EN

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)

แจ้งโครงสร้างกรรมการชุดย่อย ปี 2565 - 2566

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท

แจ้งการต่อวาระของประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ

แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (แก้ไข)

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท

แจ้งปิดทำการสำนักงานปทุมธานี

การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (E - AGM) และจ่ายเงินปันผล ( เพิ่มเติม)