TH

How to apply and Available Positions

We invest in our people, value them with respect, support the growth of their professional careers, and embrace the diverse perspectives and talents of our employees in every area of our business.

If interested in joining Demco Public Company Limited, you are invited to check job vacancies.

Available Positions

วิศวกรโยธา (งานออกแบบและเขียนแบบ)

Availability : 1

Qualification

 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา, ก่อสร้าง หรือเทียบเท่า และมีใบ กว.ภาคี
 • จบใหม่ หรือมีประสบการณ์ในงานเขียนแบบหรือออกแบบวิศวกรรมโยธา 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office , Auto CAD ได้
 • ประสานงานได้ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Description

 • ติดตามพร้อมตรวจสอบข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการออกแบบว่าครบถ้วน และถูกต้องหรือไม่ อย่างไร
 • วางแผนการออกแบบฯ
 • ออกสำรวจหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการออกแบบ (ถ้ามี)
 • ร่างแบบเบื้องต้นเพื่อการเขียนแบบ (ถ้ามี)
 • เขียนแบบหรือออกแบบทางด้านวิศวกรรมโยธา ตรวจสอบและรับรองแบบพร้อมรายการคำนวณ
 • ประมาณราคางานด้านโยธา (ถ้ามี)
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่กี่ยวข้องและให้คำแนะนำการเขียนแบบด้านวิศวกรรม

System and Network Administrator

Availability : 1

Qualification

 • เพศชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 1 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่อง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง, ระบบ Network, ระบบ Internet ทั้ง Software และ Hardware
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี, ประสานงานได้
 • สามารถขับรถยนต์ หรือ รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

Description

 • ดูแลระบบการจัดการส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • วางแผน ออกแบบ ควบคุมระบบ Network, Server และ Client รวมถึงระบบ VM และVDI
 • วิเคราะห์ความต้องการด้าน Software, Hardware จัดทำสรุปพร้อมทั้งเปรียบเทียบคุณสมบัติ เพื่อทำการสั่งซื้อ
 • แนะนำการใช้งาน และวิธีการดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้กับผู้ใช้งาน
 • เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้จัดการส่วน (บัญชี)

Availability : 2

Qualification

 • เพศหญิง อายุ 30-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านบัญชี , ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านบริหารมากกว่า 5 ปี หากมีประสบการณ์เคยทำงานในธุรกิจก่อสร้างมาก่อน จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีใบอนุญาตผู้ทำบัญชี (CPD)
 • มีความรู้เชี่ยวชาญ IFRS , Tax Law และมีประสบการณ์การจัดทำงบการเงินรวม
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถทำงานในภาวะกดดันได้และมีทักษะในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

Description

 • ควบคุมการจัดทำบัญชีของกลุ่มบริษัท ให้ถูกต้อง ตามกำหนดเวลาการปิดบัญชีประจำเดือน
 • จัดทำงบการเงินและรายงานทางการเงิน วิเคราะห์ข้อมูลความผิดปกติ เพื่อนำเสนอผู้บริหารตามกำหนดเวลา
 • ประสานงานกับผู้สอบบัญชีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบบัญชี และตรวจสอบทรัพย์สินของบริษัท
 • จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลทางบัญชีจะครบถ้วน ถูกต้อง
 • วางแผนการปฏิบัติงานด้านบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

วิศวกรปฏิบัติการ (ด้านเครื่องกล) ประจำ ณ หลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Availability : 1

Qualification

 • ชาย อายุ ไม่เกิน 35 ปี สัญชาติไทย
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการระบบผลิตน้ำประปาและการส่งจ่ายน้ำประปา 3 ปี ขึ้นไป
 • สามารถทำงานร่วมกับพนักงานในระดับต่างๆได้ รวมถึงการประสานงานเบื้องต้นกับภาครัฐ
 • สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การส่งจ่ายน้ำประปาได้

Description

 • สนับสนุนหัวหน้างาน/ผู้บังคับบัญชาในการบริหารการผลิต และควบคุมคุณภาพน้ำประปาโรงผลิตน้ำประปาภูหลวง เพื่อให้บริการรัฐวิสาหกิจน้ำประปาหลวงพระบาง เพื่อให้มีการจ่ายน้ำได้ตามความต้องการ
 • ควบคุมดูแลสภาพเครื่องจักร อุปกรณ์วัดค่าต่างๆ ซ่อมบำรุงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของโรงสูบน้ำ ท่อส่งจ่ายน้ำประปาทั้งหมดให้มีความพร้อมต่อการใช้งาน รวมทั้งตรวจสอบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน
 • ควบคุมการตรวจสอบมาตรวัดน้ำประปา ระบบปั๊มสูบน้ำ แหล่งน้ำดิบ และระบบการควบคุมแรงดัน และตรวจสอบรายงาน สรุปผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา
 • ประสานงานการดำเนินงานผลิตน้ำประปากับรัฐวิสาหกิจน้ำประปาหลวงพระบาง สปป.ลาว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • สนับสนุนการประเมิน จัดทำงบประมาณการซ่อมบำรุง การบำรุงรักษา หรือโครงการขยายและเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรม
 • จัดทำข้อมูลต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 • สนับสนุนงานด้านธุรกิจของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย

วิศวกรปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า)

Availability : 1

Qualification

 • ชาย อายุ ไม่เกิน 35 ปี สัญชาติไทย
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการระบบผลิตน้ำประปาและการส่งจ่ายน้ำประปา 3 ปี ขึ้นไป
 • สามารถทำงานร่วมกับพนักงานในระดับต่างๆ รวมถึงการประสานงานเบื้องต้นกับภาครัฐ
 • สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การส่งจ่ายน้ำประปาได้

Description

 • สนับสนุนหัวหน้างาน/ผู้บังคับบัญชาในการควบคุม การดำเนินงานในการผลิต รวมทั้งระบบส่งจ่ายน้ำประปาทั้งหมด และการดำเนินงานต่างๆเพื่อให้มีการจ่ายน้ำได้ตามความต้องการรัฐวิสาหกิจน้ำประปาหลวงพระบาง
 • ควบคุมระบบจ่ายน้ำประปาผ่านระบบ SCADA และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา
 • ควบคุมดูแลระบบไฟฟ้า ภายในทั้งหมดให้มีความพร้อมต่อการใช้งาน รวมทั้งประเมินการบำรุงรักษาและดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า
 • ตรวจสอบรายงานสรุปปริมาณหน่วยกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในระบบผลิตน้ำประปาและสูบจ่าย ให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานจริง
 • ประสานงานการดำเนินงานผลิตน้ำประปากับรัฐวิสาหกิจน้ำประปาหลวงพระบาง สปป.ลาว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ประเมินตรวจสอบงบประมาณและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตามที่ได้รับมอบหมาย

Marketing Staff

Availability : 1

Qualification

 • เพศหญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 1 ปี
 • มีความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office และ Internet ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี, ประสานงานได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

Description

 • จัดทำเอกสารประกวดราคาภาครัฐ ส่วนงานภาคเอกชน / งานต่างประเทศ / Solar Project / Microgride Project
 • อัพเดตค้นคว้าหาข้อมูลงานประกวดราคาผ่านช่องทาง Internet ฯลฯ
 • สอบราคาต้นทุน และเปรียบเทียบราคาต้นทุนของ Supplier หาทุนที่เหมาะสมนำเสนอผู้จัดการฝ่าย และสายงานที่ดูแล
 • จัดเก็บรวบรวมข้อมูล ราคา Supplier เข้าส่วนกลาง เพื่อเปรียบเทียบราคา
 • หาข้อมูลลูกค้าใหม่เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มฐานข้อมูลและลูกค้า
 • เก็บข้อมูลใหม่ของลูกค้าที่เกิดขึ้น, ลูกค้า Key Account และบันทึกข้อมูลสถิติต่าง ๆ
 • ติดตามข่าวการประมูลงานต่างๆ และติดตามผลประมูลงาน
 • ประสานงานในแผนกและฝ่ายต่างๆ เพื่อความคืบหน้าของงาน

Sales Engineer

Availability : 1

Qualification

 • ชาย หรือ หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 0 - 1 ปี
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ และใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีความกระตือรือร้น รักการขาย และการบริการ
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

Description

 • หางานสถานีไฟฟ้าและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางภาคเอกชน / งานต่างประเทศ / Solar Project / Microgrid Project
 • หาลูกค้ารายใหม่ เจรจาเงื่อนไขการซื้อขาย และให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า
 • ดูแลและประสานงานกับลูกค้าที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการส่งเสริมการขายและการบริการหลังการขายของภาคเอกชน / งานต่างประเทศ
 • ติดตามการประมูลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประมาณหาปริมาณวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ในงานประกวดราคา
 • สอบราคาและเปรียบเทียบอุปกรณ์ทั้งหมด เพื่อสรุปเตรียมประมูลงานประกวดราคา
 • จัดเตรียมเอกสารประกวดราคางานเพื่อนำเสนอ

วิศวกรโยธา

Availability : 1

Qualification

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา สาขาโยธา, ก่อสร้าง (ประสบการณ์ในงานก่อสร้างสายส่ง 2 ปีขึ้นไป)
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office, Auto CAD ได้
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี และมีทักษะในการสื่อสารกับบุคคลต่างๆ ได้ดี
 • สามารถอยู่ประจำ Site งานต่างจังหวัดได้

Description

 • วางแผนงานก่อสร้าง, จัดทำแผนงานประจำเดือนและแผนงานประจำสัปดาห์
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบแปลนและหลักวิศวกรรม และให้แล้วเสร็จตามแผนงาน
 • จัดทำ SHOP DWG. หรือแบบรายละเอียดสำหรับก่อสร้าง เพื่อขออนุมัติผู้ควบคุมงาน
 • ตรวจสอบ BAR CUTING LIST สำหรับตัดและดัดเหล็ก เพื่อขออนุมัติผู้ควบคุมของเจ้าของงานก่อนสั่งตัดและดัดเหล็ก
 • จัดทำแผนการจัดส่งวัสดุเข้าหน่วยงาน
 • ตรวจรับวัสดุเข้าหน่วยงาน พร้อมจัดทำบัญชี เบิก-จ่ายวัสดุหน้างาน
 • จัดหาและสอบราคาเครื่องมือและเครื่องจักรที่จะต้องเช่า พร้อมทำสัญญาเช่าก่อนเข้าปฏิบัติงาน
 • จัดทำตารางค่าระดับเพื่อการก่อสร้าง เพื่อขออนุมัติผู้ควบคุมงานของเจ้าของงานก่อนดำเนินการก่อสร้าง
 • จัดทำบอร์ดรายงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง และอื่นๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
 • ตรวจสอบ รายการบันทึกงานเทคอนกรีต และควบคุมการสั่ง Load คอนกรีต เพื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด
 • จัดประชุม วางแผนงานและเร่งรัดงานประจำสัปดาห์กับผู้รับเหมาย่อย พร้อมกับจดบันทึกการประชุม
 • จัดทำรายงานประจำสัปดาห์, รายงานประจำเดือน และ Update S-CURVE ทุกเดือน เพื่อส่ง HEAD OFFICE
 • ติดตามผลการทดสอบวัสดุ และเอกสารแนบสำหรับการตั้งเบิกงวดงาน
 • ควบคุมค่าใช้จ่ายของงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตาม Material Control
 • ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับผู้ควบคุมงานของเจ้าของงาน, ผู้รับเหมาย่อย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง

Assistant international sale section manager

Availability : 1

Qualification

 • Expatriate male or female aged above 28 years old.
 • Bachelor degree of Electrical Engineering or Power Electrical Engineering degree.
 • Experience in sale more than 1 year.
 • Good communication skil, fluient in English and additional Cambodia or Myanmar langauge would be a plus.
 • Pc literate in Microsoft Office.
 • Driving your own car or have international driving license.
 • Hard working, objective oriented, motivated and self-driven.

Description

 • Search for incoming business, present the proposal of electrical sub-station price offering and other business offering abroad or present offering to foreigner customer in Thailand.
 • Take care of the customer and coordinate related customer, after sale service abroad or foreigner customer in Thailand.
 • Follow up the bid and offer of other business target.
 • Estimate BOQ (Bill of quantities) of bid-offer announcement.
 • Prepare documents for bid-offer announcement.

How to apply

Apply in person or send resume to Human Resource Management Department (Recruitment)


Miss Watcharee Kaeprasert (Kung)

Telephone: 02-9595811 ext. 2259 or 089-1150044
Website: www.demco.co.th