EN

นายสุชาติ ก่อคุณากร

กรรมการบริหาร, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารงานก่อสร้าง 2

การศึกษา

 • วศ.บ. (ไฟฟ้ากำลัง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการอบรม

 • มินิ เอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • หลักสูตร บริหารโครงการมืออาชีพด้วย Microsoft Project Plus HR, Safety and Engineer workshop
 • Advanced Technology in power systems 2017
 • High Voltage product service solution
 • หลักสูตร การจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 เรื่องการประเมินความเสี่ยงโอกาส และบริบทขององค์กร
 • Construction Claim and Dispute
 • Finance for non-financial manager
 • หลักสูตรเทคนิคการสร้างระบบสารสนเทศทางการบัญชีและระบบบริหารการเงินในยุค Transformation
 • หลักสูตรบทบาทภาครัฐและเอกชนในการรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ายุค Thailand 4.0
 • หลักสูตรระบบผลิตไฟฟ้าจากงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและลอยน้ำ
 • Smart Construction Project Planning (CPM)

ประวัติการทำงาน

พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน
 • กรรมการบริหาร บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
ก.พ. 2564 - ปัจจุบัน
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารงานก่อสร้าง 2 บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
มิ.ย. 2560 - พ.ค. 2564
 • ผู้จัดการอาวุโส สายงานบริหารงานก่อสร้าง 2 บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
พ.ค. 2558 - มิ.ย. 2560
 • ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 1 บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)