EN

กลยุทธ์เพื่อนำไปสู่เป้าหมายและผลลัพธ์ทางธุรกิจ

แนวทางการดำเนินงาน การประเมินผลงาน และยุทธศาสตร์หลัก

เด็มโก้กำหนดแนวทางการดำเนินงานที่เน้นให้เกิดการเชื่อมโยงและสอดคล้อง ระหว่างเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน กับการกำหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจ กลยุทธ์ระดับองค์กร และกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน โดยเด็มโก้กำหนดให้ในช่วงต้นปีแต่ละปี คณะกรรมการบริหารนำเสนอกลยุทธ์และแผนยุทธศาสตร์องค์กร เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และมอบหมายให้ระดับหัวหน้าสายงานเป็นผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนแผนระดับองค์กรให้สอดคล้องกับการตั้งเป้าหมายและแผนระดับปฏิบัติการ และติดตาม เพื่อประเมินเป้าหมาย ปัจจัยทางธุรกิจ ผลกระทบได้ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ เพื่อนำไปสู่การทบทวน และพัฒนาวางยุทธศาสตร์ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการวางแผนและกำกับกิจการต่อไป

สำหรับหลักการในการพิจารณา คณะกรรมการบริหาร มีการใช้มุมมอง 4 มิติ ดังนี้

แผนผังยุทธศาสตร์การดำเนินงานเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

คลิกเพื่อดูภาพใหญ่

กลยุทธ์เพื่อนำไปสู่เป้าหมายและผลลัพท์ทางธุรกิจ

เด็มโก้ได้พัฒนาการวางแผนกลยุทธ์ DEMCO : Business Plan 2563 - 2566 ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมการวางแผนกลยุทธ์ประจำปี กลยุทธ์นี้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการแปลงแรงบันดาลใจไปสู่การปฏิบัติ กลยุทธ์ดังกล่าวได้รับการทบทวน พัฒนาจากแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเด็มโก้ และสอดคล้องกับแผนธุรกิจของเด็มโก้โดยรวม และยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องที่เด็มโก้ให้การสนับสนุนในฐานะองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเด็มโก้ที่มุ่งมั่นเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ตามศักยภาพและการดำเนินงานในระยะยาวด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน เด็มโก้ได้ระบุยุทธศาสตร์หลัก 3 ประการ ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ ได้แก่

01

พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถอย่างยั่งยืน (เพื่อสร้างการเติบโตด้วยเทคโนโลยีใหม่ (New Technology) ด้วยการบริหารจัดการให้ธุรกิจเติบโต ต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ)

02

บริหารจัดการพันธมิตร และห่วงโซ่อุปทาน คุณค่าที่ยั่งยืน

03

การบริหารจัดการผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ยุทธศาสตร์เสริมอีก 2 ประการ คือ

  • ปลูกฝังและส่งเสริมให้การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานขององค์กร
  • ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการสร้างวัฒนธรรมในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของเด็มโก้

เด็มโก้ได้กำหนดกลยุทธ์ตามแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยใช้ปัจจัยภายในและภายนอก รวมถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ พนักงานทุกคน เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเด็มโก้ ตามแนวทางของการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการความยั่งยืน และคณะทำงานความยั่งยืน ได้ร่วมกันให้คำจำกัดความของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเด็มโก้ โดยการพัฒนาอย่างยั่งยืน หมายถึง “การจัดการองค์กรอย่างสมดุล โดยคำนึงถึงการสร้างความเข้มแข็ง และการเจริญเติบโตของกิจการอย่างยั่งยืน ควบคู่กับความรับผิดชอบที่พึงมีต่อ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี”

นอกจากนี้ คณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาความยั่งยืน ยังได้กำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนของเด็มโก้ เพื่อใช้ดำเนินการของกลุ่มบริษัทเด็มโก้ในการพัฒนาความยั่งยืนได้มุ่งให้บังเกิดผลลัพท์ด้านธุรกิจ และ / หรือ ผลลัพท์ด้านสังคม ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม สิ่งแวดล้อม และบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของพนักงานและผู้บริหารของเด็มโก้เป็นกำลังสำคัญ นอกจากนี้ เพื่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ ยังจะต้องตระหนักถึงคุณค่าที่พึงมีต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการประกอบกิจการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเด็มโก้อีกด้วย

การประเมินประเด็นที่สำคัญต่อความยั่งยืน

กลุ่มบริษัทเด็มโก้ได้คัดเลือกประเด็นความยั่งยืนที่มีความสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ โดยเริ่มจากการศึกษาประเด็นความยั่งยืนในปัจจุบันที่องค์กรต่าง ๆ ในระดับสากลให้ความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จากนั้นได้คัดกรองเฉพาะประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเด็มโก้ โดยกระบวนการคัดเลือกประเด็นสาระสำคัญและขอบเขตผลกระทบ มี 4 ขั้นตอนด้วยกัน ซึ่งมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

แนวทางสู่การพัฒนาความยั่งยืนของเด็มโก้

แนวทางสู่การพัฒนาความยั่งยืนของเด็มโก้ มีฐานรากจากค่านิยมองค์กร (Core Value) “ i DEMCO”

และประกอบด้วยปัจจัยหลัก 3 ประการ คือ การจัดการองค์กรอย่างสมดุล การสร้างความเข้มแข็งและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ความรับผิดชอบที่พึงมีต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ปัจจัยเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากปัจจัยเสริมอีก 2 ประการ คือการกำกับดูแลกิจการที่ดีในองค์กร และการส่งเสริมกระทำให้เกิดจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ปัจจัยเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากปัจจัยเสริมอีก 2 ประการ คือการกำกับดูแลกิจการที่ดีในองค์กร และการส่งเสริมกระทำให้เกิดจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม

การจัดการองค์กรอย่างสมดุลของเด็มโก้ หมายถึงการมุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า การพัฒนาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับคู่ค้า พันธมิตร และการลดผลกระทบด้านสังคม สิ่งแวดล้อม

โดยในแต่ละทุกแผนการดำเนินงานจะประกอบด้วย แผนงาน เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่แน่ชัด ซึ่งมีการติดตามและประเมินผล โดยคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท ผลจากแผนงานนี้จะนำไปสู่ความสามารถในการแข่งขันทางด้านราคา คุณภาพ และความน่าเชื่อถือของบริษัท ควบคู่ไปกับการเติบโตของรายได้ที่สม่ำเสมอ เพื่อบรรลุสู่เป้าหมายความยั่งยืนของเด็มโก้ในแผน 5 ปี ที่เป็นเส้นทางสู่ความยั่งยืนของเด็มโก้ เริ่มจากการมีรากฐานที่มั่นคง บนพื้นฐาน