EN

กิจกรรมบริษัท

โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

กิจกรรม Workshop คณะทำงานโครงการ "DEMCO Smart Energy"

"สวัสดีปีใหม่ไทย"

กิจกรรมบริจาคเครื่องอุปโภค-บริโภค สิ่งของป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และปฏิทินเก่าตั้งโต๊ะ

อบรมหลักสูตร "ปฐมพยาบาลและช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน"

กิจกรรมบริจาคโลหิต..ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 35

กิจกรรมเด็มโก้จิตอาสาทำความสะอาดล้างห้องน้ำที่วัดบุญชื่นชู

การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รุ่นที่ 1/2565 (ภาคทฤษฎี)

สายงานทรัพยากรบุคคล ร่วมกับ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดปทุมธานี

อบรมหลักสูตร "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน"

อบรม หลักสูตร "ก้าวไปด้วยกันอย่างภาคภูมิและยั่งยืน (Growing Together With Pride and Sustainability)"