EN

โครงสร้างการจัดการ

คณะผู้บริหาร

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการลงทุน, กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร, กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

นายไพฑูรย์ กำชัย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร, กรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริหาร, กรรมการลงทุน, กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ, กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

นายรักษา สารณาคมน์กุล

กรรมการบริหาร, รองกรรมการผู้จัดการ สายวิศวกรรม 1

อ่านเพิ่มเติม

นายฉัตรชัย พืชพันธ์

กรรมการบริหาร, รองกรรมการผู้จัดการ สายสนับสนุนธุรกิจ

อ่านเพิ่มเติม

นายนรินทร์ เอกนิพิฐสริ

กรรมการบริหาร, รองกรรมการผู้จัดการ สายวิศวกรรม 2

อ่านเพิ่มเติม

นางสาวรัชนีวิภา ปุ้ยพันธวงศ์

กรรมการบริหาร, รองกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ, รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารความเสี่ยง

อ่านเพิ่มเติม

นางสาววรรณฤดี สุวพันธ์

รองกรรมการผู้จัดการ สำนักงานตรวจสอบ, เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ, เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

นางสาวอรวรรณ ศิริวงศ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักงานกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท, เลขานุการบริษัท, เลขานุการคณะกรรมการบริษัท, เลขานุการคณะกรรมการบริหาร, เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

นางสาว สาวิตตรี พึ่งรัศมี

กรรมการบริหาร, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี บริหารการเงิน และงบประมาณ - CFO), เลขานุการคณะกรรมการลงทุน

อ่านเพิ่มเติม

นายสุชาติ ก่อคุณากร

กรรมการบริหาร, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารงานก่อสร้าง 2

อ่านเพิ่มเติม