ทำสัญญาสัมปทานที่ดินรัฐ พื้นที่ 1.1 เฮกต้าโครงการพัฒนาน้ำประปา หมู่บ้านผานม แขวงหลวงพระบาง กับเมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) สัญญามีอายุ 30 ปี และเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2558 บริษัท เด็มโก้ เดอลาว จำกัด ได้ทำสัญญา ซื้อ-ขายน้ำประปากับรัฐวิสาหกิจน้ำประปากำหนดเวลาของสัมปทานเป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันที่เริ่มซื้อขายน้ำประปา ทั้งนี้บริษัทเริ่มผลิตและจำหน่ายน้ำประปาในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560

ประสบการณ์การทำงาน

ประสบการณ์การทำงานในโครงการสัมปทานในภูมิภาคอาเซียน

ประสบการณ์การทำงานโครงการสัมปทานในภูมิภาคอาเซียน