TH

Company Activity

กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 34

Share:

คณะผู้บริหารและพนักงานกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 34 โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลราชวิถีให้บริการนอกสถานที่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และปริมาณโลหิตที่เพียงพอกับความต้องการของสภากาชาดไทยที่ยังประสพปัญหาขาดแคลนอยู่ รวมปริมาณเลือกที่ได้รับบริจาคได้ในครั้งนี้ 17,100 cc. เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่