TH

Company Activity

กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 36

"โครงการ เหลือ-ขอ เปลี่ยนสิ่งของเหลือใช้ให้เป็นค่าเทอมน้องๆ"

โครงการ '' เด็มโก้ ส่งเสริมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ประจำปี ปีที่ 3 ''

“บจก. เด็มโก้ภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการหลังคาเขียว”

คณะผู้บริหาร และพนักงานเด็มโก้ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างห้องพยาบาลเพื่อพระสงค์อาพาธ

โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

กิจกรรม Workshop คณะทำงานโครงการ "DEMCO Smart Energy"

"สวัสดีปีใหม่ไทย"

กิจกรรมบริจาคเครื่องอุปโภค-บริโภค สิ่งของป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และปฏิทินเก่าตั้งโต๊ะ

อบรมหลักสูตร "ปฐมพยาบาลและช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน"

กิจกรรมบริจาคโลหิต..ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 35