EN

วิธีการสมัครและตำแหน่งงานว่าง

เราลงทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรและสนับสนุนการเติบโตในอาชีพ โดยปฏิบัติอย่างให้เกียรติซึ่งกันและกัน ยอมรับในความหลากหลาย และความสามารถของพนักงานของเราในทุกหน่วยธุรกิจ

หากสนใจเข้าร่วมงานกับ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ของเรา สามารถตรวจสอบตำแหน่งว่าง

ตำแหน่งงานว่าง

ลูกจ้างชั่วคราว (คนสวน) - ปฎิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ จังหวัดปทุมธานี

จำนวน : 1

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในงานดูแลสวน 1 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านการทำสวน ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ (จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

รายละเอียดงาน

 • ดูแลการจัดสวน ภูมิทัศน์ภายในบริษัทและบริเวณโดยรอบ ตัดแต่งต้นไม้ ตัดหญ้าสวนหย่อม
 • ดูแลรดน้ำ ใส่ปุ๋ยต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่างๆ ให้สมบูรณ์ เติบโต สวยงาม
 • ดูแลรักษาและจัดเก็บอุปกรณ์ในการทำสวนให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานตลอดเวลา
 • ดูแลเก็บกวาดเศษใบไม้ กิ่งไม้ บริเวณสวนโดยรอบอาคารให้สะอาดอยู่เสมอ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

จป.วิชาชีพ [Safety Officer (Professional Level)] - ลูกจ้างโครงการ ปฏิบัติงาน ณ จังหวัดนราธิวาส

จำนวน : 1

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า หรือผ่านการอบรม จป.วิชาชีพ ตามกฎหมายกำหนด
 • มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัยฯ
 • มีประสบการณ์ด้านงานความปลอดภัยหน้าโครงการ และอยู่ประจำ Site งานได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office , Internet ได้ และ มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน และสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้ดี
 • สามารถปฏิบัติงานในภาวะความกดดันสูงได้ดี
 • ขับขี่รถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ และไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้

รายละเอียดงาน

 • ตรวจสอบและเสนอแนะการปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย และกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย รวมถึงประเมินความเสี่ยงให้กับบริษัทฯ
 • ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความปลอดภัย
 • แนะนำ ฝึกสอน อบรม พนักงาน เพื่อให้ปฏิบัติงานปลอดจากเหตุ อันจะทำให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน
 • ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรอง
 • ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ อันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผลเสนอแนะผู้บริหาร เพื่อป้องกันการเกิดเหตุ
 • รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ อันเนื่องจากการทำงาน

จป.เทคนิค [Safety Officer (Technical Level)] - ลูกจ้างโครงการ ปฏิบัติงาน ณ จังหวัดยะลา

จำนวน : 1

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือเคยดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน และผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค หรือเคยดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานขั้นพื้นฐาน ตามประกาศกระทรวงแรงงานฯ เรื่องความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ลงวันที่ 31 มีนาคม 2561
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงาน จัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานด้านก่อสร้าง อย่างน้อย 1 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
 • มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office และ Internet ได้ดี
 • มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฏหมายความปลอดภัย และสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันสูงได้
 • ผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ และไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้

รายละเอียดงาน

 • ตรวจสอบและเสนอแนะให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย
 • แนะนำให้พนักงานปฏิบัติตามข้อบังคับ และคู่มือที่บริษัทฯ
 • ตรวจสอบ หาสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือนร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผลรวมทั้งเสนอแนะผู้บริหาร เพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า
 • รวบรวมสถิติ วิเคราะห์งาน จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ อันเนื่องจากการทำงานของพนักงาน
 • ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง [Risk Management Office] - ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ จังหวัดปทุมธานี

จำนวน : 1

คุณสมบัติ

 • ชาย หรือ หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจในด้านการกำกับและบริหารความเสี่ยง
 • มีประสบการณ์ทำงานมาก่อนในด้านบริหารความเสี่ยง ด้านกำกับตามกฎเกณฑ์และความปลอดภัยสารสนเทศ หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 3-5 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้คล่องแคล่วเป็นอย่างดี
 • มีทักษะการตัดสินใจ และการสื่อสารที่ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีม และประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี

รายละเอียดงาน

 • ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ทางธุรกิจ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • วางแผน ออกแบบ และการใช้กระบวนการจัดการความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร
 • ระบุ อธิบาย และประเมินความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ
 • เตรียมการจัดสัมมนาการวางแผนกลยุทธ์ระดับผู้บริหารและระดับจัดการ พร้อมจัดทำรายงานสรุป
 • จัดทำ Template และสนับสนุนการจัดทำแผนกลยุทธ์ประจำปีของแต่ละฝ่ายงาน
 • สื่อสารกลยุทธ์ประจำปี ผ่านการรับนโยบายและวารสาร
 • รวบรวม ติดตาม วิเคราะห์ ผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ของแต่ละสายงาน
 • สนับสนุนการพัฒนาองค์กรและโครงการพิเศษ อาทิ การตรวจเยี่ยมโครงการและการจัดทำ Lalin KM & Innovation เป็นต้น
 • ดำเนินการตรวจสอบนโยบายและการปฏิบัติตามมาตรฐานรวมถึงประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในและภายนอก

เจ้าหน้าที่ เลขานุการ - ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ จังหวัดปทุมธานี

จำนวน : 1

คุณสมบัติ

 • เพศ หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในงานด้านเลขานุการ 1 ปี ขึ้นไป
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการ คิดวิเคราะห์เชิงระบบ และมีความยืดหยุ่นในการทำงาน
 • มีความละเอียด รอบคอบ ช่างสังเกต มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความรับผิดชอบสูง สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และกล้าแสดงออก
 • มีทักษะการสื่อสารดี ทั้งการพูด อ่าน และเขียน ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

รายละเอียดงาน

 • คอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหาร ในการดำเนินตามแผนงานและเป้าหมายขององค์กรที่กำหนดไว้
 • ดูแลเกี่ยวกับการนัดหมายต่างๆ ประสานงานกับทุกหน่วยงานในการเตรียมข้อมูล จัดเตรียมการประชุม บันทึกจัดทำรายงานการประชุม และติดตามความคืบหน้าของงานที่ได้รับมอบหมายจากทุกหน่วยงาน เพื่อให้แผนงานต่างๆ ที่กำหนดไว้บรรลุผลสำเร็จ และเป็นไปตามนโยบายบริษัท
 • จัดเตรียมเอกสารและค่าใช้จ่าย เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายให้กับผู้บริหาร
 • สามารถดำเนินการในงานหลายๆอย่างได้พร้อมๆกัน (Multitasking)
 • สามารถรับผิดชอบงานอื่นๆ เพื่อสนับสนุนงานด้านต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ผู้จัดการบัญชีบริหาร - ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ จังหวัดปทุมธานี

จำนวน : 1

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี/การเงิน และปริญญาโท สาขาการเงิน/MBA หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้าน Finance, Accounting, Budgeting และ IFRS
 • มีประสบการณ์การทำงานในด้าน Financial Planning and Analysis ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีทักษะในการใช้ Excel ขั้นสูง, Power Point, มีประสบการณ์การพัฒนาหรือ Customization ระบบ ERP ในด้านการสร้าง Report
 • เรียนรู้เร็ว สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี และ Commitment to Deadline มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร การนำเสนอที่ดี

รายละเอียดงาน

 • จัดทำประมาณการงบการเงิน 3-5 ปี ตามแผนกลยุทธ์ของบริษัท และบริษัทในเครือ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท
 • จัดทำรายงานและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทในเครือ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการต่างๆ ให้ถูกต้องทันตามกำหนดเวลา
 • ออกแบบและสร้างฐานข้อมูลทางบัญชีและการเงิน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และเป็นฐานข้อมูลของฝ่ายสนับสนุนและติดตามงานโครงการ
 • วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปีของบริษัท และบริษัทในเครือ
 • ตรวจสอบ วิเคราะห์ Financial Model โครงการลงทุนต่างๆ และจัดทำ Financial Model Senario ต่างๆ เพื่อประเมินผลตอบแทนจาก Assets ในโครงการลงทุน
 • จัดทำเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการลงทุน
 • งานวิเคราะห์ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิศวกรปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า) - ประจำ ณ หลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

จำนวน : 1

คุณสมบัติ

 • ชาย อายุ ไม่เกิน 35 ปี สัญชาติไทย
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการระบบผลิตน้ำประปาและการส่งจ่ายน้ำประปา 3 ปี ขึ้นไป
 • สามารถทำงานร่วมกับพนักงานในระดับต่างๆ ได้ รวมถึงการประสานงานเบื้องต้นกับภาครัฐ
 • สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การส่งจ่ายน้ำประปาได้

รายละเอียดงาน

 • สนับสนุนหัวหน้างาน/ผู้บังคับบัญชาในการควบคุมการดำเนินงานในการผลิต รวมทั้งระบบส่งจ่ายน้ำประปาทั้งหมด และการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้มีการจ่ายน้ำได้ตามความต้องการรัฐวิสาหกิจน้ำประปาหลวงพระบาง
 • ควบคุมระบบจ่ายน้ำประปาผ่านระบบ SCADA และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา
 • ควบคุมดูแลระบบไฟฟ้า ภายในทั้งหมดให้มีความพร้อมต่อการใช้งาน รวมทั้งประเมินการบำรุงรักษาและดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า
 • ตรวจสอบรายงานสรุปปริมาณหน่วยกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในระบบผลิตน้ำประปาและสูบจ่าย ให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานจริง
 • ประสานงานการดำเนินงานผลิตน้ำประปากับรัฐวิสาหกิจน้ำประปาหลวงพระบาง สปป.ลาว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ประเมินตรวจสอบงบประมาณและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตามที่ได้รับมอบหมาย

วิศวกรปฏิบัติการ (ด้านน้ำประปา / สิ่งแวดล้อม) - ประจำ ณ หลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

จำนวน : 1

คุณสมบัติ

 • ชาย อายุ ไม่เกิน 35 ปี สัญชาติไทย
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาประปา/สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการระบบผลิตน้ำประปาและการส่งจ่ายน้ำประปา 3 ปี ขึ้นไป
 • สามารถทำงานร่วมกับพนักงานในระดับต่างๆได้ รวมถึงการประสานงานเบื้องต้นกับภาครัฐ
 • สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การส่งจ่ายน้ำประปาได้

รายละเอียดงาน

 • สนับสนุนหัวหน้างาน/ผู้บังคับบัญชาในการควบคุม การดำเนินงานในการผลิต รวมทั้งระบบส่งจ่ายน้ำประปาทั้งหมด การอ่านมาตรวัดน้ำ การดำเนินการเก็บเงิน และการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้มีการจ่ายน้ำได้ตามความต้องการรัฐวิสาหกิจประปาหลวงพระบาง
 • ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพของน้ำประปา และตรวจสอบรายงานคุณภาพน้ำประปาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
 • ควบคุมการตรวจสอบมาตรวัดน้ำประปา ระบบปั๊มสูบน้ำ แหล่งน้ำดิบ และระบบการควบคุมแรงดัน และตรวจสอบรายงาน สรุปผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา
 • ประสานงานการดำเนินงานผลิตน้ำประปากับรัฐวิสาหกิจน้ำประปาหลวงพระบาง สปป.ลาว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ร่วมบริหารจัดการต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตระบบน้ำประปา งานบำรุงรักษา งานซ่อมบำรุง ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
 • ทำงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่ (ดูแลระบบและเครือข่าย)

จำนวน : 1

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 1 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่อง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง, ระบบ Network, ระบบ Internet ทั้ง Software และ Hardware
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี, ประสานงานได้
 • สามารถขับรถยนต์ หรือ รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

รายละเอียดงาน

 • ดูแลระบบการจัดการส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • วางแผน ออกแบบ ควบคุมระบบ Network, Server และ Client รวมถึงระบบ VM และVDI
 • วิเคราะห์ความต้องการด้าน Software, Hardware จัดทำสรุปพร้อมทั้งเปรียบเทียบคุณสมบัติ เพื่อทำการสั่งซื้อ
 • แนะนำการใช้งาน และวิธีการดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้กับผู้ใช้งาน
 • เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้จัดการส่วน (บัญชี)

จำนวน : 2

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุ 30-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านบัญชี , ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านบริหารมากกว่า 5 ปี หากมีประสบการณ์เคยทำงานในธุรกิจก่อสร้างมาก่อน จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีใบอนุญาตผู้ทำบัญชี (CPD)
 • มีความรู้เชี่ยวชาญ IFRS , Tax Law และมีประสบการณ์การจัดทำงบการเงินรวม
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถทำงานในภาวะกดดันได้และมีทักษะในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

รายละเอียดงาน

 • ควบคุมการจัดทำบัญชีของกลุ่มบริษัท ให้ถูกต้อง ตามกำหนดเวลาการปิดบัญชีประจำเดือน
 • จัดทำงบการเงินและรายงานทางการเงิน วิเคราะห์ข้อมูลความผิดปกติ เพื่อนำเสนอผู้บริหารตามกำหนดเวลา
 • ประสานงานกับผู้สอบบัญชีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบบัญชี และตรวจสอบทรัพย์สินของบริษัท
 • จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลทางบัญชีจะครบถ้วน ถูกต้อง
 • วางแผนการปฏิบัติงานด้านบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

วิศวกรขาย (Sales Engineer)

จำนวน : 1

คุณสมบัติ

 • ชาย หรือ หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 0 - 1 ปี
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ และใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีความกระตือรือร้น รักการขาย และการบริการ
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

รายละเอียดงาน

 • หางานสถานีไฟฟ้าและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางภาคเอกชน / งานต่างประเทศ / Solar Project / Microgrid Project
 • หาลูกค้ารายใหม่ เจรจาเงื่อนไขการซื้อขาย และให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า
 • ดูแลและประสานงานกับลูกค้าที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการส่งเสริมการขายและการบริการหลังการขายของภาคเอกชน / งานต่างประเทศ
 • ติดตามการประมูลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประมาณหาปริมาณวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ในงานประกวดราคา
 • สอบราคาและเปรียบเทียบอุปกรณ์ทั้งหมด เพื่อสรุปเตรียมประมูลงานประกวดราคา
 • จัดเตรียมเอกสารประกวดราคางานเพื่อนำเสนอ

Assistant international sale section manager

จำนวน : 1

คุณสมบัติ

 • Expatriate male or female aged above 28 years old.
 • Bachelor degree of Electrical Engineering or Power Electrical Engineering degree.
 • Experience in sale more than 1 year.
 • Good communication skil, fluient in English and additional Cambodia or Myanmar langauge would be a plus.
 • Pc literate in Microsoft Office.
 • Driving your own car or have international driving license.
 • Hard working, objective oriented, motivated and self-driven.

รายละเอียดงาน

 • Search for incoming business, present the proposal of electrical sub-station price offering and other business offering abroad or present offering to foreigner customer in Thailand.
 • Take care of the customer and coordinate related customer, after sale service abroad or foreigner customer in Thailand.
 • Follow up the bid and offer of other business target.
 • Estimate BOQ (Bill of quantities) of bid-offer announcement.
 • Prepare documents for bid-offer announcement.

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเองหรือส่งประวัติมาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล


คุณวัชรี แก้วประเสริฐ (กุ้ง)

โทรศัพท์: 02-9595811 ต่อ 2259 หรือ 089-1150044
อีเมล: watcharee_kae@demco.co.th
เว็บไซต์: www.demco.co.th