TH

How to apply and Available Positions

We invest in our people, value them with respect, support the growth of their professional careers, and embrace the diverse perspectives and talents of our employees in every area of our business.

If interested in joining Demco Public Company Limited, you are invited to check job vacancies.

Available Positions

หัวหน้ากำกับควบคุมกฎหมายและกฎระเบียบ

Availability : 1

Qualification

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป                        
 2. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสบการณ์ด้านงานกฎหมาย  3 ปีขึ้นไป  (มีใบประกอบวิชาชีพทนายความ) 
 4. มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่บริษัทควรต้องดำเนินการให้ถูกต้อง
 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์  โปรแกรม Microsoft Office  ได้คล่องแคล่ว
 6. มีบุคลิกภาพของการเป็นผู้นำ มีแนวคิดเชิงระบบ (Systematic)
 7. สามารถประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆได้ดี  และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

Description

 1. ดูแล ติดตาม ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ ในการรวบรวมอัพเดท กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อพึงปฏิบัติ และมาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง  รวมถึง แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ โดยไม่ชักช้า  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย  กฎระเบียบ และมาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
 2. ดูแล ติดตาม และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท เพื่อให้มีการกำหนดนโยบาย ขั้นตอน และ วิธีการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
 3. ดูแล ติดตามการระบุ ค้นหา ประเมิน ให้คำแนะนำ  และติดตามความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานของบุคคลและ หน่วยงานภายในบริษัทเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน  มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงการ ปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดี
 4. ดูแล ติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบ คำสั่ง กฏหมาย ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งขั้นตอนการปฏิบัติของมาตรฐานต่างๆ
 5. สรุป ติดตามความคืบหน้าของคดีความจากทนายความผู้รับผิดชอบและรายงานต่อผู้บริหาร
 6. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท ในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 7. รับเรื่องการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน การกระทำผิดกฎหมายระเบียบข้อบังคับ จรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ ของบริษัท
 8. ติดตามและรายงานความเสี่ยงต่อผู้บังคับบัญชา และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการที่ได้รับ

 1. ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ
 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 3. ประกันสังคม
 4. สวัสดิการช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ สำหรับพนักงาน บิดา คู่สมรส และบุตร ที่ชอบด้วยกฏหมาย
 5. สวัสดิการเงินช่วยเหลือสมรสสำหรับพนักงาน
 6. สวัสดิการ รถรับ-ส่งพนักงาน และ อื่นๆ

สนใจร่วมงานกับบริษัทฯ โปรดติดต่อ คุณวัชรี  แก้วประเสริฐ (กุ้ง)  02-9595811 ต่อ 2259 หรือ 089-1150044 E-mail :  watcharee_kae@demco.co.th  และสามารถดูข้อมูลบริษัทฯ ได้ที่  www.demco.co.th         

ผู้จัดการโครงการอาวุโส (Senior Project Manager)

Availability : 1

Qualification

 • ชาย หรือ หญิง อายุ   30 ปี ขึ้นไป   
 • ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์   สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • มีประสบการณ์ในงานควบคุมการก่อสร้างและดูแลโครงการ ไม่น้อยกว่า 5 ปี  และมีใบ กว.วิศวกร
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม  Microsoft Office เช่น Word, Excel, Power Point และ MS Project ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ เขียน อ่าน และสื่อสาร ได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

Description

 1. ตรวจสอบการออกแบบและประมาณการของวิศวกรไฟฟ้า  เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ของโครงการ
 2. ศึกษารายละเอียดของสัญญา/ใบสั่งให้เข้าใจอย่างถี่ถ้วน
 3. วางแผนการดำเนินงาน, วางแผนการใช้และการจัดส่งอุปกรณ์ที่ใช้งานในโครงการ
 4. จัดทำ/ตรวจสอบ Cash Flow ของโครงการที่รับผิดชอบ
 5. สรุปเปรียบเทียบราคาผู้รับเหมา และขออนุมัติจ้าง
 6. ติดต่อประสานงานกับเจ้าของโครงการ ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างจนถึงส่งมอบงาน
 7. ควบคุมและดูแลโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน สายงานต่อผู้บังคับบัญชา และเจ้าของโครงการ
 8. ประชุม ติดตาม และรายงานผล  การเรียกเก็บเงินโครงการที่รับผิดชอบ
 9. ส่งมอบงานให้เจ้าของโครงการ พร้อมแจ้งหนี้
 10. ติดตาม และรายงานผลการเรียกเก็บเงินโครงการที่รับผิดชอบ
 11. การจัดทำสรุปการปิดโครงการ
 12. บริหารงานโครงการให้เป็นไปตาม KPI /กลยุทธ์องค์กร และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สวัสดิการที่ได้รับ

 1. ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ
 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 3. ประกันสังคม
 4. สวัสดิการช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ สำหรับพนักงาน บิดา คู่สมรส และบุตร ที่ชอบด้วยกฏหมาย
 5. สวัสดิการเงินช่วยเหลือสมรสสำหรับพนักงาน
 6. สวัสดิการ รถรับ-ส่งพนักงาน และ อื่นๆ

สนใจร่วมงานกับบริษัทฯ โปรดติดต่อ คุณวัชรี  แก้วประเสริฐ (กุ้ง)  02-9595811 ต่อ 2259 หรือ 089-1150044 E-mail :  watcharee_kae@demco.co.th  และสามารถดูข้อมูลบริษัทฯ ได้ที่  www.demco.co.th         

เจ้าหน้าที่บัญชี

Availability : 0

Qualification

 1. เพศชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 2. ปริญญาตรี สาขาบัญชี และ ปริญญาโท บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ จบใหม่
 3. ประสบการณ์ในงาน 0-2 ปี
 4. มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายภาษีอากร (จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
 5. มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 6. สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

Description

 1. ตรวจสอบเอกสารประกอบการตั้งหนี้และบันทึกรายการในระบบบัญชี
 2. จัดทำรายงานภาษีซื้อ ตรวจสอบใบกำกับภาษี และปิดภาษีมูลค่าเพิ่ม
 3. จัดทำรายงานภาษีรายเดือน ได้แก่ ภงด. 3, 53, 54 ภพ. 30, 36
 4. กระทบยอดบัญชีภาษีและจัดทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับด้านAP
 5. สนับสนุนข้อมูลและเอกสารสำหรับการจัดทำงบการเงินและตรวจสอบของผู้สอบบัญชี

สวัสดิการที่ได้รับ

 1. ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ
 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 3. ประกันสังคม
 4. สวัสดิการช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ สำหรับพนักงาน บิดา คู่สมรส และบุตร ที่ชอบด้วยกฏหมาย
 5. สวัสดิการเงินช่วยเหลือสมรสสำหรับพนักงาน
 6.  สวัสดิการ รถรับ-ส่งพนักงาน และ อื่นๆ

สนใจร่วมงานกับบริษัทฯ โปรดติดต่อ คุณวัชรี  แก้วประเสริฐ (กุ้ง)  02-9595811 ต่อ 2259 หรือ 089-1150044

E-mail :  watcharee_kae@demco.co.th  และสามารถดูข้อมูลบริษัทฯ ได้ที่  www.demco.co.th

เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (Senior Accountant)

Availability : 0

Qualification

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 28-38 ปี
 2. ปริญญาตรี สาขา บัญชี, ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสบการณ์ในงาน 3 ปี ขึ้นไป
 4. มีความสามารถและเชี่ยวชาญ TFRS, Tax law และมีประสบการณ์การจัดทำงบการเงินรวม
 5. มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 6. สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

Description

 1. จัดทำบัญชีบันทึกรายรับ-รายจ่าย
 2. จัดทำการปิดบัญชี จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน และจัดทำงบการเงินได้ตามกำหนดเวลา
 3. ประสานงานกับผู้สอบบัญชีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบบัญชี

สวัสดิการที่ได้รับ

 1. ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ
 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 3. ประกันสังคม
 4. สวัสดิการช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ สำหรับพนักงาน บิดา คู่สมรส และบุตร ที่ชอบด้วยกฏหมาย
 5. สวัสดิการเงินช่วยเหลือสมรสสำหรับพนักงาน
 6.  สวัสดิการ รถรับ-ส่งพนักงาน และ อื่นๆ

สนใจร่วมงานกับบริษัทฯ โปรดติดต่อ คุณวัชรี  แก้วประเสริฐ (กุ้ง)  02-9595811 ต่อ 2259 หรือ 089-1150044

E-mail :  watcharee_kae@demco.co.th  และสามารถดูข้อมูลบริษัทฯ ได้ที่  www.demco.co.th

Engineering Engineer

Availability : 0

Qualification

 1. เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 2. ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง, เครื่องกล และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า 2-5 ปี
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office , Auto CAD, Cost Estimation, Electrical Engineering Teamwork ได้
 5. มีภาวะผู้นำ มีทักษะในการสื่อสาร และการบังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี
 6. มีความสามารถในการ อ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 7. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันสูงได้ดี
 8. มีความตั้งใจ ขยัน อดทน และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 9. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์

Description

 1. ควบคุมและประสานงานให้งานติดตั้งแล้วเสร็จตามแผนงาน
 2. จัดทำรายงานแผนงานติดตั้ง และเป้าหมายของงาน Daily Report / Weekly Report
 3. จัดทำใบ BOQ พร้อมใบเสนอราคา
 4. ประเมินผลงานและจัดทำ Payment เพื่อเบิกเงินในแต่ละเดือน
 5. จัดเตรียมราคาต้นทุนพร้อมรายละเอียดในการขออนุมัติราคาขาย
 6. ประสานงานกับฝ่ายขายและเตรียมการสาธิตให้กับลูกค้า
 7. สนับสนุนงานขายด้านเทคนิคและขับเคลื่อนการขยายตลาดของผลิตภัณฑ์ผ่านพันธมิตรผู้ขาย
 8. ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องในการเสนองานด้านเทคนิค และต้นทุนต่างๆได้อย่างถูกต้อง
 9. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในละภายนอกองค์กร

สวัสดิการที่ได้รับ

 1. ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ
 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 3. ประกันสังคม
 4. สวัสดิการช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ สำหรับพนักงาน บิดา คู่สมรส และบุตร ที่ชอบด้วยกฏหมาย
 5. สวัสดิการเงินช่วยเหลือสมรสสำหรับพนักงาน
 6.  สวัสดิการ รถรับ-ส่งพนักงาน และ อื่นๆ

สนใจร่วมงานกับบริษัทฯ โปรดติดต่อ คุณวัชรี  แก้วประเสริฐ (กุ้ง)  02-9595811 ต่อ 2259 หรือ 089-1150044

E-mail :  watcharee_kae@demco.co.th  และสามารถดูข้อมูลบริษัทฯ ได้ที่  www.demco.co.th

System and Network Administrator

Availability : 0

Qualification

 1. เพศชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 2. การศึกษา ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 1 ปี ขึ้นไป
 4. มีความรู้ในการติดตั้ง กำหนดค่าและแก้ไขปัญหา WINDOWSSERVER / MSSQL / Oracl e/ UNIK / Linux
 5. เคยดูแลระบบและการปรับแต่งประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันสแต็ก (เช่น Tomcat, JBoss, Apache, Ruby และ NGINX)
 6. มีความรู้ในด้านการจำลองเสมือนและการจัดคอนเทนเนอร์ (เช่น VMware, Virtual Box)
 7. มีความรู้เกี่ยวกับเครือข่าย (เช่น OSI network layers , TCP/IP)
 8. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี, ประสานงานได้
 9. สามารถขับรถยนต์ หรือ รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

Description

 1. จัดการและตรวจสอบระบบและโครงสร้างพื้นฐานที่ติดตั้งทั้งหมด
 2. ติดตั้งกำหนดค่าทดสอบและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันและเครื่องมือการจัดการระบบ
 3. ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของระบบและโครงสร้างพื้นฐานในระดับสูงสุดในเชิงรุก
 4. ตรวจสอบและทดสอบประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันสำหรับปัญหาคอขวดที่อาจเกิดขึ้น
 5. ระบุแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้และทำงานร่วมกับนักพัฒนาเพื่อดำเนินการแก้ไขเหล่านั้น
 6. รักษาความปลอดภัย การสำรองข้อมูล และกลยุทธ์การสำรองข้อมูล
 7. เขียนและดูแลสคริปต์ที่กำหนดเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบและลดเวลาการแทรกแซงในงานใดๆ
 8. สนับสนุนกำหนดค่าบำรุงรักษาและอัปเกรดเครือข่ายของเซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กรอย่างเต็มที่
 9. ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครือข่าย (ความพร้อมใช้งาน การใช้งาน ปริมาณงาน อัตราการส่งข้อมูลและเวลาแฝง)และทดสอบจุดอ่อน
 10. มีส่วนร่วมในการออกแบบข้อมูล และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน
 11. ค้นคว้าและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์
 12. ติดต่อประสานงานกับผู้ขายและบุคลากรด้านไอทีอื่นๆ เพื่อแก้ปัญหา
 13. เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการที่ได้รับ

 1. ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ
 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 3. ประกันสังคม
 4. สวัสดิการช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ สำหรับพนักงาน บิดา คู่สมรส และบุตร ที่ชอบด้วยกฏหมาย
 5. สวัสดิการเงินช่วยเหลือสมรสสำหรับพนักงาน
 6.  สวัสดิการ รถรับ-ส่งพนักงาน และ อื่นๆ

สนใจร่วมงานกับบริษัทฯ โปรดติดต่อ คุณวัชรี  แก้วประเสริฐ (กุ้ง)  02-9595811 ต่อ 2259 หรือ 089-1150044

E-mail :  watcharee_kae@demco.co.th  และสามารถดูข้อมูลบริษัทฯ ได้ที่  www.demco.co.th

เจ้าหน้าที่บริหารและขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กร

Availability : 1

Qualification

 • ชาย หรือ หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์  บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจในด้านบริหารกลยุทธ์ภายในองค์กร
 • มีประสบการณ์ทำงานมาก่อนในด้านบริหารกลยุทธ์องค์กร หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้คล่องแคล่วเป็นอย่างดี
 • มีทักษะการตัดสินใจ และการสื่อสารที่ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีม และประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี

Description

 • วิเคราะห์ วางแผน และบริหารกลยุทธ์องค์กร ประสานผลักดันการดำเนินงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์องค์กรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์บริษัทที่ตั้งไว้
 • จัดการวางแผนกลยุทธ์องค์กรของหน่วยงานต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จและให้อยู่ในระดับที่มีประสิทธิภาพตามนโยบายของผู้บริหารระดับสูง
 • สื่อสารกลยุทธ์ให้กับพนักงานในบริษัทได้รับทราบ
 • ติดตาม และจัดทำรายงานการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของหน่วยงานต่างๆ เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร
 • จัดประชุมทบทวนผลการดำเนินงานทุกไตรมาส และทบทวนกลยุทธ์เป็นประจำทุกปี

สวัสดิการที่ได้รับ

 1. ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ
 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 3. ประกันสังคม
 4. สวัสดิการช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ สำหรับพนักงาน บิดา คู่สมรส และบุตร ที่ชอบด้วยกฏหมาย
 5. สวัสดิการเงินช่วยเหลือสมรสสำหรับพนักงาน
 6. สวัสดิการ รถรับ-ส่งพนักงาน และ อื่นๆ

สนใจร่วมงานกับบริษัทฯ โปรดติดต่อ คุณวัชรี  แก้วประเสริฐ (กุ้ง)  02-9595811 ต่อ 2259 หรือ 089-1150044

E-mail :  watcharee_kae@demco.co.th  และสามารถดูข้อมูลบริษัทฯ ได้ที่  www.demco.co.th

วิศวกรโยธา (ภาคสนาม)

Availability : 1

Qualification

 1. สำรวจประมาณการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเสนอราคางานทางด้านโยธาของภาครัฐและภาคเอกชน
 2. ถอดแบบและประมาณการอุปกรณ์โยธาที่ต้องใช้งานพร้อมแจ้งข้อกำหนดคุณสมบัติ ส่งให้วิศวกรโครงการตรวจสอบ
 3. จัดหา , สอบราคาผู้รับเหมาด้านโยธา เพื่อส่งข้อมูลให้กับผู้จัดการโครงการ/วิศวกรโครงการ
 4. ติดต่อประสานงานกับเจ้าของโครงการ ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างจนถึงจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบ
 5. ควบคุมงานก่อสร้างทางด้านโยธาให้ถูกต้อง และเป็นไปตามรูปแบบและแผนการดำเนินงานของโครงการ
 6. จัดทำ Shop Drawing, As built Drawing, Manual ทางด้านโยธาของงานโครงการที่รับผิดชอบ
 7. จัดเตรียมเอกสารประกอบการส่งมอบงานโยธาในส่วนของหน้างาน
 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Description

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 2. ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา สาขา โยธา, ก่อสร้าง (จบใหม่ หรือมีประสบการณ์ในงาน 0-5 ปี)
 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office , Project , Auto CAD ได้
 4. สามารถอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 5. มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม (ใบ กว.) จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 6. ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
 7. มนุษย์สัมพันธ์ดี และมีทักษะในการสื่อสารกับบุคคลต่างๆ ได้ดี
 8. สามารถอยู่ประจำ Site งานต่างจังหวัดได้

สวัสดิการที่ได้รับ

 1. ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ
 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 3. ประกันสังคม
 4. สวัสดิการช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ สำหรับพนักงาน บิดา คู่สมรส และบุตร ที่ชอบด้วยกฏหมาย
 5. สวัสดิการเงินช่วยเหลือสมรสสำหรับพนักงาน
 6. สวัสดิการ รถรับ-ส่งพนักงาน และ อื่นๆ

สนใจร่วมงานกับบริษัทฯ โปรดติดต่อ คุณวัชรี  แก้วประเสริฐ (กุ้ง)  02-9595811 ต่อ 2259 หรือ 089-1150044

E-mail :  watcharee_kae@demco.co.th  และสามารถดูข้อมูลบริษัทฯ ได้ที่  www.demco.co.th

เจ้าหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์ธุรกิจ (Sales Engineer)

Availability : 1

Qualification

 1. วางแผนเข้าพบลูกค้า/กลุ่มเป้าหมาย เสนอราคา/การลงทุน/EPC ติดตามการเสนอราคา วิเคราะห์งานขาย
 2. มีความสามารถออกแบบ และ/หรือ ติดตั้งระบบ และสามารถให้บริการดูแลหลังการขายอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้าได้
 3. ควบคุม ดูแล และวิเคราะห์การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าตามแผน
 4. ประสานงาน และแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับลูกค้า กับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถส่งมอบงานได้ตรงตามกำหนดของลูกค้า และตรงตามเวลา
 5. รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับ สถานการณ์ขาย  การทำงาน จัดทำแผนการขาย
 6. พัฒนา ความรู้ ความสามารถ ของตัวเองเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

Description

 1. ชาย หรือ หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี สัญชาติไทย
 2. การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความกระตือรือร้น รักการขาย และการบริการ
 4. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 5. มีประสบการณ์ด้านธุรกิจ Renewable (Solar Business/Energy Storage/Microgrid) ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 6. มีประสบการณ์ด้านการขายแผง  Solar cell  จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ถ้ามีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 8. พร้อมที่จะพัฒนาความรู้ ความสามารถของตัวเอง เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง และเทคโนโลยี ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง

สวัสดิการที่ได้รับ

 1. ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ
 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 3. ประกันสังคม
 4. สวัสดิการช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ สำหรับพนักงาน บิดา คู่สมรส และบุตร ที่ชอบด้วยกฏหมาย
 5. สวัสดิการเงินช่วยเหลือสมรสสำหรับพนักงาน 6. สวัสดิการ รถรับ-ส่งพนักงาน และ อื่นๆ

สนใจร่วมงานกับบริษัทฯ โปรดติดต่อ คุณวัชรี  แก้วประเสริฐ (กุ้ง)  02-9595811 ต่อ 2259 หรือ 089-1150044

E-mail :  watcharee_kae@demco.co.th  และสามารถดูข้อมูลบริษัทฯ ได้ที่  www.demco.co.th

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฐานข้อมูล

Availability : 1

Qualification

 1. ดูแลระบบการสื่อสารด้วยสารสนเทศ เช่น สื่อการอบรม มาตรฐานต่างๆ เอกสารระบบบริหารคุณภาพ ที่เป็น Electronics Document
 2. รับความต้องการ/ ประสานงาน/ จัดทำ/ ปรับปรุง แบบฟอร์ม รายงาน และ Custom ต่างๆ ของระบบ
 3. สนับสนุนการทำงาน แก้ปัญหาการใช้งานจากระบบของหน่วยงานต่างๆ
 4. ร่วมพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรต่างๆ ขององค์กร  ให้คำปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้งานระบบ ERP และระบบงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการใช้งานภายในบริษัท  และการให้บริการกับหน่วยงาน หรือบุคคลอิ่นที่เกี่ยวข้อง
 5. สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (Data Center) เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง

Description

 1. เพศชาย/หญิง   อายุ 25-35 ปี
 2. วุฒิปริญญาตรี  สาขาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ , วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
 4. มีทักษะในการวิเคราะห์ สรุปข้อมูล และจัดทำรายงาน
 5. มีบุคลิกภาพในการเป็นผู้นำ  มีแนวคิดเชิงระบบ (Systematic)
 6. มีทักษะในการนำเสนอและถ่ายทอด

สวัสดิการที่ได้รับ

 1. ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ
 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 3. ประกันสังคม
 4. สวัสดิการช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ สำหรับพนักงาน บิดา คู่สมรส และบุตร ที่ชอบด้วยกฏหมาย
 5. สวัสดิการเงินช่วยเหลือสมรสสำหรับพนักงาน 6. สวัสดิการ รถรับ-ส่งพนักงาน และ อื่นๆ

สนใจร่วมงานกับบริษัทฯ โปรดติดต่อ คุณวัชรี  แก้วประเสริฐ (กุ้ง)  02-9595811 ต่อ 2259 หรือ 089-1150044

E-mail :  watcharee_kae@demco.co.th  และสามารถดูข้อมูลบริษัทฯ ได้ที่  www.demco.co.th

เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง

Availability : 1

Qualification

 • ชาย หรือ หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารความเสี่ยง
 • มีประสบการณ์ทำงานมาก่อนในด้านบริหารความเสี่ยง ด้านกำกับตามกฎเกณฑ์และความปลอดภัยสารสนเทศ หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 3-5 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Excel Powerpoint ได้คล่องแคล่วเป็นอย่างดี
 • มีทักษะการตัดสินใจ และการสื่อสารที่ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีม และประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้

Description

 • ติดตาม รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง กฎหมายและกฎเกณฑ์ของหน่วยกำกับ รวมถึงสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท
 • รวบรวม ติดตาม วิเคราะห์จัดทำรายงานข้อมูล และการวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยง เสนอต่อผู้บริหาร
 • ศึกษาวิเคราะห์งานบริการ/กระบวนการทำงานใหม่ๆ เพื่อกำหนดกรอบและแนวทางการบริหารความเสี่ยง
 • ทบทวนกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการกำหนด Risk Identification, KRI, Risk Appetite, Risk Tolerance
 • ประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อจัดเตรียมทบทวน และทดสอบแผน BCP
 • ดำเนินการตรวจสอบนโยบายและการปฏิบัติตามมาตรฐานรวมถึงประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในและภายนอก

สวัสดิการที่ได้รับ

 1. ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ
 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 3. ประกันสังคม
 4. สวัสดิการช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ สำหรับพนักงาน บิดา คู่สมรส และบุตร ที่ชอบด้วยกฏหมาย
 5. สวัสดิการเงินช่วยเหลือสมรสสำหรับพนักงาน
 6. สวัสดิการ รถรับ-ส่งพนักงาน และ อื่นๆ

สนใจร่วมงานกับบริษัทฯ โปรดติดต่อ คุณวัชรี  แก้วประเสริฐ (กุ้ง)  02-9595811 ต่อ 2259 หรือ 089-1150044

E-mail :  watcharee_kae@demco.co.th  และสามารถดูข้อมูลบริษัทฯ ได้ที่  www.demco.co.th

Assistant international sale section manager

Availability : 1

Qualification

 • Expatriate male or female aged above 28 years old.
 • Bachelor degree of Electrical Engineering or Power Electrical Engineering degree.
 • Experience in sale more than 1 year.
 • Good communication skil, fluient in English and additional Cambodia or Myanmar langauge would be a plus.
 • Pc literate in Microsoft Office.
 • Driving your own car or have international driving license.
 • Hard working, objective oriented, motivated and self-driven.

Description

 • Search for incoming business, present the proposal of electrical sub-station price offering and other business offering abroad or present offering to foreigner customer in Thailand.
 • Take care of the customer and coordinate related customer, after sale service abroad or foreigner customer in Thailand.
 • Follow up the bid and offer of other business target.
 • Estimate BOQ (Bill of quantities) of bid-offer announcement.
 • Prepare documents for bid-offer announcement.

How to apply

Apply in person or send resume to Human Resource Management Department (Recruitment)


Miss Watcharee Kaeprasert (Kung)

Telephone: 02-9595811 ext. 2259 or 089-1150044
Website: www.demco.co.th