TH

Environmental

การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)

การดำเนินงานตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า(การอนุรักษ์ธรรมชาติ)

เด็มโก้ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการแสวงหาโอกาสการขยายการลงทุนในธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยนอกจากการขยายการลงทุนด้านพลังงานทดแทน ทั้งพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานจากชีวมวล เพื่อช่วยลดมลพิษที่เกิดจากการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงที่ได้จากฟอสซิล ซึ่งเป็นมลพิษทางอากาศ สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปรากฎการณ์โลกร้อน ในส่วนของโรงงานผลิตเสาโครงเหล็กของกลุ่มบริษัทเด็มโก้ ก็ได้ให้ความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยการดำเนินการผลิตตามระบบคุณภาพ ISO14001 ซึ่งเน้นเรื่องความสำคัญของสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก

นอกจากนี้ เด็มโก้ยังให้ความสำคัญกับการไม่สร้างภาระด้านสิ่งแวดล้อม มลภาวะ ความปลอดภัยหรือแม้แต่มลภาวะทางสายตา ที่อาจเกิดขึ้นกับพื้นที่ทำงานและหน่วยงานก่อสร้างที่เด็มโก้เข้าไปดำเนินการ จะได้รับการเอาใจใส่ตามมาตรฐานและข้อกำหนดของทางการ รวมถึงชุมชน และองค์กรส่วนท้องถิ่นอีกด้วย

ปัจจุบันกระแสการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในระยะยาวมากขึ้น โดยมีแนวโน้มในการลดการใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single - used Plastic) และการเพิ่มขึ้นของการเลือกซื้อสินค้าที่ผลิตจากวัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์

การใช้ไฟฟ้า

พลังงานไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น เด็มโก้จึงติดตั้งอุปกรณ์และจัดสภาพแวดล้อมในอาคารเพื่อประหยัดพลังงาน เช่น ติดตั้งม่านแมชชีทบังแดดตรงหน้าต่างด้านนอกของอาคารฝั่งทิศตะวันตกที่ห้องงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันความร้อนเข้ามาภายในอาคาร ควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในอาคารสำนักงานใหญ่ มีมาตรการกำหนดช่วงเวลาเปิด - ปิดไฟฟ้า นอกจากนี้ ได้จัดทำโครงการต้นแบบ Solar Rooftop ขนาดเล็ก โดยติดตั้งชุดแผง Solar Cell โคมไฟสนาม UFO บริเวณสนามหญ้าและศาลาอเนกประสงค์ ทางเดินที่บริเวณศาลพระพิฆเนศ สามารถช่วยลดภาระการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้

การบริหารจัดการน้ำ

เด็มโก้ คำนึงถึงการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การเลือกและติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้ำ จัดทำระบบน้ำหยดมาใช้รดน้ำต้นไม้เพื่อควบคุมปริมาณการใช้น้ำ จำนวน 2 ชุด รวมถึงได้ทดลองนำน้ำที่มาจากการควบแน่นของระบบเครื่องปรับอากาศมาใช้รดน้ำต้นไม้ จำนวน 1 ชุด ทำให้สามารถนำน้ำกลับมาใช้ได้อย่างคุ้มค่า

การจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เด็มโก้ ส่งเสริมการจัดการขยะผ่านกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่พนักงานภายใต้แนวคิด 3Rs “Reduce Reuse Recycle” เพื่อให้มีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีและตระหนักถึงปัญหาขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ เช่น กล่องโฟม แก้วน้ำ และถุงพลาสติก ในปี 2564 มีการดำเนินงาน ดังนี้
  • จัดวางถังขยะคัดแยก 4 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะเปียก ขยะอันตราย
  • รณรงค์ให้มีการใช้ กล่องอาหารหรือปิ่นโตส่วนตัว แทนการใช้กล่องอาหารพลาสติกหรือโฟม
  • รณรงค์ให้มีการใช้ ถุงผ้า เพื่อใส่กล่องอาหารหรือปิ่นโตแทนการใช้ถุงพลาสติก
  • ส่งเสริมการจัดการคัดแยกขยะพลาสติกอย่างถูกวิธี และนำกลับมาใช้ใหม่ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยจัดทำโครงการ “ลด ละ เลิก ใช้แก้วน้ำพลาสติก” เพื่อให้พนักงานมีจิตสำนึกที่ดีในการช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และยังเป็นการช่วยลดโลกร้อนอีกทางหนึ่งด้วย
  • ส่งมอบกล่องนมครั้งที่ 5 รวมเป็นจำนวน 12,000 กล่อง โดยมอบให้กับพันธมิตร บิ๊กซี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 โดยเป็นโครงการหลังคาเขียวที่ผลิตจากกล่องเครื่องดื่มรีไซเคิล ผ่านโครงการ “หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก” โดยเด็มโก้สมัครเป็นผู้อาสาเก็บกล่องเครื่องดื่ม โดยนำส่งที่ห้างบิ๊กซีซึ่งเป็นจุดรับกล่องหลัก  และบริษัท เต็ดตราแพ็ค จำกัด ผู้ผลิตกล่องเครื่องดื่ม ริเริ่มโครงการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มเป็นแผ่นหลังคา นำไปให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภัยต่าง ๆ โครงการหลังคาเขียวมีการสี่อสารเรื่องความยั่งยืนและการคัดแยกขยะออกไปในวงกว้าง หลังคา 1 แผ่น มีขนาด 0.9 x2.4 เมตร ใช้กล่องเครื่องดื่มประมาณ 2,000 กล่องในการผลิต

การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการทำธุรกิจเป็น สาเหตุของภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลก ซึ่งมีผลสะท้อนกลับมายังธุรกิจและสังคม เช่น ภัยธรรมชาติ ปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบและพลังงาน ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น เป็นต้น เด็มโก้ จึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการทำธุรกิจควบคู่กับดูแลการใช้ทรัพยากรอื่น ๆ ให้มีประสิทธิภาพเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้มากที่สุด มีแนวทางดังนี้

  1. จัดทำและดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  2. ใช้พลังงานทดแทน เช่น ติดตั้งชุดแผง Solar Cell ขนาดเล็ก พร้อมหลอด LED จำนวน 3 ชุด ที่ศาลาอเนกประสงค์ ติดตั้งชุดแผง Solar Cell โคมไฟสนาม UFO บริเวณสนามหญ้าและศาลาอเนกประสงค์ จำนวน 4 ชุดติดตั้งชุด Solar Cell โคมทางเดินที่บริเวณศาลพระพิฆเนศ จำนวน 4 ชุด ติดตั้งชุด Solar Cell โคมไฟสปอตไลท์ ที่บริเวณสนามหญ้า จำนวน 2 ชุด

เเด็มโก้ พิจารณาแล้วว่าการใช้ไฟฟ้าเป็นแหล่งกำเนิดก๊าซเรือนกระจกในสำนักงานใหญ่ จึงกำหนดเป้าหมายการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในเด็มโก้ (สำนักงานปทุมธานี) ลง 10% เทียบกับปี 2562 นอกจากนี้ เด็มโก้มุ่งสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ โดยอยู่ระหว่างจัดทำแผนชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ปี 2564
  • จัดให้มีกิจกรรม 5ส และ Big Cleaning Day ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณเด็มโก้ เพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีจิตสำนึกที่ดี  ในการช่วยกันสร้างบรรยากาศ ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เมื่อวันที่  12 มีนาคม 2564
  • ส่งต่อปฏิทินเก่าเพื่อนำไปผลิตหนังสืออักษรเบรลล์
โครงการและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมการผลิตและรีไซเคิลโลหะ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงบ คำค้อ และอาจารย์ทนงศักดิ์ ยิ่งนคร ได้เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานโครงการและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในการนำขยะ ของเสียจากภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือนกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ ที่บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด (โรงงานลพบุรี) (“DP”) ซึ่ง DP ได้บริจาค Zinc Dross ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อเป็นการศึกษาวิจัยต่อไป เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ “ฟ้าทะลายโจร”

เนื่องในโอกาสครบรอบดำเนินกิจการ 30 ปี ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 โดยมอบสวนสมุนไพรเพื่อสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนใกล้เคียง และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันสวรรคต ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเด็มโก้ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564

แจกพันธุ์กล้าไม้

เด็มโก้ต้องการให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมอันเป็นรากฐานของชีวิตและลมหายใจของมนุษย์ หากป่าไม้ พื้นดิน ทะเล และระบบนิเวศของโลกเสียสมดุลไป แหล่งอาหารของเราจะได้รับผลกระทบ รวมไปถึงสัตว์อื่น ๆ บนโลกก็จะใช้ชีวิตลำบาก ดังนั้นเด็มโก้จึงจัดให้มีการแจกพันธุ์กล้าไม้ ให้พนักงานนำไปปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริเวณที่อยู่อาศัยของตนเอง และมอบให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดดาวเรือง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เพื่อคงไว้ซึ่งสมดุลของธรรมชาติตลอดไป

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท
กิจกรรมเพื่อสังคม