EN

บริษัทในเครือ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีบริษัทย่อย 3 บริษัท บริษัทร่วม 2 บริษัท และ บริษัทร่วมค้า 8 บริษัท โดยบริษัทได้เข้าลงทุน ดังนี้

ผังโครงสร้างธุรกิจ

รายชื่อบริษัทในเครือ

บริษัท เด็มโก้ เอ็นเนอร์จี แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด

บริษัท เด็มโก้ เอ็นเนอร์จี แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด

ทุนจดทะเบียน
260 ล้านบาท
ทุนชำระแล้ว
190 ล้านบาท
% การถือหุ้น
100%

ดำเนินธุรกิจรับจ้างผลิตและติดตั้งโครงสร้างเหล็ก ภาชนะแรงดันสูง ระบบท่อรับแรงดันและอุปกรณ์ เครื่องกล และธุรกิจก่อสร้างงานด้านโยธา และด้านระบบท่อแรงดันประเภทต่างๆ

บริษัท เด็มโก้ เอ็นเนอร์จี แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด(เปลี่ยนชื่อจากบริษัท บริษัท เด็มโก้ อินดัสตรี่ จำกัด เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564) ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2550 ซึ่งได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนในบริษัท เจ พี เอ็ม อินเตอร์ จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท เด็มโก้ เอ็นเนอร์จี แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด) ซึ่งดำเนินธุรกิจรับจ้างผลิตและติดตั้งโครงสร้างเหล็ก ภาชนะแรงดันสูง ระบบท่อรับแรงดันและอุปกรณ์เครื่องกล ในสัดส่วน ร้อยละ 45.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดยเข้าลงทุนในวันที่ 15 มกราคม 2551 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2552ได้มีมติให้บริษัทลงทุนเพิ่มในบริษัท เด็มโก้ เอ็นเนอร์จี แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด เป็นสัดส่วนรวมร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ซึ่งการลงทุนทั้ง 2 ครั้งเป็นจำนวนเงินลงทุนทั้งสิ้น 64 ล้านบาท

ต่อมา คณะกรรมการบริษัทได้ มีมติ ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ให้ลงทุนเพิ่มใน บริษัท เด็มโก้ เอ็นเนอร์จี แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยปัจจุบัน บริษัท เด็มโก้ เอ็นเนอร์จี แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด มีทุนจดทะเบียน 260 ล้านบาททุนชำระแล้ว 190 ล้านบาท บริษัทดำเนินธุรกิจก่อสร้างงานด้านโยธา และด้านระบบท่อแรงดันประเภทต่างๆ

บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด

บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด

ทุนจดทะเบียน
200 ล้านบาท
ทุนชำระแล้ว
200 ล้านบาท
% การถือหุ้น
100%

บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 130 ล้านบาท บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 โดยบริษัทได้โอนกิจการผลิตโครงสร้างเหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างโครงสร้างเสาสายส่งแรงสูงและเสาโทรคมนาคมไปยังบริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้เรียกทุนชำระแล้วครบทั้ง 130 ล้านบาท ตามรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2558 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 70 ล้านบาท จากเดิม 130 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 200 ล้านบาท โดยบริษัทไปจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2558

บริษัท เด็มโก้ เดอลาว จำกัด

บริษัท เด็มโก้ เดอลาว จำกัด

ทุนจดทะเบียน
15 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ
ทุนชำระแล้ว
12.22 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ
% การถือหุ้น
100%

ปีพ.ศ. 2557 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้เข้าศึกษาความเป็นไปได้โครงการสัมปทานการผลิตน้ำประปาในแขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เด็มโก้ เดอลาว จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 0.3 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 90 และนักธุรกิจลาวถือหุ้นร้อยละ 10 ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 บริษัท เด็มโก้ เดอลาว จำกัด และในระหว่างปี พ.ศ. 2562 บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ปัจจุบันทุนจดทะเบียน 15 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ได้รับชำระค่าหุ้น จำนวน 12.22 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เด็มโก้ เพาเวอร์ 6 จำกัด

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เด็มโก้ เพาเวอร์ 6 จำกัด

ทุนจดทะเบียน
5 ล้านบาท
ทุนชำระแล้ว
5 ล้านบาท
% การถือหุ้น
49%

บริษัทได้เข้าลงทุนตามมติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตไฟฟ้า โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) จำหน่ายให้กับการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้า 0.248 เมกกะวัตต์

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เด็มโก้ เพาเวอร์ 11 จำกัด

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เด็มโก้ เพาเวอร์ 11 จำกัด

ทุนจดทะเบียน
4 ล้านบาท
ทุนชำระแล้ว
4 ล้านบาท
% การถือหุ้น
49%

บริษัทได้เข้าลงทุนตามมติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตไฟฟ้า โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) จำหน่ายให้กับการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้า 0.165 เมกกะวัตต์

บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 15 จำกัด

บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 15 จำกัด

ทุนจดทะเบียน
5.5 ล้านบาท
ทุนชำระแล้ว
5.5 ล้านบาท
% การถือหุ้น
51%

บริษัทได้เข้าลงทุนตามมติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตไฟฟ้า โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) จำหน่ายให้กับการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้า 0.269 เมกกะวัตต์

บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 16 จำกัด

บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 16 จำกัด

ทุนจดทะเบียน
5.5 ล้านบาท
ทุนชำระแล้ว
5.5 ล้านบาท
% การถือหุ้น
51%

บริษัทได้เข้าลงทุนตามมติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตไฟฟ้า โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) จำหน่ายให้กับการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้า 0.269 เมกกะวัตต์

บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 17 จำกัด

บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 17 จำกัด

ทุนจดทะเบียน
5.5 ล้านบาท
ทุนชำระแล้ว
5.5 ล้านบาท
% การถือหุ้น
51%

บริษัทได้เข้าลงทุนตามมติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตไฟฟ้า โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) จำหน่ายให้กับการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้า 0.269 เมกกะวัตต์

บริษัท อุดรธานีโซล่า พาวเวอร์ จำกัด

บริษัท อุดรธานีโซล่า พาวเวอร์ จำกัด

ทุนจดทะเบียน
35 ล้านบาท
ทุนชำระแล้ว
35 ล้านบาท
% การถือหุ้น
45.71%

ประกอบธุรกิจผลิต และจำหน่ายไฟฟ้า โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้า 0.998 เมกกะวัตต์ มีสถานที่ตั้งโครงการอยู่ที่ จังหวัดอุดรธานี บริษัท เข้าลงทุนถือหุ้นร้อยละ 45.71 ในแต่ละบริษัทตามมติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556

บริษัท แม่โขง กรีนพาวเวอร์ จำกัด

บริษัท แม่โขง กรีนพาวเวอร์ จำกัด

ทุนจดทะเบียน
35 ล้านบาท
ทุนชำระแล้ว
35 ล้านบาท
% การถือหุ้น
45.71%

ประกอบธุรกิจผลิต และจำหน่ายไฟฟ้า โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้า 0.998 เมกกะวัตต์ มีสถานที่ตั้งโครงการอยู่ที่ จังหวัดหนองคาย บริษัท เข้าลงทุนถือหุ้นร้อยละ 45.71 ในแต่ละบริษัทตามมติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556

บริษัท อินโดไชน่า กรีนเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

บริษัท อินโดไชน่า กรีนเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

ทุนจดทะเบียน
35 ล้านบาท
ทุนชำระแล้ว
35 ล้านบาท
% การถือหุ้น
45.71%

ประกอบธุรกิจผลิต และจำหน่ายไฟฟ้า โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้า 0.998 เมกกะวัตต์ มีสถานที่ตั้งโครงการอยู่ที่ จังหวัดหนองคาย บริษัท เข้าลงทุนถือหุ้นร้อยละ 45.71 ในแต่ละบริษัทตามมติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556