TH

Social

การดำเนินงานด้านสังคม (Social)

1. ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

ทรัพยากรบุคคล

เด็มโก้ตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต ซึ่งความท้าทายขององค์กรคือการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ไม่หยุดนิ่ง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจส่งผลต่อทักษะ ความรู้ ความสามารถของพนักงาน รวมถึงการสร้างแรงจูงใจและความผูกพันของพนักงาน ในปี 2564 เด็มโก้ดำเนินงานสานต่อตามแผนงาน DEMCO : 2020 – 2022 Year of Organization Development โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างรากฐานให้แข็งแกร่ง โดยการยกระดับขีดความสามารถในการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของเด็มโก้ ให้มีต้นทุนที่เหมาะสม เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีการปรับรากฐานสำคัญ 4 ด้าน คือ

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

เด็มโก้ มีนโยบายในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน โดยมุ่งพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถพิเศษ ทัศนคติและความมีคุณธรรม จรรยาบรรณของบุคลากรเด็มโก้ทุกคน เพื่อให้เกิดความสำเร็จในนโยบายดังกล่าว เด็มโก้จึงมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับพนักงานจนถึงผู้บริหารระดับสูงได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถทั้งด้านทฤษฎี และควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานจริงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อให้เกิดทักษะในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ โดยเด็มโก้จัดให้มีการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะด้านจากคำแนะนำของผู้ที่มีประสบการณ์ในแต่ละสายงาน รวมถึงการจัดให้พนักงานได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาตามสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอทั้งในและนอกสถานที่ นอกจากนี้ เด็มโก้ได้มีนโยบายสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ให้กับพนักงาน รวมทั้งจัดให้พนักงานได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษด้วยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมภายใน และดำเนินการจัดสอนจากผู้บริหารและพนักงานชาวต่างชาติของเด็มโก้ ในปีที่ผ่านมาเด็มโก้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรทั้งในหลักสูตรของบริษัท และหลักสูตรนอกสถานที่ ประกอบด้วย

 1. อบรมหลักสูตร “การตรวจติดตามภายในระบบบริหารคุณภาพ (ISO9001 : 2015) โดย ดร.ชัชวาล เลิศสุโภชวณิชย์ จากบริษัทซีพีแอล คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564
 2. อบรมหลักสูตร “Creating Valuable Innovation เสริมสร้างนวัตกรรมให้สร้างคุณค่า” วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการสนับสนุนทีมงานให้สร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่า และเกิดขึ้นได้จริง และสามารถวิเคราะห์ ประเมิน และเสนอไอเดียนวัตกรรมที่มีคุณค่าและพัฒนาการทำงานขององค์กรได้ วิทยากรโดยอาจารย์ธงชัย โรจน์กังสดาล อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564
 3. อบรมหลักสูตร “กระบวนการนวัตกรรมด้วยการคิดเชิงออกแบบ”  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้กระบวนการทางนวัตกรรม โดยใช้การคิดเชิงออกแบบเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างทักษะทางความคิด และการแก้ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564
 4. หลักสูตร “หลักการทั่วไปของการบริหารสัญญา และความเสี่ยงของงานก่อสร้าง” เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในหลักการบริหารสัญญาและการบริหารความเสี่ยงในงานก่อสร้าง สามารถวิเคราะห์และเข้าใจเทคนิคการควบคุมและติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง อบรมโดยวิทยากร ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์ ประธานสาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
 5. อบรมหลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อโควิด - 19 และกฎหมายแรงงงานและการแรงงานสัมพันธ์” โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ความรู้เกี่ยวกับโควิด - 19 กฎหมายแรงงานและการแรงงานสัมพันธ์ โดยวิทยากรจากสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าไทย เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
 6. คอร์สเรียนออนไลน์ โดยเด็มโก้ได้จัดเนื้อหาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานบรรจุลงในระบบ Intranet online ของบริษัท (www.info.demco.com)

องค์ความรู้

การส่งเสริมความคิดเชิงนวัตกรรม

เด็มโก้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้เชิงนวัตกรรมจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและคุณค่าให้แก่ธุรกิจและสังคม อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงศักยภาพของตนเอง ในปี 2564 เด็มโก้ ได้ริเริ่มโครงการส่งเสริมนวัตกรรมองค์กร (Innovation Year) โดยใช้ชื่อโครงการว่า “Innovation Program 1 : 1 : 1” ซึ่งหมายถึง 1 ปี 1 สายงาน มีโครงการ Innovation นำเสนออย่างน้อย 1 โครงการ ได้รับความสนใจจากพนักงานส่งโครงการเข้าร่วมประกวดจำนวน 9 กลุ่มซึ่งเป็นโครงการที่สะท้อนความคิดสร้างสรรค์และความพยายามในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำงานจนสามารถต่อยอดเป็นนวัตกรรมองค์กร

ทีมชนะเลิศ

ประเภทนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นใหม่ ได้แก่ โครงการการเชื่อมกราวร็อดขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 ม. ด้วยเครื่องตัดแก๊ส ตามราง" ฝ่ายผลิต บริษัท DEMCO POWER โรงงานลพบุรี ซึ่งริเริ่มจากปัญหาด้านคุณภาพเนื่องจากเดิมเราใช้พนักงานในการเชื่อม บางครั้งแนวเชื่อมไม่สม่ำเสมอพนักงานเกิดความเมื่อยล้าและเจ็บตา ประกอบกับได้จำนวนชิ้นงานไม่ทันต่อความต้องการของลูกค้า ทำให้เสียโอกาส ไม่สามารถรับงานเพิ่มได้ พนักงานเลยได้ร่วมกันระดมความคิดในการแก้ปัญหาโดยได้นำเสนอเครื่องตัดแก๊สตามรางที่ไม่ได้ใช้งานแล้วนำมาติดหัวเชื่อม 2 หัว เพื่อเพิ่มจำนวนให้สามารถเชื่อมงานได้จำนวนที่มากขึ้น ผลการดำเนินงานสามารถผลิตชิ้นงานได้ มากกว่าวิธีการเดิมเฉลี่ย 60 ตัว / 1 จุดเชื่อม สามารถประหยัดเวลาในการเชื่อมลง 9.6 นาที / ตัว ทำให้ต้นทุนค่าแรงผลิตลดลง เฉลี่ย 12.22 บาท / ตัว โครงการนี้ช่วยให้บริษัท DEMCO POWER โรงงานลพบุรีสามารถเป็นผู้ชนะ Bidding งานกราวด์ร็อด ได้งานเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน จำนวน 48,687 ตัว

รองชนะเลิศ

โครงการ การประยุกต์ใช้โปรแกรม PDF มาใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของแบบแปลนและรายการคำนวณ เพื่อช่วยลดความสิ้นเปลืองในการใช้ทรัพยากรของบริษัท เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ และลดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงานลง โดยได้นำเอาความสามารถของโปรแกรม PDF มาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบด้านวิศวกรรมโยธาโดยเริ่มทดลองใช้เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 ผลการดำเนินงานสามารถลดการปริ้นกระดาษลงได้ทั้งสิ้น 3,658 แผ่นเทียบเท่ากับกระดาษ 7.32 รีม คิดเป็นเงิน 1,830 บาท และลดการใช้หมึกพิมพ์ 0.21 ตลับหมึก คิดเป็นเงิน 1,680 บาท

สานต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานอย่างต่อเนื่อง (Empolyee Engagement)

เด็มโก้มีการสำรวจความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน (Employee Engagement) ปีละ 2 ครั้ง ด้วยความโปร่งใส น่าเชื่อถือ ทั้งด้านความเป็นอิสระและเก็บรักษาความลับในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน เพื่อใช้พัฒนาปรับปรุง ปัจจัยด้านต่าง ๆ ในส่วนหลัก ๆ คือความผูกพันของพนักงาน และปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพันหรือความพึงพอใจของพนักงาน เช่นความภูมิใจในองค์กร โอกาสในหน้าที่การงาน คุณภาพของชีวิตการทำงาน รวมทั้งสรุปและวิเคราะห์ผลอย่างเป็นกลางโดยมีนโยบายนำเสียงสะท้อนจากพนักงานมาปรับปรุงกระบวนการทำงาน จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ และพัฒนาองค์กรให้มีมาตรฐาน ดูแลพนักงานเทียบเท่าบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพราะมีความเชื่อว่า “พนักงาน” คือกลไกสำคัญที่ทำให้กลุ่มบริษัทเด็มโก้เติบโตอย่างยั่งยืน คะแนนความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงาน ปี 2560, 2561, 2562 2563 และ 2564 มีระดับคะแนนที่สะท้อนถึงความพึงพอใจและความผูกพันที่มีต่อหน่วยงานของตนและของบริษัทอย่างต่อเนื่องในระดับดีมาโดยตลอด ตั้งแต่เริ่มทำการสำรวจโดยได้คะแนนที่ 3.72, 3.74, 3.74, 3.83 และ 3.93 สูงต่อเนื่องเป็นลำดับ

ทั้งนี้เด็มโก้ได้พยายามสื่อสารทิศทางธุรกิจ ความเคลื่อนไหวในองค์กรและข่าวสารต่าง ๆ ให้พนักงานทราบเป็นระยะผ่านช่องทางที่หลากหลาย เพื่อสร้างความเข้าใจของทิศทางธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงที่ต้องเกิดขึ้นและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานในการทำงานการบริหารค่าตอบแทนและการรักษาพนักงาน

เด็มโก้ได้ทำการสำรวจค่าตอบแทน (Salary Survey) ระหว่างอุตสาหกรรมใกล้เคียง เพื่อนำมาทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนให้เหมาะสม รวมถึงศึกษาการบริหารค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการของพนักงานรุ่นใหม่ และการจ่ายค่าตอบแทนระยะยาว

รูปแบบการประเมินผล

เด็มโก้มีนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานมีความครอบคลุมผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างครบถ้วน โดยใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน (Key Performance Index : KPI) ที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจของเด็มโก้ โดยเกณฑ์การประเมินได้ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับระดับของพนักงาน ซึ่งพนักงานรับทราบล่วงหน้า ภายหลังการประเมิน ผู้บังคับบัญชาจะทำการสื่อสารให้พนักงานทราบและให้คำชมเชยในสิ่งที่พนักงานปฏิบัติได้ดี รวมทั้งคำแนะนำเพื่อปรับปรุงในสิ่งที่พนักงานยังสามารถพัฒนาได้ ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ต่อตัวพนักงานและตัวองค์กร

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของพนักงาน

เด็มโก้ให้ความสำคัญกับพนักงานในการดูแลเรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่พนักงานควรได้รับ ควบคู่ไปกับสวัสดิการที่ดี นอกจากจะดึงดูดให้มีผู้ต้องการมาร่วมงานกับเด็มโก้แล้ว ยังมีส่วนช่วยในการรักษาพนักงานปัจจุบันไว้กับเด็มโก้ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้นขององค์กรอีกด้วย นอกจากสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว เด็มโก้ยังจัดสวัสดิการอื่น ๆ เพิ่มเติมตามความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อพนักงาน ครอบคลุมถึงด้านสุขภาพของพนักงานและครอบครัว เวลาพักผ่อนส่วนตัว การวางแผนการออมก่อนการเกษียณ ซึ่งการสื่อสารภายในองค์กรเป็นเรื่องยุ่งยาก ด้วยจำนวนพนักงานจำนวนมาก เด็มโก้จึงให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ รับหน้าที่เป็นหูเป็นตาในการตรวจสอบและควบคุมให้สวัสดิการที่มีอยู่ใช้ได้จริง และเป็นประโยชน์ต่อพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน อาทิเช่น บริษัทได้จัดให้มีผลประโยชน์ตอบแทนให้กับพนักงานทุกระดับในรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของพนักงาน ดังนี้

การส่งเสริมการปฏิบัติงานของพนักงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19

 1. ได้ขอรับสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จัดทีมเจ้าหน้าที่เข้ามาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID - 19) ทั้งภายในและภายนอกทุกพื้นที่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพนักงาน
 2. สนับสนุนให้พนักงานในกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 ซึ่งมีจุดให้บริการฉีดวัคซีน ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนประกันสังคม ณ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) และโรงพยาบาลปทุมธานี
 3. เด็มโก้จัดเตรียมกล่องรอดตาย เพื่อมอบให้กับพนักงานที่ติดเชื้อจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID - 19
 4. แจกหน้ากากอนามัยให้กับพนักงานทุกคนเพื่อสวมใส่ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)
 5. จัดให้มีมาตรการตรวจวัดอุณหภูมิ เพื่อคัดกรองผู้มาติดต่อและผู้ปฏิบัติงาน
 6. การปฏิบัติงานจากบ้าน (Work from Home)
 7. ส่งเสริมการรักษาระยะห่างทางสังคม
 8. การรักษาความสะอาดของจุดสัมผัสที่ใช้ร่วมกัน
 9. ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference)

การรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน

เด็มโก้เปิดรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อกังวลของพนักงาน หากมีปัญหาระหว่างพนักงาน หรือระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชา ในด้านการปฏิบัติงาน พนักงานมีสิทธิร้องทุกข์ (Whistle Blower) ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่นกล่องรับฟังความคิดเห็น จากแบบสอบถาม Employee Engagement Survey โดยผู้ที่รับผิดชอบดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และขั้นตอนที่กำหนดไว้ และหากพิสูจน์ได้ว่ากระทำไปโดยสุจริตจะได้รับความคุ้มครองโดยไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ซึ่งเด็มโก้จะไม่ถือเป็นการเลิกจ้าง หรือการพิจารณาลงโทษที่จะส่งผลเสียต่อพนักงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ประการใด

2. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

เด็มโก้มุ่งมั่นในการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานภายใต้คำขวัญ “มาตรฐานและความปลอดภัย คือหัวใจการทำงานขององค์กร” โดยกำหนดให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของเด็มโก้อย่างเคร่งครัด ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549) และกำหนดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) ซึ่งประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการความปลอดภัย (นายจ้างแต่งตั้ง) กรรมการผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการทุกระดับ (มาจากการเลือกตั้ง) และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยกำหนดให้มีการจัดประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง เพื่อรายงานและรับข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน และมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน ต่อเด็มโก้ พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานรวมถึงมีการติดตามผลดำเนินงานด้านความปลอดภัยอยู่เสมอ และนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการดำเนินงานต่อไป

สรุปผลการดำเนินงานในปี 2564

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 1. บริษัทถือว่าความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรทุกระดับ โดยต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด และถือเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาการประเมินผลประจำปี
 2. บริษัทให้การส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงานทั้งทางด้านงบประมาณ บุคลากร ทรัพยากรอื่น ๆ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
 3. บริษัทถือว่ากฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ ข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นมาตรฐานขั้นพื้นฐานที่ต้องปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

การดำเนินงานด้านความปลอดภัย

กลุ่มบริษัทเด็มโก้มีความปรารถนาและมุ่งมั่นในการจัดการให้กระบวนการทำงานมีสภาพการทำงานที่ปลอดภัย และมีสภาพแวดล้อมที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานที่ปลอดภัย และตระหนักดีว่าสภาพแวดล้อมในการทำงานและสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงาน จะช่วยส่งเสริมให้มีการทำงานอย่างปลอดภัย และมีความสุขในการทำงาน จึงดำเนิน การควบคุมความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และในปี 2564 เด็มโก้มีการดำเนินการ ดังนี้

 • ส่งเสริมการฝึกอบรม ให้ความรู้ด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้แก่พนักงานโดยการฉายวิดีทัศน์ (Clip) ด้านความปลอดภัย
 • ส่งเสริมให้มีการรายงานสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย (Near Miss) เพื่อปรับปรุงแก้ไข หรือเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
 • ส่งเสริม รณรงค์ พนักงานที่ขี่จักรยานยนต์ให้สวมหมวกนิรภัย ภายใต้โครงการ “ขับขี่ใกล้ ไกล เราสวมหมวกนิรภัย 100%”
 • จัดให้มีการ Safety Talk แก่พนักงานแต่ละโครงการในตอนเช้าก่อนการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทำการแจ้งแผนการปฏิบัติงานประจำวัน เพื่อชี้แจงความเสี่ยง จุดเสี่ยงหรือจุดอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับการทำงานในแต่ละวัน เพื่อให้แรงงานมีความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้น
 • มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล  (หมวกนิรภัย รองเท้า แว่นตานิรภัย ฯลฯ)
 • ผู้รับเหมาต้องมีมาตรการด้านความปลอดภัยตามมาตรฐานที่เด็มโก้กำหนด
 • ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ ป้ายเตือนภัย  และป้ายข้อควรปฏิบัติการทำงานภายใต้ภาวะอันตรายต่าง ๆ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
 • สื่อสัญลักษณ์เตือนอันตราย และเครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้พนักงานได้เรียนรู้ และจดจำเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
 • จัดให้มีการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
 • มีการฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
 • ดำเนินการป้องกันพาหะนำโรค (ปลวก มด แมลงสาบ ยุง และหนู) ซึ่งดำเนินการทุกเดือน
 • เพื่อให้พนักงานเข้าใจถึงการใช้อุปกรณ์เซฟตี้ต่าง ๆ ได้ง่ายและเข้าใจมากขึ้น เด็มโก้จึงผลิตคู่มือการดำเนินงานด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมโครงการ  (Safety and Environment Operation Guideline for Construction) โดยผลิตเป็นรูปเล่มหนังสือขนาดเล็ก กะทัดรัด พกพาได้สะดวก แจกจ่ายให้พนักงานได้เห็นภาพ และเข้าใจได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นการยกระดับการจัดการด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานโครงการให้เป็นระบบมากขึ้น
การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

การซ้อมอพยพหนีไฟ ในสถานประกอบการประจำปี 2564 บริษัทจัดให้มี “การซ้อมดับเพลิงและแผนอพยพหนีไฟในสถานประกอบการประจำปี 2564” เพื่อให้พนักงานมีความพร้อมสามารถหนีไฟ และช่วยชีวิตผู้ประสบภัยได้อย่างปลอดภัย พร้อมทั้งกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบบุคลากรเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ตามแผนฉุกเฉิน เพื่อให้รู้และสามารถควบคุมสถานการณ์ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินได้ตามขั้นตอนการปฏิบัติ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่อผู้ร่วมงานได้ทันเวลา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

ได้รับเลือกให้เป็นศูนย์ประสานงานทบทวนสิทธิ ม.33 เรารักกัน โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมทั้งผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการศูนย์ประสานงาน โดยมีกรรมการ ผู้บริหารเด็มโก้ ให้การต้อนรับเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564

การเชื่อมโยงชุมชน

ในปี 2564 เด็มโก้จัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมให้พนักงาน เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี มีจริยธรรมในการทำงาน สามารถสร้างสุขในการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงาน รวมทั้งให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม สรุปได้ดังนี้

 • จัดกิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ภาคทฤษฎีและกิจกรรมภาคสนาม (Walk Rally) วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานทราบถึงโครงสร้างการบริหารงานของเด็มโก้ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ความปลอดภัยในการทำงาน ระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001 : 2015) และสวัสดิการที่พนักงานพึงได้รับ รวมถึงการร่วมกิจกรรมภาคสนามเพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมบุคลากรให้สอดคล้องกับค่านิยมหลัก iDEMCO ส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีมและปลูกฝังความรักในองค์กรอย่างยั่งยืน
 • สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านจริยธรรมให้เข้มแข็ง โดยจัดให้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและเสริมสร้างจริยธรรมในองค์กร” โดยนายสุวิชญ โรจนวานิช ประธานกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านจริยธรรมให้กับคณะผู้บริหาร และพนักงานขององค์กร เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564

จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ห้องโถงสำนักงานใหญ่เด็มโก้

การร่วมกิจกรรมสำคัญทางศาสนา เป็นกิจกรรมการรักษาและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีของไทย แม้จะงดกิจกรรมที่มีการรวมคนในหมู่มาก ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด - 19 เด็มโก้ได้ส่งตัวแทนพนักงานในการถวายเทียนพรรษา ณ วัดดาวเรือง ที่อยู่ใกล้สำนักงานใหญ่ เพื่อสืบทอดประเพณีสำคัญอย่างต่อเนื่อง

การบริจาคโลหิต เป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เสียสละบริจาคโลหิตเพื่อเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ โดยพนักงานได้เข้าร่วมบริจาคโลหิตตามที่เด็มโก้ร่วมกับสภากาชาดไทยและโรงพยาบาลราชวิถี ได้มาจัดบริการให้ที่สำนักงานเด็มโก้ โดยได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ซึ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19 ทำให้ไม่สามารถบริจาคโลหิตได้ตามกำหนด ในช่วงเวลาปกติจะมีการดำเนินการเป็นประจำปีละ 4 ครั้ง โดยในปี 2564 เด็มโก้สามารถจัดให้มีการบริจาคโลหิตได้เป็นจำนวน 2 ครั้ง คือวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 และวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 โดยมีพนักงาน ผู้บริหารของบริษัทร่วมบริจาคโลหิต จำนวนทั้งสิ้น 71 คน ได้ปริมาณโลหิตรวม 31,600 ซีซี แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของพนักงานในการบำเพ็ญประโยชน์ เสียสละบริจาคโลหิตเพื่อเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์

เด็มโก้ จิตอาสา

ให้พนักงานเด็มโก้ร่วมบริจาคเสื้อผ้า หนังสือ กระเป๋า รองเท้า เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า ของเล่น ในโครงการ “เหลือ – ขอ เปลี่ยนสิ่งของเป็นค่าเทอมให้น้อง ๆ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น” เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ซึ่งกิจกรรมนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคมตามนโยบายของเด็มโก้ที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

บริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค และเงินสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ

ผู้บริหาร พนักงาน ร่วมกันบริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค และเงินสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ แก่มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์บ้านพักคนชราหญิงติวานนท์ จังหวัดปทุมธานี ณ สำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564

ตัวแทนเด็มโก้ มอบหน้ากากอนามัย สเปรย์ และเจลแอลกอฮอล์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย จังหวัดปทุมธานี เนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564

บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด (โรงงานลพบุรี) มอบอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ หน้ากากอนามัยและกล่องรอดตาย ให้กับโรงพยาบาลหนองม่วง จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564

บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด ร่วมใจต้านภัย COVID - 19 และเพื่อเป็นการร่วมรณรงค์ ใช้เท้าเหยียบ - งดมือจับ - ระงับเชื้อ - เพื่อตัวเรา โดยได้จัดทำอุปกรณ์จ่ายเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ ส่งมอบให้กับนายชัย ภู่เจริญชัยวรรณ นายอำเภอหนองม่วง ณ ที่ว่าการอำเภอหนองม่วง สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองม่วง โรงพยาบาลหนองม่วง และวัดบ้านใหม่โสพิมพ์ จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564

นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ตัวแทนเด็มโก้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 5 เครื่อง พร้อมทั้งเสื้อผ้า หน้ากากอนามัย ขนม ของเล่นสำหรับเด็ก ให้กับโรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ ตำบลตาจาง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายสุรศักดิ์ จันอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะคุณครูเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564

นายสุรสิงห์ ถาวร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทนเด็มโก้เดินทางไปร่วมบริจาคสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง ให้กับคณะครูโรงเรียนบ้านส้มป่อยศึกษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีนางมณีรัตน์ เขียวงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ

สิทธิมนุษยชน นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน

เด็มโก้ มุ่งเน้นให้การดำเนินงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกันบนพื้นฐานศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ หรือไม่กระทำการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นที่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย โดยแนวปฏิบัติดังกล่าวเป็นมาตรฐานจริยธรรมองค์กรที่บุคลากรทุกคนในเด็มโก้ ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกลงโทษ ตามระดับของความร้ายแรงแห่งการกระทำและถือเป็นการกระทำผิดทางวินัยด้วย

เด็มโก้ ให้ความสำคัญต่อกิจกรรมที่อาจมีผลต่อหลักสิทธิมนุษยชน ในทุก ๆ ด้าน โดยยึดถือและปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเด็มโก้มีนโยบายอย่างชัดเจนที่จะไม่จ้างแรงงานเด็ก ยึดมั่นในเสรีภาพของการนับถือศาสนา การไม่เลือกปฏิบัติจากความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ และสถานะภาพทางสังคม นอกจากนี้เด็มโก้ยังให้ความเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกระดับชั้น อย่างเคร่งครัดโดยจะปกป้อง และไม่นำข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน เช่น ประวัติส่วนตัว ค่าจ้างเงินเดือน ฯลฯ ไปเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ โดยเด็มโก้ได้กำหนดและปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงได้กำหนดให้มีการใช้ข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานซึ่งได้จัดทำเป็นคู่มือ สื่อสารให้กับพนักงานได้รับทราบถึงกฎ ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและมีการปฐมนิเทศก่อนการเริ่มปฏิบัติงาน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนฉบับเต็ม ได้ถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์เด็มโก้ www.demco.co.th/การกำกับดูแลกิจการ/นโยบายสิทธิมนุษยชน

3. ความรับผิดชอบต่อสังคม

เด็มโก้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ต่อการร่วมพัฒนาชุมชน และสังคม โดยให้ความร่วมมือหน่วยงาน สถาบันการศึกษา ในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน และสังคม เป็นประจำทุกปี ทั้งให้การสนับสนุนงบประมาณ ในการจัดกิจกรรม รวมถึงส่งพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ชุมชนจัดขึ้น

CSR Activity