EN

สารจากประธานกรรมการ

นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์

ประธานกรรมการบริษัท

ในท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่มีแนวโน้มถดถอย ประกอบกับวิกฤตการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศอย่างรุนแรง ซึ่งหากนับรวมผลกระทบจาก Technology Disruption การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านพลังงานของรัฐบาล ความล่าช้าของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของ EEC การออกมาตรการกำกับควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความใส่ใจขององค์กรธุรกิจและนักลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับในประเด็นความโปร่งใส การมีกลไกในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนตลาดการแข่งขันที่รุนแรง ที่มีแนวโน้มยังคงอยู่ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว อย่างต่อเนื่องนั้น

กลุ่มธุรกิจของบริษัทเด็มโก้ ได้มีการทบทวนแผนกลยุทธ์และผลกระทบรอบด้านทางธุรกิจ โดยคำนึงถึงปัจจัยทั้ง 3 ระยะข้างต้น จากกระบวนการดำเนินงานของบริษัท และผลกระทบต่อเศรษฐกิจภาพรวม ที่คาดการณ์ว่าจะมีผลกระทบต่อรายได้ของเด็มโก้ คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจในห่วงโซ่อุปทาน ดังนั้น เพื่อรองรับกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ จึงทบทวน ปรับปรุงแผนธุรกิจ ทั้งในเรื่องช่องทางการหารายได้ การลดค่าใช้จ่าย แผนการลงทุน รวมถึงแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) อย่างเร่งด่วนและรอบคอบ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทจะวิเคราะห์ประเมินผลกระทบ และทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด และส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียให้น้อยที่สุด นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้ใช้สถานการณ์นี้เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส ในการระดมความคิดเห็นของคณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน เพื่อพัฒนาโครงสร้างการบริหารงาน (DEMCO : 2020-2022 Year of Organization Development) การปรับปรุงรูปแบบทางธุรกิจ เพื่อค้นหานวัตกรรมและธุรกิจใหม่ โดยคำนึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่ ซึ่งในช่วงวิกฤตนี้ จึงถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเด็มโก้ ร่วมมือช่วยเหลือกัน เพื่อสร้างความมั่นใจ เชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ว่ากลุ่มธุรกิจเด็มโก้ สามารถที่จะมีการกำกับดูแลกิจการ การบริหารจัดการความเสี่ยง และการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย มาตรฐานที่เกี่ยวข้องที่ดี สร้างผลประกอบการที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง อย่างยั่งยืน

นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์

ประธานกรรมการบริษัท