TH

Social

การดำเนินงานด้านสังคม (Social)

1. ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

ทรัพยากรบุคคล

เด็มโก้มีนโยบายปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความคล่องตัวอยู่เสมอ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนด ของกฎหมาย ปราศจากการเลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความสามัคคีผ่านกิจกรรมต่างๆ ในเด็มโก้ กำหนดค่าตอบแทน และสวัสดิการอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งสร้างสภาพแวดล้อม และบรรยากาศการทำงานที่ดี ปลอดภัย ตรงตามหลักอาชีวอนามัย เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการปลูกฝังจิตอาสาให้พนักงาน พร้อมกับการมีคุณธรรมจริยธรรม การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เด็มโก้ได้วางขั้นตอนและวิธีการสรรหาบุคคล อย่างมีหลักเกณฑ์และยุติธรรม โดยพิจารณาจากทักษะ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสมผ่านการสัมภาษณ์ การทดสอบความถนัดเฉพาะทาง แบบทดสอบทางจิตวิทยา และแบบทดสอบความสามารถในการ คิดวิเคราะห์ เพื่อคัดเลือกบุคลากรที่มีความเหมาะสมกับงาน และองค์กรมากที่สุด ค่าตอบแทนและสวัสดิการ เด็มโก้มีนโยบายตอบแทนค่าจ้างและสวัสดิการให้กับพนักงานทุกคนอย่างยุติธรรม สามารถแข่งขันกับธุรกิจเดียวกันได้ มีการปรับขึ้นค่าจ้างประจำปีตามผลการปฏิบัติงาน ผ่านระบบการประเมินผลทั้งในระดับตัวบุคคลและระดับหน่วยงาน โดยใช้ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator: KPI)

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

เด็มโก้ดูแลบุคลากรให้เติบโตพร้อมไปกับบริษัท โดยดำเนินการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงาน ให้กับพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตของเด็มโก้ ในปีที่ผ่านมาเด็มโก้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรทั้งในหลักสูตรของบริษัท และหลักสูตรนอกสถานที่ ประกอบด้วย

 1. หลักสูตร "การจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO9001:2015) เรื่องการประเมินความเสี่ยง โอกาสและบริบทองค์กร" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในข้อกำหนด ISO9001:2015 และการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดให้เกิดประสิทธิผลของระบบคุณภาพ ณ วันที่ 10 มกราคม 2561
 2. หลักสูตร "การตรวจประเมินภายใน" เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ในเรื่องการตรวจประเมินและรับการตรวจประเมิน ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 วันที่ 9 มีนาคม 2561
 3. หลักสูตรกฎหมายประกันสังคม กฎหมายกองทุนเงินทดแทน กฎหมายแรงงาน และกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน อบรมโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายจากสำนักงานประกันสังคม และนักวิชาการแรงงานจากสภาองค์กรนายจ้างผู้ประกอบการไทย วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
 4. หลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นในการใช้งาน MS Excel 2010" เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะการใช้งาน Microsoft Excel 2010 และสามารถนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 6 มิถุนายน 2561
 5. จัดบรรยายเรื่อง "ทิศทางและผลกระทบจาก Disruptive Technologies" ทิศทางและผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจด้านพลังงาน ทิศทางและโอกาสในธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานและการปรับตัว, การเปิดเสรี Solar Rooftop, Micro grid, Energy Storage, EV โดยคุณวีระชัย โกยกุล อดีตรองผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561
 6. หลักสูตร "Smart Admin DEMCO" เพื่อให้พนักงานที่ทำหน้าที่พนักงานธุรการประจำโครงการได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของพนักงานธุรการโครงการและความคาดหวังในยุค 4.0 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561
 7. จัดบรรยายพิเศษแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร เรื่อง "แนวทางการปฏิรูปและพัฒนาด้านพลังงานของประเทศ" โดยคุณกวิน ทังสุพานิช กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561
 8. จัดบรรยายพิเศษแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร เรื่อง "Strategy & Innovation" โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พสุ เดชะรินทร์ ในวันที่ 22 - 23 กันยายน 2561
 9. จัดอบรมหลักสูตร "เครื่องมือในการชำระเงินเพื่อการค้าต่างประเทศและกระบวนการนำเข้า - ส่งออก (Shipping)" เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการชำระเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศ และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า - ส่งออก เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทที่ขยายการลงทุนไปต่างประเทศ โดยเจ้าหน้าที่ธนาคารกสิกรไทย และเจ้าหน้าที่ บริษัท รีนูสน โลจิสติกส์ จำกัด เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561
 10. จัดอบรมหลักสูตร "ERP Overview Training" เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน เข้าใจลักษณะวิธีใช้งานระบบ ERP ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศที่องค์กรนำแนวคิดและวิธีการบริหารของ ERP มาทำให้เกิดเป็นระบบเชิงปฏิบัติในองค์กร สามารถบูรณาการ (Integrate) รวมงานหลัก (Core Business process) ด้านต่างๆ ในบริษัททั้งหมด เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561
 11. จัดอบรมหลักสูตร "Finance for non-financial Manager" สำหรับวิศวกรอาวุโส/ผู้จัดการโครงการ/ผู้จัดการฝ่าย ด้านบริหารโครงการ ในช่วงวันที่ 9 ตุลาคม 2561 โดยอาจารย์นิภัทร์ พวงจำปา อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
 12. หลักสูตรพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยบริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานเรียนรู้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยทีมวิศวกรภายในของบริษัท ที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
 13. คอร์สเรียนออนไลน์ โดยเด็มโก้ได้จัดเนื้อหาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานบรรจุลงในระบบ Intranet online ของบริษัท (www.info.demco.com)

แผนพัฒนาเพื่อทดแทนตำแหน่งงาน

ด้วยเด็มโก้ตระหนักว่า จำนวนพนักงานระดับบริหารที่จะเกษียณอายุในช่วงเวลา 3 - 5 ปีนับจากปี 2562 มีแนวโน้มสูงขึ้น และถือเป็นประเด็นที่เด็มโก้ให้ความสำคัญและเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2561 โดยมีแผนดำเนินการจัดทำ แผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ในตำแหน่งงานหลัก เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรที่มีศักยภาพได้ก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารในอนาคต โดยการวิเคราะห์แผนกลยุทธ์ของเด็มโก้ และกำหนดตำแหน่งที่สำคัญ จากนั้นจึงคัดเลือกและประเมินความพร้อมเพื่อพิจารณาเป็นกลุ่มผู้ควรได้รับการพัฒนา เพื่อทดแทนตำแหน่งงาน และวางแผนพัฒนาเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาความสามารถแต่ละบุคคล (Individual Development Plan: IDP) เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับผิดชอบงานในตำแหน่งงานที่สูงขึ้น ซึ่งแผนสืบทอดตำแหน่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าเด็มโก้จะมีผู้มารับช่วงการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการธำรงรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงไว้กับองค์กรอีกทางหนึ่งด้วย

ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร Employee Engagement

เด็มโก้สำรวจความผูกพันองค์กรและความพึงพอใจของ พนักงานเป็นประจำ ปีละ 2 ครั้ง ด้วยความโปร่งใสน่าเชื่อถือ ทั้งด้านความเป็นอิสระและการเก็บรักษาความลับ ในการแสดงความคิดเห็น รวมทั้งสรุปและวิเคราะห์ผลอย่างเป็นกลาง เพื่อใช้พัฒนาปรับปรุง ปัจจัยด้านต่างๆ โดยได้ผลลัพธ์ระดับสูงถึงร้อยละ 79.27 ของจำนวนพนักงานที่ร่วมตอบแบบสอบถามทั้งหมด นอกจากนี้เด็มโก้ยังมีแผนเพิ่มระดับความผูกพันโดย ปรับปรุงกระบวนการทำงาน จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพราะมีความเชื่อว่า "พนักงาน" คือกลไกสำคัญที่ทำให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน คะแนนความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงาน ปี 2558 2559 2560 และ 2561 มีระดับคะแนนที่สะท้อนถึงความพึงพอใจและความผูกพันที่มีต่อหน่วยงานของตนและของบริษัทอย่างต่อเนื่องในระดับดีมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มทำการสำรวจโดยได้คะแนนที่ 3.82, 3.66, 3.72 และ 3.74 ตามลำดับ

เด็มโก้ได้พยายามสื่อสารทิศทางธุรกิจ ความเคลื่อนไหวในองค์กรและข่าวสารต่างๆ ให้พนักงานทราบเป็นระยะผ่านช่องทางที่หลากหลาย รวมถึงการสื่อสารตรงจากกรรมการผู้จัดการ ที่เน้นการสร้างความเข้าใจของทิศทางธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงที่ต้องเกิดขึ้นและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานในการทำงาน

การบริหารค่าตอบแทนและการรักษาพนักงาน

เด็มโก้ได้ทำการสำรวจค่าตอบแทนและสวัสดิการเทียบเคียง (Benchmark) ระหว่างอุตสาหกรรมใกล้เคียง เพื่อนำมาทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนให้เหมาะสม รวมถึงศึกษาการบริหารค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการของพนักงานรุ่นใหม่ และการจ่ายค่าตอบแทนระยะยาว

รูปแบบการประเมินผล

เด็มโก้มีนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานมีความครอบคลุมผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างครบถ้วน โดยใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน (Key Performance Index : KPI) ที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท โดยเกณฑ์การประเมินได้ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับระดับของพนักงาน ซึ่งพนักงานรับทราบล่วงหน้า ภายหลังการประเมิน ผู้บังคับบัญชาจะทำการสื่อสารให้พนักงานทราบและให้คำชมเชยในสิ่งที่พนักงานปฏิบัติได้ดี รวมทั้งคำแนะนำเพื่อปรับปรุงในสิ่งที่พนักงานยังสามารถพัฒนาได้ ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ต่อตัวพนักงานและตัวองค์กร

การจัดการความรู้

เด็มโก้ส่งเสริมการเรียนรู้ของพนักงาน โดยกำหนดให้มีการกำหนดองค์ความรู้องค์กร ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ รวมถึงติดตามประเมินผล และปรับปรุงกระบวนการจัดการความรู้ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพัฒนารูปแบบ/เครื่องมือในการบริหารข้อมูลเพื่อการจัดการความรู้องค์กร

องค์ความรู้

 1. ความรู้ที่ใช้ในการทำงานที่สำคัญ เช่น PM/ WI
 2. ความรู้เกี่ยวกับการทำงานจากประสบการณ์การทำงาน (Experience)
 3. การลองถูกลองผิด บทเรียนที่เคยได้รับมาก่อน (Lesson Learned)
 4. เทคนิควิธีทำงานต่างๆ

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของพนักงานเด็มโก้

เด็มโก้ให้ความสำคัญกับพนักงานในการดูแลเรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ซึ่งการสื่อสารภายในองค์กรเป็นเรื่องยุ่งยาก ด้วยจำนวนพนักงานจำนวนมาก เด็มโก้จึงให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ รับหน้าที่เป็นหูเป็นตาในการตรวจสอบและควบคุมให้สวัสดิการที่มีอยู่ใช้ได้จริง และเป็นประโยชน์ต่อพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน อาทิเช่น

 • ค่าครองชีพ โบนัส ค่าเบี้ยเลี้ยง เงินชดเชย และค่าตอบแทนต่างๆ
 • เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
 • ประกันสุขภาพและประกันชีวิตกลุ่ม
 • เงินค่าตอบแทนวิชาชีพ และค่าตอบแทนอื่นๆ ตามระเบียบบริษัท
 • สวัสดิการรถรับส่งพนักงาน
 • สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี
 • ทุนการศึกษาสำหรับพนักงาน/บุตรพนักงาน
 • เงินพิเศษในโอกาสต่างๆ เช่น เงินช่วยเหลืองานสมรส เงินช่วยเหลืองานมรณกรรมสำหรับพนักงานและครอบครัว
 • อุปกรณ์และเครื่องป้องกันอันตราย เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับบางลักษณะงานที่มีความเสี่ยง

สิทธิ์การลา

 1. เพิ่มวันหยุดพิเศษพักผ่อนประจำปี ตามอายุงานพนักงาน
 2. ลาเพื่อประกอบฌาปนกิจ
 3. ลาอุปสมบท หรือ ลาเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา
 4. ลาคลอดบุตร 90 วัน

การรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน

เด็มโก้เปิดรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อกังวลของพนักงาน หากมีปัญหาระหว่างพนักงาน หรือระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชา ในด้านการปฏิบัติงาน พนักงานมีสิทธิร้องทุกข์ (Whistle Blower) ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่นกล่องรับฟังความคิดเห็น จากแบบสอบถาม Employee Engagement Survey โดยผู้ที่รับผิดชอบดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และขั้นตอนที่กำหนดไว้ และหากพิสูจน์ได้ว่ากระทำไปโดยสุจริตจะได้รับความคุ้มครองโดยไม่ส่งผลกระทบใดๆ ซึ่งเด็มโก้จะไม่ถือเป็นการเลิกจ้าง หรือการพิจารณาลงโทษที่จะส่งผลเสียต่อพนักงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ประการใด

2. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

เด็มโก้มีความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานภายใต้คำขวัญ "มาตรฐานและความปลอดภัย คือหัวใจการทำงานขององค์กร" โดยกำหนดให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของเด็มโก้อย่างเคร่งครัด ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549) และกำหนดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) ซึ่งประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการความปลอดภัย (นายจ้างแต่งตั้ง) กรรมการผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการทุกระดับ (มาจากการเลือกตั้ง) และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) เป็นกรรมการและเลขานุการ

ในปี 2561 เด็มโก้ได้ดำเนินการจัดทำ คู่มือการดำเนินงานด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมโครงการ (Safety and Environment Operation Guideline for Construction) ซึ่งเป็นการยกระดับการจัดการด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานโครงการให้เป็นระบบมากขึ้น เด็มโก้ตระหนักว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่า และมีความสำคัญกว่าอุปกรณ์และทรัพย์สินใดๆ วัตถุประสงค์ในการจัดทำคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน คณะผู้จัดทำมีความมุ่งหวังที่จะให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกคน ทั้งพนักงาน ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานภายใต้กฎระเบียบของเด็มโก้จะต้องเรียนรู้ ทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ โดยเนื้อหาใดที่ขัดแย้งกับระเบียบปฏิบัติงาน ให้ยึดถือระเบียบปฏิบัติงานเป็นหลัก

ผลการติดตามการดำเนินงานของเด็มโก้ในรอบปีที่ผ่านมา พบว่าอัตราการบาดเจ็บของพนักงานอยู่ในระดับต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด รวมถึงไม่พบอุบัติเหตุร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต ในปี 2561 มีอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงาน 30 ครั้ง ลดลงจากปี 2560 ซึ่งมีอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงาน 46 ครั้ง ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินการ และปฏิบัติตามนโยบายและกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของเด็มโก้ อย่างเคร่งครัด

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 1. บริษัทถือว่าความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรทุกระดับ โดยต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ต่างๆ อย่างเคร่งครัด และถือเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาการประเมินผลประจำปี
 2. บริษัทให้การส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งทางด้านงบประมาณ บุคลากร ทรัพยากรอื่นๆ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
 3. บริษัทถือว่ากฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ ข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นมาตรฐานขั้นพื้นฐานที่ต้องปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานภายใต้คำขวัญ "มาตรฐานและความปลอดภัย คือหัวใจการทำงานขององค์กร"

การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

 1. บริษัทจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้แก่พนักงาน รวมทั้งสิ้น 137 คน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยและเตรียมความพร้อมของพนักงานเพื่อรับมือกรณีเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นภายในบริษัท เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561
 2. หลักสูตร "ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า" เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานความปลอดภัยสำหรับการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้า โดย ดร.ณรงค์ อาศนสุวรรณ์ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561
 3. จัดอบรมการปฐมพยาบาลการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐานให้แก่พนักงาน
 4. จัดให้มีกิจกรรม Top Management Tools box Talk เพื่อเป็นการสื่อสารจากผู้บริหารระดับสูงให้กับพนักงานได้ทราบถึงข่าวสารต่างๆ ของบริษัท
 1. การฝึกอบรม การสัมมนา ศึกษาดูงาน และการรณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการทํางาน
 2. การฝึกอบรมหลักสูตร จิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน ให้กับพนักงานและลูกจ้างของบริษัท เพื่อให้เข้าใจ และป้องกันอันตราย ความสูญเสีย และความเสี่ยง ที่อาจเกิดจากการทำงาน โดยได้รับเกียรติจาก อ.นิติธร ทัพเลื่อน มาบรรยายให้ความรู้ ในวันที่ 21ธันวาคม 2561
 3. บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม จังหวัดลพบุรี จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานในหัวข้อ "กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน" เพื่อให้พนักงานเกิดความปลอดภัย ปฏิบัติงานได้อย่างถูกลักษณะ และลดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
3. ความรับผิดชอบต่อสังคม

เด็มโก้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ต่อการร่วมพัฒนาชุมชน และสังคม โดยให้ความร่วมมือหน่วยงาน สถาบันการศึกษา ในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน และสังคม เป็นประจำทุกปี ทั้งให้การสนับสนุนงบประมาณ ในการจัดกิจกรรม รวมถึงส่งพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ชุมชนจัดขึ้น

CSR Activity