TH

Company Activity

DEMCO Vaccinated Day

บริษัท เด็มโก้ แจกไม้กล้าและหนังสือเสริมความรู้

มอบทุนการศึกษาประจำปี 2564

บริษัทได้มอบหน้ากากอนามัย ให้กับพนักงานบริษัทเด็มโก้

กิจกรรมประกวดออกแบบเสื้อยืดมีปกแบบโปโลแขนสั้น

อบรมหลักสูตร "กระบวนการนวัตกรรมด้วยการคิดเชิงออกแบบ"

การประชุมระดมความคิด (brainstorm) การทบทวนแผนกลยุทธ์ของบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

รองกรรมการผู้จัดการ และตัวแทนพนักงาน มอบหน้ากากอนามัย สเปรย์ และเจลแอลกอฮอล์

ครบรอบวันก่อตั้งบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

บริษัทจัดอบรมหลักสูตร “ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น”

บริษัท จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ตัวแทนบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคสิ่งของและเงิน เพื่อสนับสนุนมูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์ บ้านพักคนชราหญิง ติวานนท์ จังหวัดปทุมธานี