TH

Economic

การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ (Economic)

1. การกำกับดูแลกิจการ

เด็มโก้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มาเป็นแนวทางในการกำกับดูแลโดยประกาศนโยบายการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัทถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันและยึดมั่นในเจตนารมณ์ ที่จะดำเนินธุรกิจด้วยสำนึกรับผิดชอบ สุจริตและเสมอภาค ความโปร่งใส ในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2546 และมีการพิจารณาทบทวนนโยบายให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์เป็นประจำทุกปีอีกทั้งได้ประกาศนโยบายอื่นๆ เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติ ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม อันได้แก่ จรรยาบรรณบริษัท จรรยาบรรณผู้บริหาร จรรยาบรรณพนักงาน นโยบายบริหารความเสี่ยง นโยบายเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น นโยบายเกี่ยวกับพนักงาน นโยบายเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน นโยบาย 5 ส. เพื่อให้เป็นไปอย่างมีระบบตามมาตรฐานในระดับสากล โดยนโยบายทุกฉบับได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของเด็มโก้ www.demco.co.th

2. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

เด็มโก้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินกิจการอย่างโปร่งใส ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีการดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นในองค์กรทุกๆ กรณีคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนมีการกำหนดแนวทาง ระเบียบการปฏิบัติงาน และตารางอำนาจดำเนินการของเด็มโก้ ตลอดจนความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ และได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการเป็นผู้ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น และนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

เด็มโก้ได้รับการรับรองเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC: Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) จากสถาบันสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และดำเนินการยื่นขอต่อใบรับรอง (Recertification) ในไตรมาส 4/2561 ดำเนินธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาลโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคมโดยรวมสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร

เด็มโก้ได้รับการประเมินในระดับดีเลิศ (Excellent CG Scoring) ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2561 เด็มโก้มีการจัดฝึกอบรมพนักงานข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน และมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในเนื้อหาหลักสูตรปฐมนิเทศ ดังนี้

  • จัดอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และอบรมพนักงานเก่าในปี 2561 จำนวน 73 คน
  • การสื่อสารนโยบายและวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ไปยังผู้บริหารและพนักงานรวม 441 คน คิดเป็นร้อยละ 100
  • การสร้างวัฒนธรรมการปฏิเสธการทุจริต และความโปร่งใส โดยกรรมการผู้จัดการเป็นประธานในการให้โอวาท และกล่าวนำพนักงานปฏิญาณตนในการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เนื่องในวันต่อต้านการทุจริตสากล (International Anti - Corruption Day)

แนวทางในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

เพื่อให้พนักงานในบริษัทปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทจัดให้มีช่องทางดังนี้

สื่อสารและให้ความรู้ที่หลากหลาย อาทิ การอบรมและให้ความรู้แก่พนักงาน การบรรจุเป็นหลักสูตรของการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ โดยมีการสอบถามระหว่างอบรมและภายหลังจากการอบรมเพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจ ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทจัดอบรมหัวข้อ "ส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณในองค์กร การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น" แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัดเพื่อให้เข้าใจถึงมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ความคาดหวังของบริษัท และบทลงโทษต่างๆ ที่มีในมาตรการนี้ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

มาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น สื่อสาร "นโยบายงดการรับของขวัญ" (No Gift Policy) ในช่วงเทศกาลและในโอกาสอื่นใดไปยังพนักงาน บริษัทย่อยและผู้เกี่ยวข้องภายนอก

จัดบรรยายเรื่อง 'ความซื่อสัตย์ สุจริต การปฏิบัติตนให้ถูกต้องในการขัดกัน ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest)' โดยพันโทกรทิพย์ ดาโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561

เด็มโก้ได้กำหนดช่องทางการแจ้งเหตุหรือเบาะแสและข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้

01
คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
E-mail address : goodgovernance@demco.co.th
02
เลขานุการบริษัทฯ
Email address : paitoongcc@demco.co.th
03
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
Email address : wonruedee@demco.co.th
04
ตู้รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ติดตั้ง ณ สำนักงานใหญ่

ส่งจดหมาย หรือช่องทางอื่นตามสมควรและปลอดภัย

ถึง สำนักงานตรวจสอบ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 59 ม.1 ต.สวนพริกไทยอ.เมืองจ.ปทุมธานี 12000
หรือโทรสาร 02-9595811 ต่อ 2018

หรือผ่านช่องทางร้องเรียน Whistleblowing Channel Form

ซึ่งเด็มโก้มีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน โดยถือว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับและจะดำเนินการพิสูจน์หาข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ เด็มโก้จะเก็บข้อมูลการร้องเรียนไว้เป็นความลับ เพื่อปกป้องผู้แจ้งเบาะแสไม่ให้ถูกคุกคามหรือได้รับอันตรายและจะรายงานผลการสืบสวน/ดำเนินการให้แก่ผู้แจ้งเบาะแสทราบภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการตามความเหมาะสม

ผู้สนใจสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดของนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นได้ที่ รายงาน 56-1 หรือ www.demco.co.th

3. การบริหารความเสี่ยง

เด็มโก้ให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Corporate Risk Management : CRM) โดยได้พัฒนาแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ อย่างต่อเนื่องให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและมีความไม่แน่นอนเพื่อลดโอกาสของการเกิดความเสี่ยงและลดผลกระทบกรณีที่เกิดความเสี่ยง สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืนเป็นไปตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์องค์กรและการปรับสร้างองค์กรใหม่

เด็มโก้กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ (Risk Management Committee : RMC) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ในการประเมินและวิเคราะห์ ประเด็นความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิด และระดับผลกระทบที่มีต่อองค์กร รวมถึงกำหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเติบโตทางธุรกิจ รวมทั้งความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Corporate Risk Management : CRM) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรมีนโยบายที่มุ่งเน้นการช่วยกำกับดูแล สนับสนุน และพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในองค์กรทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรจนเกิดเป็นวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบตามลำดับ ซึ่งบริษัทได้ใช้การบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล COSO และ ISO 9001 : 2015 เข้ามาประยุกต์และพัฒนาในทุกระดับขององค์กร และมีหน่วยงานรับผิดชอบเป็นขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2561 เด็มโก้ได้ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยแก้ไขให้สอดคล้องกับระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 โดยจากเดิมครอบคลุมความเสี่ยง 6 ด้าน 16 ความเสี่ยง เป็นความเสี่ยง 6 ด้าน 17 ความเสี่ยง โดยเพิ่มความเสี่ยงด้านการบริหารแผนการสืบทอดตำแหน่ง ในหมวดความเสี่ยงด้านการบริหารองค์กรและทรัพยากรบุคคล

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่สำคัญ

การพัฒนาตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator)

เพื่อให้การบริหารกิจการของเด็มโก้ เป็นไปอย่างราบรื่นตามแผนงานด้านต่างๆ ที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีเครื่องมือ ช่วยในการเตือนภัย (Warning Sign) ในกรณีที่การดำเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการและเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ เพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถรับรู้ได้อย่างรวดเร็ว และดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อยุติปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น หรือบรรเทาความสูญเสีย หรือผลกระทบต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

มีการรายงานตัวชี้วัดความเสี่ยงแต่ละด้านให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ร่วมกันพิจารณา เป็นประจำ ทุกไตรมาส เพื่อกำหนดมาตรการจัดการด้านต่างๆ ร่วมกับฝ่ายบริหาร

4. การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

เด็มโก้ตระหนักดีว่า คู่ค้าและห่วงโซ่อุปทานเป็นกลไกที่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัทที่สำคัญมาก การบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้าและห่วงโซ่อุปทานจึงเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยให้มั่นใจว่าเด็มโก้จะสามารถจัดหาสินค้าและบริการที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอตามความต้องการในระยะยาว นอกจากการรักษาความสัมพันธ์กับคู่ค้ารายเดิมแล้ว เด็มโก้ยังพัฒนาความสัมพันธ์กับคู่ค้ารายใหม่

เด็มโก้ให้ความสำคัญกับการจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อประโยชน์ในด้านการบริหารต้นทุน และประสิทธิภาพในการดำเนินงาน โดยเฉพาะการรักษาประสิทธิภาพของงานเพื่อให้สามารถส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้ตามต้องการ โดยเด็มโก้กำหนดระเบียบวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของเด็มโก้ ให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม กำหนดอำนาจอนุมัติ จำกัดวงเงินอนุมัติในแต่ละระดับ เด็มโก้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เข้ามาตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้มั่นใจว่าเด็มโก้ได้ปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้อย่างถูกต้อง รวมทั้งเปิดโอกาสให้คู่ค้าเข้าแข่งขันอย่างเท่าเทียม การพิจารณาคัดเลือกคู่ค้าใช้หลักเกณฑ์ที่สมเหตุสมผล ไม่เลือกปฏิบัติ และการเจรจาต่อรองราคาด้วยความเป็นธรรม

5. การดำเนินการด้านภาษี

เด็มโก้ได้ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมด้านภาษีกับรัฐบาลและ กรมสรรพากร และมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีการดำเนินการด้านภาษีอย่างถูกต้องครบถ้วน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และตรงตามเวลาที่กำหนด