TH

Our Goals and Performance

แนวทางการดำเนินงาน การประเมินผลงาน และยุทธศาสตร์หลัก

เด็มโก้กำหนดแนวทางการดำเนินงานที่เน้นให้เกิดการเชื่อมโยงและสอดคล้อง ระหว่างเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน กับการกำหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจ กลยุทธ์ระดับองค์กร และกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน โดยเด็มโก้กำหนดให้ในช่วงต้นปีแต่ละปี คณะกรรมการบริหารนำเสนอกลยุทธ์และแผนยุทธศาสตร์องค์กร เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และมอบหมายให้ระดับหัวหน้าสายงานเป็นผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนแผนระดับองค์กรให้สอดคล้องกับการตั้งเป้าหมายและแผนระดับปฏิบัติการ และติดตาม เพื่อประเมินเป้าหมาย ปัจจัยทางธุรกิจ ผลกระทบได้ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ เพื่อนำไปสู่การทบทวน และพัฒนาวางยุทธศาสตร์ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการวางแผนและกำกับกิจการต่อไป

สำหรับหลักการในการพิจารณา คณะกรรมการบริหาร มีการใช้มุมมอง 4 มิติ ดังนี้

แผนผังยุทธศาสตร์การดำเนินงานเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

Click for enlarge

กลยุทธ์เพื่อนำไปสู่เป้าหมายและผลลัพท์ทางธุรกิจ

01
Knowledge Base Sharing & Creating Share Value

พัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ให้ตอบสนองต่อแนวทางการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ แบ่งบันประสบการณ์การทำงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสังคมการทำงานในรูปแบบการสร้างเครือข่ายของความร่วมมือสำหรับการทำงานที่ดี สามารถสร้างคุณค่าร่วมผ่านวัฒนธรรมองค์กรและยึดถือเป็นนโยบายคุณภาพในการทำงาน

02
Enterprise Risk Management Oriented

การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียบนหลักการของการประเมินความเสี่ยงแบบบูรณาการ

  • การพัฒนาระบบประเมินความเสียงและเครื่องมือในการควบคุมตันทุนการดำเนินงานและการบริหารกระแสเงินสดกิจการระดับโครงการและกระแสเงินสดกิจการ
  • พัฒนาและสร้างกระบวนการทำงานที่ตรวจสอบและควบคมได้อย่างโปร่งใส่
  • บูรณาการขั้นตอนการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมการจัดระบบสารสนเทศภายในเพื่อสร้างการประเมินผลและสามารถพัฒนากระบวนการทำงานเดิมเพื่อรองรับเป้าหมายการขยายธุรกิจในอนาคต
  • มีระบบสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงกระบวนการทำงานและสร้างสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและประเมินผลลัพธ์และติดตามในเชิงคุณภาพของกำไรและตัวชี้วัดทางด้านการเงินที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจได้
  • ผลักดันผลลัพธ์จากการ์ใช้กระบวนการและระบบสารสนเทศในการพัฒนธุรกิจในอนาคตโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับงานเพิ่มได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
03
Supply Chain Management

บริหารข้อมูลและวางระบบการทำงานที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านระบบ Supply chain ในการทำธุรกิจให้มี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความได้ เปรียบด้านการแข่งขันขององค์กร ส่งเสริมและสนับสนุนให้ระบบงานจัดซื้อมีข้อมูลที่เชื่อมโยงและเป็นประโยชน์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนให้เกิดระบบที่สนับสนุนมุมมองด้านต้นทุน กระแสเงินสด และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม

04
การขยายตลาดทางธุรกิจไปสู่กลุ่ม CLMV

เพื่อพัฒนาโอกาสทางธุรกิจที่สามารถ ขยายการลงทุนและ/หรือการร่วมทุน พัฒนาโครงการในธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อการพัฒนาโครงการ พื้นฐานทั้งด้านพลังงานไฟฟ้า พลังงานทดแทน และสาธารณูปโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศตาม เป้าหมายของบริษัท

โดยในแต่ละทุกแผนการดำเนินงานจะประกอบด้วย แผนงาน เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่แน่ชัด ซึ่งมีการติดตามและประเมินผล โดยคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท ผลจากแผนงานนี้จะนำไปสู่ความสามารถในการแข่งขันทางด้านราคา คุณภาพ และความน่าเชื่อถือของบริษัท ควบคู่ไปกับการเติบโตของรายได้ที่สม่ำเสมอ เพื่อบรรลุสู่เป้าหมายความยั่งยืนของเด็มโก้ในแผน 5 ปี ที่เป็นเส้นทางสู่ความยั่งยืนของเด็มโก้ เริ่มจากการมีรากฐานที่มั่นคง บนพื้นฐาน