EN

สารจากประธานกรรมการ

นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์

ประธานกรรมการบริษัท

ตลอดระยะเวลา 28 ปีที่บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการจัดการองค์กรอย่างสมดุล โดยคำนึงถึงการสร้างความเข็มแข็ง และการเจริญเติบโตของกิจการอย่างยั่งยืน ควบคู่กับความรับผิดชอบที่พึงมีต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และบุคคลที่เกี่ยวข้องภายใต้การกำกับกิจการที่ดีเป็นสำคัญ ทุกกิจกรรมของเด็มโก้จะต้องดำเนินการบนหลักการของความยั่งยืน และมุ่งผลลัพธ์ที่ยั่งยืน เพื่อสร้างคุณค่าร่วม และดำรงการยอมรับและความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ด้วยประเด็นท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ในปี 2563 ทั้งการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีน ภาวะโลกร้อน ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ที่ทำให้ทุกภาคส่วนต้องปรับตัว เพื่อก้าวข้ามวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน คณะกรรมการบริษัทเด็มโก้จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการความยั่งยืน ที่ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ และแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาความยั่งยืน ที่ประกอบด้วยคณะผู้บริหารของบริษัท เพื่อเสริมสร้างและกำกับดูแลกระบวนการในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนในทุกระดับขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการตามทิศทางนโยบาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเด็มโก้ มีการบูรณาการกรอบ และประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญ ให้การดำเนินงานด้านความยั่งยืนได้กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท

ในด้านการกำกับดูแลมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น คณะกรรมการบริษัทมีความตระหนักรู้และเข้าใจถึงบริบทของปัญหาคอร์รัปชั่น ผลกระทบที่มีต่อกิจการภาคธุรกิจและสังคมโดยรวม มีเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ (Zero Tolerance) กับให้ความสำคัญโดยเข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย (CAC) ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน และให้ความสำคัญกับแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการในการกำกับดูแลมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมทั้งมีกระบวนการสื่อสารนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ความเข้าใจในความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นที่สำคัญของกิจการ ไปยังผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

สุดท้ายนี้ ดิฉันในนามของบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่ได้สนับสนุนการดำเนินงานของเด็มโก้ด้วยดีเสมอมา ทั้งนี้บริษัทยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้ธรรมาภิบาลควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการชั้นนำด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนในระดับสากล

นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์

ประธานกรรมการบริษัท