EN

โครงสร้างการจัดการ

คณะผู้บริหาร

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานกรรมการความยั่งยืน, กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร, กรรมการลงทุน

อ่านเพิ่มเติม

นายไพฑูรย์ กำชัย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร, กรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ, กรรมการลงทุน, กรรมการความยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

นายรักษา สารณาคมน์กุล

กรรมการบริหาร, รองกรรมการผู้จัดการ สายวิศวกรรม 1

อ่านเพิ่มเติม

นายฉัตรชัย พืชพันธ์

กรรมการบริหาร, รองกรรมการผู้จัดการ สายสนับสนุนธุรกิจ

อ่านเพิ่มเติม

นายนรินทร์ เอกนิพิฐสริ

กรรมการบริหาร, รองกรรมการผู้จัดการ สายวิศวกรรม 2

อ่านเพิ่มเติม

นางสาวรัชนีวิภา ปุ้ยพันธวงศ์

กรรมการบริหาร, รองกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ

อ่านเพิ่มเติม

นางสาววรรณฤดี สุวพันธ์

รองกรรมการผู้จัดการ สำนักงานตรวจสอบ, เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ, เลขานุการคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

อ่านเพิ่มเติม

นางสาวอรวรรณ ศิริวงศ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักงานกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท, เลขานุการบริษัท, เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

อ่านเพิ่มเติม

นางสาว สาวิตตรี พึ่งรัศมี

กรรมการบริหาร, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและบริหารการเงิน (CFO), เลขานุการคณะกรรมการลงทุน

อ่านเพิ่มเติม