TH

Chairman's Message

Mrs. Praphee Puipunthavong

Chairman of the Board

ในรอบปีของการดำเนินงานที่ผ่านมา ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่เข้มงวด ของภาครัฐ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) “เด็มโก้” ยังคงดำเนินธุรกิจเพื่อการเจริญ เติบโตอย่างมั่นคง สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มควบคู่ไปกับ ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเด็มโก้ได้นำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ ในกระบวนการทำงานต่างๆ ให้อยู่บนหลักของความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ส่งเสริมและ พัฒนาบุคลากรทุกระดับของเด็มโก้ให้ทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ด้วยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม เพื่อไปสู่เป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร การขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของเด็มโก้ มีส่วนสำคัญในการผลักดันองค์กรให้เติบโต สามารถสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่า และเกื้อหนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เติบโตไปพร้อมกัน ขณะเดียวกันเด็มโก้ต้องดำเนินงานด้วยความระมัดระวังเพื่อลดผลกระทบด้านลบให้น้อยที่สุด

เด็มโก้ได้วางยุทธศาสตร์การเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะ 5 ปี จะยังคงเดินตามหลักการการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป โดยมีจุดมุ่งหมายหลักมีอัตราการเจริญเติบโตของรายได้อย่างสม่ำเสมอ มีผลกำไรที่มั่นคงต่อเนื่อง มีอัตราผลตอบแทนการดำเนินงานธุรกิจที่คุ้มการลงทุน มีแหล่งรายได้การดำเนินงานจากธุรกิจหลายด้านเพื่อกระจายความเสี่ยง มีการบริหารทางการเงินที่มีประสิทธิภาพสูง ดำเนินธุรกิจและตลาดครอบคลุมในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน (CLMV) มีธุรกิจการลงทุนด้านพลังงานทดแทนและการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน มีการบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล มีการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการกำกับดูแลโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ที่ได้รับการกำกับดูแลจากคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการตรวจสอบ ตามลำดับ

ในขณะเดียวกันเด็มโก้มุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และดำเนินการยื่นขอต่อใบรับรอง (Recertification) ในไตรมาส 4/2561 ซึ่งเด็มโก้ได้มีการพัฒนาการสื่อสารนโยบาย พัฒนาการรับรู้เรื่องการต่อต้านการทุจริตในหมู่พนักงาน และผู้บริหาร เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วย

ในนามบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ดิฉันขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียที่ได้มอบความไว้วางใจ ความร่วมมือ และความเข้าใจในการดำเนินกิจการของเด็มโก้ รวมถึงความทุ่มเทของพนักงานที่เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการนำองค์กรสู่ความสำเร็จ ดิฉันเชื่อมั่นว่าแนวทางที่เด็มโก้กำลังดำเนินไปนี้ จะสามารถนำพาให้เติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

Mrs. Praphee Puipunthavong

Chairman of the Board