EN

สารจากประธานกรรมการ

นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์

ประธานกรรมการบริษัท

ในปี 2564 มีปัจจัยท้าทายต่าง ๆ ที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ อาทิ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของยุคดิจิทัล และเทคโนโลยี กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ได้ให้ความสำคัญต่อมาตรการการป้องกันและรับมือกับสถานการณ์และผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อรักษาความต่อเนื่องในกิจกรรมทางธุรกิจ ทั้งนี้ ภายใต้วิสัยทัศน์ของเด็มโก้ ที่ “มุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการชั้นนำด้านวิศวกรรมไฟฟ้า พลังงาน และสาธารณูปโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย”

เด็มโก้มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน ตระหนักถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุล พร้อมปรับตัวให้มีความยืดหยุ่น (Reselience) รับมือด้วยความคล่องตัว (Agility) และรวดเร็ว (Speed) พร้อมคุมเข้มมาตรการบริหารจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ (BCM) และร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและทุกภาคส่วนของสังคมในการเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID - 19) ประกอบกับที่ผ่านมาเด็มโก้ได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) และเตรียมพร้อมมองไปข้างหน้า โดยในด้านเศรษฐกิจ เด็มโก้มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพงาน เพื่อรักษาไว้ซึ่งคุณภาพ ความพึงพอใจและความเชื่อถือ เชื่อมั่นของลูกค้า ในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เด็มโก้มุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

เด็มโก้ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID - 19) อย่างใกล้ชิด และมีแนวปฏิบัติสำหรับพนักงาน โดยยึดหลักการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (Physical Distancing) การรักษาสุขอนามัย เช่น สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ ลดการรวมกลุ่ม โดยจัดระบบการทำงานอยู่ที่บ้านหรือ Work from Home สลับวันเข้าทำงาน พร้อมจัดเครื่องมือสนับสนุนการทำงานผ่านออนไลน์ และระบบรายงาน Timeline ของพนักงาน เพื่อดูแลติดตามให้ความช่วยเหลือพนักงานได้ทันสถานการณ์

สุดท้ายนี้ ในนามของบริษัทในกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ดิฉันขอขอบคุณการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ดิฉันเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าความทุ่มเทและความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการประกอบธุรกิจ ทำให้กลุ่มธุรกิจเด็มโก้สามารถดำเนินธุรกิจและเติบโตอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุล จะนำสู่ประโยชน์ต่อทั้งสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม และนำพาให้กลุ่มธุรกิจเด็มโก้เดินหน้าอย่างมั่นคง

นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์

ประธานกรรมการบริษัท