TH

Company Activity

กิจกรรมทำบุญถวายเครื่องสังฆทานสำหรับพนักงานที่มีวันคล้ายวันเกิดตรงกับเดือนกันยายน และพนักงานที่มีจิตศรัทธา

บริษัทจัดกิจกรรม Town Hall

บริษัทจัดอบรมหลักสูตร "การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดผลงานรายบุคคล"

บริษัทจัดอบรมในหัวข้อ "การสนับสนุนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของประเทศ ในภาคเอกชน"

ตัวแทนบริษัท ส่งมอบกล่องนม ให้โครงการหลังคาเขียว Greenroof "หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก" ครั้งที่่ 3

บริษัทร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก ประจำปี 2563 ให้กับพนักงานของบริษัท

บริษัทจัดกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานให้กับพนักงานที่มีวันคล้ายวันเกิดตรงกับเดือน สิงหาคม และพนักงานที่มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญถวายสังฆทาน

บริษัท โดยสายงานทรัพยากรบุคคล ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร “12 ความสามารถพื้นฐานหลักในการพัฒนาคน พัฒนาองค์กร A Dozen of C: 12C”

บริษัทจัดกิจกรรม Town Hall โดย นายไพฑูรย์ กำชัย กรรมการผู้จัดการ ได้สื่อสารให้พนักงานทราบถึงเป้าหมายสำคัญในครึ่งปีหลัง

บริษัท โดยสายงานทรัพยากรบุคคล ได้จัดฝึกอบรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่ New normal - e-learning “การบริหารและจัดการความเสี่ยง”

บริษัทได้ติดต่อโรงพยาบาลราชวิถี มาให้บริการรับบริจาคโลหิตนอกสถานที่แก่พนักงาน และผู้ที่ต้องการบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

บริษัทจัดกิจกรรมสัมมนา "เด็มโก้ ทีมสร้างทีม DEMCO Unity"