EN

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการลงทุน, กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร, กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

การศึกษา

 • พบ.ม (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • วศ.บ. (ไฟฟ้ากำลัง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรม

 • มินิ เอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • Directors Accreditation Program (DAP46/2005)
 • Risk Management Committee Program (RMP3/2014)
 • Anti - Corruption for Executive Program (AECP 13/2014)
  โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 7 (วพน. 7) สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.2) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประวัติการทำงาน

ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2564 - ธ.ค. 2564
 • ประธานกรรมการความยั่งยืน บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน
 • กรรมการบริษัท บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการลงทุน บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริษัท อีโอลัส จำกัด
 • กรรมการบริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด
 • กรรมการบริษัท เด็มโก้ เดอ ลาว จำกัด
 • กรรมการบริษัท เฟิร์ส โคราช จำกัด
2554 - มิ.ย. 2563
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
2536 - เม.ย. 2554
 • กรรมการบริษัท บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริหาร บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
 • รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
2534 - 2536
 • ผู้จัดการโครงการ บริษัท เทด้า จำกัด
2533 - 2534
 • ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก กองแผนวิสาหกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2523 - 2533
 • วิศวกรไฟฟ้า กองโครงการและวางแผน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค