EN

นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์

ประธานกรรมการ

การศึกษาและการอบรม

 • ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ ด้านการโฆษณา Center Technical College ประเทศออสเตรเลีย
 • Directors Accreditation Program (DAP46/2005)
 • Finance for Non-Finance Director (FN24/2005)
 • Role of the Chairman Program (RCP18/2008)
 • Directors Certification Program (DCP194/2014)
  โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

2549 - ปัจจุบัน
 • ประธานกรรมการบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
2509 - ปัจจุบัน
 • ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท ประชุมช่าง จำกัด
 • ที่ปรึกษา บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด
ปัจจุบัน
 • ประธานมูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล
 • ประธานอาสากาชาดกาญจนาภิเษก อาสากาชาด สภากาชาดไทย