TH

How to apply and Available Positions

We invest in our people, value them with respect, support the growth of their professional careers, and embrace the diverse perspectives and talents of our employees in every area of our business.

If interested in joining Demco Public Company Limited, you are invited to check job vacancies.

Available Positions

จป.เทคนิค

Availability : 1

Qualification

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือเคยดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน และผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค หรือเคยดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานขั้นพื้นฐาน ตามประกาศกระทรวงแรงงานฯ เรื่องความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ลงวันที่ 31 มีนาคม 2561
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานด้านก่อสร้าง อย่างน้อย 1 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
 • มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office และ Internet ได้ดี
 • มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฏหมายความปลอดภัย และสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันสูงได้
 • ผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ และไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้

Description

 • ตรวจสอบและเสนอแนะให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย
 • แนะนำให้พนักงานปฏิบัติตามข้อบังคับ และคู่มือที่บริษัทฯ
 • ตรวจสอบ หาสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือนร้อนรำคาญ อันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผลรวมทั้งเสนอแนะผู้บริหาร เพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า
 • รวบรวมสถิติ วิเคราะห์งาน จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ อันเนื่องจากการทำงานของพนักงาน
 • ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่ธุรการ

Availability : 1

Qualification

 • เพศหญิง อายุ 25-30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในงาน 1 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet เพื่อค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้ดี
 • สามารถประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรได้
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี เป็นมิตร และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

Description

 • ประสานงานและจัดทำตารางนัดหมายระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง, ฝ่ายบริหารฯ และ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
 • จัดทำ ข้อมูลรายละเอียดเอกสารเข้าออก ควบคุม แจกจ่ายเอกสารที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหาร และ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
 • รับผิดชอบด้านการประสานงานหน่วยงานภายใน และภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
 • ดูแล ควบคุม การเบิกเงินสดย่อย เงินทดลองจ่าย (ทจ.) ของฝ่าย
 • สรุปเบิกค่าน้ำมัน, การขอใช้รถยนต์ของบริษัทฯในส่วนของฝ่ายบริหาร และฝ่ายพัฒนาธุรกิจ หรือ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • รวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำแผนการอบรมของพนักงานในฝ่าย
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น รวบรวมระเบียบบริษัทฯ, สรุปทรัพย์สินของฝ่าย, เบิกค่าโทรศัพท์ งานด้านสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานภายในฝ่าย

วิศวกรปฏิบัติการ (ด้านเครื่องกล) ประจำ ณ หลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Availability : 1

Qualification

 • ชาย อายุ ไม่เกิน 35 ปี สัญชาติไทย
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการระบบผลิตน้ำประปาและการส่งจ่ายน้ำประปา 3 ปี ขึ้นไป
 • สามารถทำงานร่วมกับพนักงานในระดับต่างๆได้ รวมถึงการประสานงานเบื้องต้นกับภาครัฐ
 • สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การส่งจ่ายน้ำประปาได้

Description

 • สนับสนุนหัวหน้างาน/ผู้บังคับบัญชาในการบริหารการผลิต และควบคุมคุณภาพน้ำประปาโรงผลิตน้ำประปาภูหลวง เพื่อให้บริการรัฐวิสาหกิจน้ำประปาหลวงพระบาง เพื่อให้มีการจ่ายน้ำได้ตามความต้องการ
 • ควบคุมดูแลสภาพเครื่องจักร อุปกรณ์วัดค่าต่างๆ ซ่อมบำรุงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของโรงสูบน้ำ ท่อส่งจ่ายน้ำประปาทั้งหมดให้มีความพร้อมต่อการใช้งาน รวมทั้งตรวจสอบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน
 • ควบคุมการตรวจสอบมาตรวัดน้ำประปา ระบบปั๊มสูบน้ำ แหล่งน้ำดิบ และระบบการควบคุมแรงดัน และตรวจสอบรายงาน สรุปผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา
 • ประสานงานการดำเนินงานผลิตน้ำประปากับรัฐวิสาหกิจน้ำประปาหลวงพระบาง สปป.ลาว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • สนับสนุนการประเมิน จัดทำงบประมาณการซ่อมบำรุง การบำรุงรักษา หรือโครงการขยายและเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรม
 • จัดทำข้อมูลต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 • สนับสนุนงานด้านธุรกิจของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย

วิศวกรปฏิบัติการ (ด้านน้ำประปา / สิ่งแวดล้อม)

Availability : 1

Qualification

 • ชาย อายุ ไม่เกิน 35 ปี สัญชาติไทย
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาประปา/สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการระบบผลิตน้ำประปาและการส่งจ่ายน้ำประปา 3 ปี ขึ้นไป
 • สามารถทำงานร่วมกับพนักงานในระดับต่างๆ รวมถึงการประสานงานเบื้องต้นกับภาครัฐ
 • สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การส่งจ่ายน้ำประปาได้

Description

 • สนับสนุนหัวหน้างาน/ผู้บังคับบัญชาในการควบคุม การดำเนินงานในการผลิต รวมทั้งระบบส่งจ่ายน้ำประปาทั้งหมด การอ่านมาตรวัดน้ำ การดำเนินการเก็บเงิน และการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้มีการจ่ายน้ำได้ตามความต้องการรัฐวิสาหกิจประปาหลวงพระบาง
 • ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพของน้ำประปา และตรวจสอบรายงานคุณภาพน้ำประปาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
 • ควบคุมการตรวจสอบมาตรวัดน้ำประปา ระบบปั๊มสูบน้ำ แหล่งน้ำดิบ และระบบการควบคุมแรงดัน และตรวจสอบรายงาน สรุปผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา
 • ประสานงานการดำเนินงานผลิตน้ำประปากับรัฐวิสาหกิจน้ำประปาหลวงพระบาง สปป.ลาว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ร่วมบริหารจัดการต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตระบบน้ำประปา งานบำรุงรักษา งานซ่อมบำรุง ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
 • ทำงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

วิศวกรปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า)

Availability : 1

Qualification

 • ชาย อายุ ไม่เกิน 35 ปี สัญชาติไทย
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการระบบผลิตน้ำประปาและการส่งจ่ายน้ำประปา 3 ปี ขึ้นไป
 • สามารถทำงานร่วมกับพนักงานในระดับต่างๆ รวมถึงการประสานงานเบื้องต้นกับภาครัฐ
 • สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การส่งจ่ายน้ำประปาได้

Description

 • สนับสนุนหัวหน้างาน/ผู้บังคับบัญชาในการควบคุม การดำเนินงานในการผลิต รวมทั้งระบบส่งจ่ายน้ำประปาทั้งหมด และการดำเนินงานต่างๆเพื่อให้มีการจ่ายน้ำได้ตามความต้องการรัฐวิสาหกิจน้ำประปาหลวงพระบาง
 • ควบคุมระบบจ่ายน้ำประปาผ่านระบบ SCADA และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา
 • ควบคุมดูแลระบบไฟฟ้า ภายในทั้งหมดให้มีความพร้อมต่อการใช้งาน รวมทั้งประเมินการบำรุงรักษาและดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า
 • ตรวจสอบรายงานสรุปปริมาณหน่วยกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในระบบผลิตน้ำประปาและสูบจ่าย ให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานจริง
 • ประสานงานการดำเนินงานผลิตน้ำประปากับรัฐวิสาหกิจน้ำประปาหลวงพระบาง สปป.ลาว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ประเมินตรวจสอบงบประมาณและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตามที่ได้รับมอบหมาย

Marketing Staff

Availability : 1

Qualification

 • เพศหญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 1 ปี
 • มีความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office และ Internet ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี, ประสานงานได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

Description

 • จัดทำเอกสารประกวดราคาภาครัฐ ส่วนงานภาคเอกชน / งานต่างประเทศ / Solar Project / Microgride Project
 • อัพเดตค้นคว้าหาข้อมูลงานประกวดราคาผ่านช่องทาง Internet ฯลฯ
 • สอบราคาต้นทุน และเปรียบเทียบราคาต้นทุนของ Supplier หาทุนที่เหมาะสมนำเสนอผู้จัดการฝ่าย และสายงานที่ดูแล
 • จัดเก็บรวบรวมข้อมูล ราคา Supplier เข้าส่วนกลาง เพื่อเปรียบเทียบราคา
 • หาข้อมูลลูกค้าใหม่เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มฐานข้อมูลและลูกค้า
 • เก็บข้อมูลใหม่ของลูกค้าที่เกิดขึ้น, ลูกค้า Key Account และบันทึกข้อมูลสถิติต่าง ๆ
 • ติดตามข่าวการประมูลงานต่างๆ และติดตามผลประมูลงาน
 • ประสานงานในแผนกและฝ่ายต่างๆ เพื่อความคืบหน้าของงาน

Sales Engineer

Availability : 1

Qualification

 • ชาย หรือ หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 0 - 1 ปี
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ และใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีความกระตือรือร้น รักการขาย และการบริการ
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

Description

 • หางานสถานีไฟฟ้าและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางภาคเอกชน / งานต่างประเทศ / Solar Project / Microgrid Project
 • หาลูกค้ารายใหม่ เจรจาเงื่อนไขการซื้อขาย และให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า
 • ดูแลและประสานงานกับลูกค้าที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการส่งเสริมการขายและการบริการหลังการขายของภาคเอกชน / งานต่างประเทศ
 • ติดตามการประมูลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประมาณหาปริมาณวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ในงานประกวดราคา
 • สอบราคาและเปรียบเทียบอุปกรณ์ทั้งหมด เพื่อสรุปเตรียมประมูลงานประกวดราคา
 • จัดเตรียมเอกสารประกวดราคางานเพื่อนำเสนอ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานกลยุทธ์ การพัฒนาธุรกิจ และการลงทุน

Availability : 1

Qualification

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน, บัญชี, เศรษฐศาสตร์, การตลาด, วิศวกรรม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความสามารถในการใช้คอมฯ โปรแกรม Microsoft Office และภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนในงานที่มีความท้าทายได้ มีความรู้ด้านการจัดการการตลาด การเงิน เศรษฐศาสตร์เป็นอย่างดี เพื่อให้สามารถผลักดันการทำงานไปสู่เป้าหมายและผลสำเร็จทางการเงินได้
 • ความรู้และทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งนี้ (Knowledge & Skills) ความรู้ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มีสำนึกทางธุรกิจ Business Sense มีความรู้เรื่องสถานการณ์ทางธุรกิจต่างๆ ในปัจจุบัน
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และเป็นมิตร มีความกระตือรือร้น มีเครือข่าย มีใจรักการบริการ

Description

 • รวบรวม วิเคราะห์ สรุปข้อมูลแนวโน้มไฟฟ้า พลังงานและอุตสาหกรรม ธุรกิจเป้าหมายตามนโยบายบริษัทฯ
 • วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานในการวางกลยุทธ์ ความเสี่ยงเชิงธุรกิจ และนำเสนอผู้คับบัญชา
 • วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน แบบจำลองทางการเงิน ความเป็นไปได้ทางการเงินและธุรกิจ พร้อมนำเสนอผู้บังคับบัญชา
 • สนับสนุนงานด้านกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์องค์กรตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดทำรายงานด้านยุทธศาสตร์ งานพัฒนาธุรกิจ เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา
 • ประเมิน วิเคราะห์ และสรุปผลงานด้านการลงทุนของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย

วิศวกรโยธา

Availability : 1

Qualification

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา สาขาโยธา, ก่อสร้าง (ประสบการณ์ในงานก่อสร้างสายส่ง 2 ปีขึ้นไป)
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office, Auto CAD ได้
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี และมีทักษะในการสื่อสารกับบุคคลต่างๆ ได้ดี
 • สามารถอยู่ประจำ Site งานต่างจังหวัดได้

Description

 • วางแผนงานก่อสร้าง, จัดทำแผนงานประจำเดือนและแผนงานประจำสัปดาห์
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบแปลนและหลักวิศวกรรม และให้แล้วเสร็จตามแผนงาน
 • จัดทำ SHOP DWG. หรือแบบรายละเอียดสำหรับก่อสร้าง เพื่อขออนุมัติผู้ควบคุมงาน
 • ตรวจสอบ BAR CUTING LIST สำหรับตัดและดัดเหล็ก เพื่อขออนุมัติผู้ควบคุมของเจ้าของงานก่อนสั่งตัดและดัดเหล็ก
 • จัดทำแผนการจัดส่งวัสดุเข้าหน่วยงาน
 • ตรวจรับวัสดุเข้าหน่วยงาน พร้อมจัดทำบัญชี เบิก-จ่ายวัสดุหน้างาน
 • จัดหาและสอบราคาเครื่องมือและเครื่องจักรที่จะต้องเช่า พร้อมทำสัญญาเช่าก่อนเข้าปฏิบัติงาน
 • จัดทำตารางค่าระดับเพื่อการก่อสร้าง เพื่อขออนุมัติผู้ควบคุมงานของเจ้าของงานก่อนดำเนินการก่อสร้าง
 • จัดทำบอร์ดรายงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง และอื่นๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
 • ตรวจสอบ รายการบันทึกงานเทคอนกรีต และควบคุมการสั่ง Load คอนกรีต เพื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด
 • จัดประชุม วางแผนงานและเร่งรัดงานประจำสัปดาห์กับผู้รับเหมาย่อย พร้อมกับจดบันทึกการประชุม
 • จัดทำรายงานประจำสัปดาห์, รายงานประจำเดือน และ Update S-CURVE ทุกเดือน เพื่อส่ง HEAD OFFICE
 • ติดตามผลการทดสอบวัสดุ และเอกสารแนบสำหรับการตั้งเบิกงวดงาน
 • ควบคุมค่าใช้จ่ายของงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตาม Material Control
 • ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับผู้ควบคุมงานของเจ้าของงาน, ผู้รับเหมาย่อย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง

Sales Engineer

Availability : 1

Qualification

 • ชาย หรือ หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี สัญชาติไทย
 • การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความกระตือรือร้น รักการขาย และการบริการ
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจ Renewable (Solar Business / Energy Storage / Microgrid) ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการขายแผง Solar cell จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ถ้ามีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • พร้อมที่จะพัฒนาความรู้ ความสามารถของตัวเอง เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยีตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง

Description

 • วางแผนเข้าพบลูกค้า / กลุ่มเป้าหมาย เสนอราคา / การลงทุน / EPC ติดตามการเสนอราคา วิเคราะห์งานขาย
 • มีความสามารถออกแบบ และ / หรือ ติดตั้งระบบ และสามารถให้บริการดูแลหลังการขายอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้าได้
 • ควบคุม ดูแล และวิเคราะห์การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าตามแผน
 • ประสานงาน และแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับลูกค้ากับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถส่งมอบงานได้ตรงตามกำหนดของลูกค้า และตรงตามเวลา
 • รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับ สถานการณ์ขาย การทำงาน จัดทำแผนการขาย
 • พัฒนา ความรู้ ความสามารถ ของตัวเองเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

Assistant international sale section manager

Availability : 1

Qualification

 • Expatriate male or female aged above 28 years old.
 • Bachelor degree of Electrical Engineering or Power Electrical Engineering degree.
 • Experience in sale more than 1 year.
 • Good communication skil, fluient in English and additional Cambodia or Myanmar langauge would be a plus.
 • Pc literate in Microsoft Office.
 • Driving your own car or have international driving license.
 • Hard working, objective oriented, motivated and self-driven.

Description

 • Search for incoming business, present the proposal of electrical sub-station price offering and other business offering abroad or present offering to foreigner customer in Thailand.
 • Take care of the customer and coordinate related customer, after sale service abroad or foreigner customer in Thailand.
 • Follow up the bid and offer of other business target.
 • Estimate BOQ (Bill of quantities) of bid-offer announcement.
 • Prepare documents for bid-offer announcement.

How to apply

Apply in person or send resume to Human Resource Management Department (Recruitment)


Miss Watcharee Kaeprasert (Kung)

Telephone: 02-9595811 ext. 2259 or 089-1150044
Website: www.demco.co.th