TH

CSR Activity

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมการผลิตและรีไซลเคิลโลหะ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Share:

นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงบ คำค้อ และอาจารย์ ทนงศักดิ์ ยิ่งนคร ได้เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมการผลิตและรีไซลเคิลโลหะ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงบ คำค้อ และอาจารย์ ทนงศักดิ์ ยิ่งนคร ได้เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานโครงการและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการนำขยะ ของเสียจากภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน กลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ และในครั้งนี้บริษัทได้บริจาคตัวอย่าง Zinc dross ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อเป็นการศึกษาวิจัยต่อไป เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด