EN

โครงสร้างการจัดการ

คณะผู้บริหาร

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร , ประธานกรรมการบริหาร , กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร , กรรมการผู้จัดการ

อ่านเพิ่มเติม

นายไพฑูรย์ กำชัย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร , กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร , กรรมการลงทุน , กรรมการบริหาร , เลขานุการบริษัท , รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจและโครงการขนาดใหญ่

อ่านเพิ่มเติม

นายรักษา สารณาคมน์กุล

รองกรรมการผู้จัดการสายงานวิศวกรรม 1

อ่านเพิ่มเติม

นายฉัตรชัย พืชพันธ์

รองกรรมการผู้จัดการสายงานออกแบบและทดสอบ

อ่านเพิ่มเติม

นายนรินทร์ เอกนิพิฐสริ

รองกรรมการผู้จัดการสายงานวิศวกรรม 2

อ่านเพิ่มเติม

นางสาวรัชนีวิภา ปุ้ยพันธวงศ์

รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรบุคคล

อ่านเพิ่มเติม