EN

วิธีการสมัครและตำแหน่งงานว่าง

เราลงทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรและสนับสนุนการเติบโตในอาชีพ โดยปฏิบัติอย่างให้เกียรติซึ่งกันและกัน ยอมรับในความหลากหลาย และความสามารถของพนักงานของเราในทุกหน่วยธุรกิจ

หากสนใจเข้าร่วมงานกับ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ของเรา สามารถตรวจสอบตำแหน่งว่าง

ตำแหน่งงานว่าง

วิศวกรโยธา (งานออกแบบและเขียนแบบ)

จำนวน : 1

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา, ก่อสร้าง หรือเทียบเท่า และมีใบ กว.ภาคี
 • จบใหม่ หรือมีประสบการณ์ในงานเขียนแบบหรือออกแบบวิศวกรรมโยธา 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office , Auto CAD ได้
 • ประสานงานได้ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

 • ติดตามพร้อมตรวจสอบข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการออกแบบว่าครบถ้วน และถูกต้องหรือไม่ อย่างไร
 • วางแผนการออกแบบฯ
 • ออกสำรวจหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการออกแบบ (ถ้ามี)
 • ร่างแบบเบื้องต้นเพื่อการเขียนแบบ (ถ้ามี)
 • เขียนแบบหรือออกแบบทางด้านวิศวกรรมโยธา ตรวจสอบและรับรองแบบพร้อมรายการคำนวณ
 • ประมาณราคางานด้านโยธา (ถ้ามี)
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่กี่ยวข้องและให้คำแนะนำการเขียนแบบด้านวิศวกรรม

เจ้าหน้าที่ (ดูแลระบบและเครือข่าย)

จำนวน : 1

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 1 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่อง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง, ระบบ Network, ระบบ Internet ทั้ง Software และ Hardware
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี, ประสานงานได้
 • สามารถขับรถยนต์ หรือ รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

รายละเอียดงาน

 • ดูแลระบบการจัดการส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • วางแผน ออกแบบ ควบคุมระบบ Network, Server และ Client รวมถึงระบบ VM และVDI
 • วิเคราะห์ความต้องการด้าน Software, Hardware จัดทำสรุปพร้อมทั้งเปรียบเทียบคุณสมบัติ เพื่อทำการสั่งซื้อ
 • แนะนำการใช้งาน และวิธีการดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้กับผู้ใช้งาน
 • เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้จัดการส่วน (บัญชี)

จำนวน : 2

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุ 30-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านบัญชี , ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านบริหารมากกว่า 5 ปี หากมีประสบการณ์เคยทำงานในธุรกิจก่อสร้างมาก่อน จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีใบอนุญาตผู้ทำบัญชี (CPD)
 • มีความรู้เชี่ยวชาญ IFRS , Tax Law และมีประสบการณ์การจัดทำงบการเงินรวม
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถทำงานในภาวะกดดันได้และมีทักษะในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

รายละเอียดงาน

 • ควบคุมการจัดทำบัญชีของกลุ่มบริษัท ให้ถูกต้อง ตามกำหนดเวลาการปิดบัญชีประจำเดือน
 • จัดทำงบการเงินและรายงานทางการเงิน วิเคราะห์ข้อมูลความผิดปกติ เพื่อนำเสนอผู้บริหารตามกำหนดเวลา
 • ประสานงานกับผู้สอบบัญชีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบบัญชี และตรวจสอบทรัพย์สินของบริษัท
 • จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลทางบัญชีจะครบถ้วน ถูกต้อง
 • วางแผนการปฏิบัติงานด้านบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

วิศวกรปฏิบัติการ (ด้านเครื่องกล) ประจำ ณ หลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

จำนวน : 1

คุณสมบัติ

 • ชาย อายุ ไม่เกิน 35 ปี สัญชาติไทย
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการระบบผลิตน้ำประปาและการส่งจ่ายน้ำประปา 3 ปี ขึ้นไป
 • สามารถทำงานร่วมกับพนักงานในระดับต่างๆได้ รวมถึงการประสานงานเบื้องต้นกับภาครัฐ
 • สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การส่งจ่ายน้ำประปาได้

รายละเอียดงาน

 • สนับสนุนหัวหน้างาน/ผู้บังคับบัญชาในการบริหารการผลิต และควบคุมคุณภาพน้ำประปาโรงผลิตน้ำประปาภูหลวง เพื่อให้บริการรัฐวิสาหกิจน้ำประปาหลวงพระบาง เพื่อให้มีการจ่ายน้ำได้ตามความต้องการ
 • ควบคุมดูแลสภาพเครื่องจักร อุปกรณ์วัดค่าต่างๆ ซ่อมบำรุงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของโรงสูบน้ำ ท่อส่งจ่ายน้ำประปาทั้งหมดให้มีความพร้อมต่อการใช้งาน รวมทั้งตรวจสอบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน
 • ควบคุมการตรวจสอบมาตรวัดน้ำประปา ระบบปั๊มสูบน้ำ แหล่งน้ำดิบ และระบบการควบคุมแรงดัน และตรวจสอบรายงาน สรุปผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา
 • ประสานงานการดำเนินงานผลิตน้ำประปากับรัฐวิสาหกิจน้ำประปาหลวงพระบาง สปป.ลาว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • สนับสนุนการประเมิน จัดทำงบประมาณการซ่อมบำรุง การบำรุงรักษา หรือโครงการขยายและเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรม
 • จัดทำข้อมูลต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 • สนับสนุนงานด้านธุรกิจของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย

วิศวกรปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า)

จำนวน : 1

คุณสมบัติ

 • ชาย อายุ ไม่เกิน 35 ปี สัญชาติไทย
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการระบบผลิตน้ำประปาและการส่งจ่ายน้ำประปา 3 ปี ขึ้นไป
 • สามารถทำงานร่วมกับพนักงานในระดับต่างๆ รวมถึงการประสานงานเบื้องต้นกับภาครัฐ
 • สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การส่งจ่ายน้ำประปาได้

รายละเอียดงาน

 • สนับสนุนหัวหน้างาน/ผู้บังคับบัญชาในการควบคุม การดำเนินงานในการผลิต รวมทั้งระบบส่งจ่ายน้ำประปาทั้งหมด และการดำเนินงานต่างๆเพื่อให้มีการจ่ายน้ำได้ตามความต้องการรัฐวิสาหกิจน้ำประปาหลวงพระบาง
 • ควบคุมระบบจ่ายน้ำประปาผ่านระบบ SCADA และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา
 • ควบคุมดูแลระบบไฟฟ้า ภายในทั้งหมดให้มีความพร้อมต่อการใช้งาน รวมทั้งประเมินการบำรุงรักษาและดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า
 • ตรวจสอบรายงานสรุปปริมาณหน่วยกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในระบบผลิตน้ำประปาและสูบจ่าย ให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานจริง
 • ประสานงานการดำเนินงานผลิตน้ำประปากับรัฐวิสาหกิจน้ำประปาหลวงพระบาง สปป.ลาว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ประเมินตรวจสอบงบประมาณและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตามที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่การตลาด (Marketing Staff)

จำนวน : 1

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 1 ปี
 • มีความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office และ Internet ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี, ประสานงานได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

รายละเอียดงาน

 • จัดทำเอกสารประกวดราคาภาครัฐ ส่วนงานภาคเอกชน / งานต่างประเทศ / Solar Project / Microgride Project
 • อัพเดตค้นคว้าหาข้อมูลงานประกวดราคาผ่านช่องทาง Internet ฯลฯ
 • สอบราคาต้นทุน และเปรียบเทียบราคาต้นทุนของ Supplier หาทุนที่เหมาะสมนำเสนอผู้จัดการฝ่าย และสายงานที่ดูแล
 • จัดเก็บรวบรวมข้อมูล ราคา Supplier เข้าส่วนกลาง เพื่อเปรียบเทียบราคา
 • หาข้อมูลลูกค้าใหม่เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มฐานข้อมูลและลูกค้า
 • เก็บข้อมูลใหม่ของลูกค้าที่เกิดขึ้น, ลูกค้า Key Account และบันทึกข้อมูลสถิติต่าง ๆ
 • ติดตามข่าวการประมูลงานต่างๆ และติดตามผลประมูลงาน
 • ประสานงานในแผนกและฝ่ายต่างๆ เพื่อความคืบหน้าของงาน

วิศวกรขาย (Sales Engineer)

จำนวน : 1

คุณสมบัติ

 • ชาย หรือ หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 0 - 1 ปี
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ และใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีความกระตือรือร้น รักการขาย และการบริการ
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

รายละเอียดงาน

 • หางานสถานีไฟฟ้าและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางภาคเอกชน / งานต่างประเทศ / Solar Project / Microgrid Project
 • หาลูกค้ารายใหม่ เจรจาเงื่อนไขการซื้อขาย และให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า
 • ดูแลและประสานงานกับลูกค้าที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการส่งเสริมการขายและการบริการหลังการขายของภาคเอกชน / งานต่างประเทศ
 • ติดตามการประมูลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประมาณหาปริมาณวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ในงานประกวดราคา
 • สอบราคาและเปรียบเทียบอุปกรณ์ทั้งหมด เพื่อสรุปเตรียมประมูลงานประกวดราคา
 • จัดเตรียมเอกสารประกวดราคางานเพื่อนำเสนอ

วิศวกรโยธา

จำนวน : 1

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา สาขาโยธา, ก่อสร้าง (ประสบการณ์ในงานก่อสร้างสายส่ง 2 ปีขึ้นไป)
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office, Auto CAD ได้
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี และมีทักษะในการสื่อสารกับบุคคลต่างๆ ได้ดี
 • สามารถอยู่ประจำ Site งานต่างจังหวัดได้

รายละเอียดงาน

 • วางแผนงานก่อสร้าง, จัดทำแผนงานประจำเดือนและแผนงานประจำสัปดาห์
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบแปลนและหลักวิศวกรรม และให้แล้วเสร็จตามแผนงาน
 • จัดทำ SHOP DWG. หรือแบบรายละเอียดสำหรับก่อสร้าง เพื่อขออนุมัติผู้ควบคุมงาน
 • ตรวจสอบ BAR CUTING LIST สำหรับตัดและดัดเหล็ก เพื่อขออนุมัติผู้ควบคุมของเจ้าของงานก่อนสั่งตัดและดัดเหล็ก
 • จัดทำแผนการจัดส่งวัสดุเข้าหน่วยงาน
 • ตรวจรับวัสดุเข้าหน่วยงาน พร้อมจัดทำบัญชี เบิก-จ่ายวัสดุหน้างาน
 • จัดหาและสอบราคาเครื่องมือและเครื่องจักรที่จะต้องเช่า พร้อมทำสัญญาเช่าก่อนเข้าปฏิบัติงาน
 • จัดทำตารางค่าระดับเพื่อการก่อสร้าง เพื่อขออนุมัติผู้ควบคุมงานของเจ้าของงานก่อนดำเนินการก่อสร้าง
 • จัดทำบอร์ดรายงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง และอื่นๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
 • ตรวจสอบ รายการบันทึกงานเทคอนกรีต และควบคุมการสั่ง Load คอนกรีต เพื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด
 • จัดประชุม วางแผนงานและเร่งรัดงานประจำสัปดาห์กับผู้รับเหมาย่อย พร้อมกับจดบันทึกการประชุม
 • จัดทำรายงานประจำสัปดาห์, รายงานประจำเดือน และ Update S-CURVE ทุกเดือน เพื่อส่ง HEAD OFFICE
 • ติดตามผลการทดสอบวัสดุ และเอกสารแนบสำหรับการตั้งเบิกงวดงาน
 • ควบคุมค่าใช้จ่ายของงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตาม Material Control
 • ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับผู้ควบคุมงานของเจ้าของงาน, ผู้รับเหมาย่อย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง

Assistant international sale section manager

จำนวน : 1

คุณสมบัติ

 • Expatriate male or female aged above 28 years old.
 • Bachelor degree of Electrical Engineering or Power Electrical Engineering degree.
 • Experience in sale more than 1 year.
 • Good communication skil, fluient in English and additional Cambodia or Myanmar langauge would be a plus.
 • Pc literate in Microsoft Office.
 • Driving your own car or have international driving license.
 • Hard working, objective oriented, motivated and self-driven.

รายละเอียดงาน

 • Search for incoming business, present the proposal of electrical sub-station price offering and other business offering abroad or present offering to foreigner customer in Thailand.
 • Take care of the customer and coordinate related customer, after sale service abroad or foreigner customer in Thailand.
 • Follow up the bid and offer of other business target.
 • Estimate BOQ (Bill of quantities) of bid-offer announcement.
 • Prepare documents for bid-offer announcement.

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเองหรือส่งประวัติมาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล


คุณวัชรี แก้วประเสริฐ (กุ้ง)

โทรศัพท์: 02-9595811 ต่อ 2259 หรือ 089-1150044
อีเมล: watcharee_kae@demco.co.th
เว็บไซต์: www.demco.co.th