EN

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

แจ้งการได้รับหนังสือยืนยันการจ้าง (LOI) Power Distribution Package โครงการ Bang Yai -Kanchanaburi Intercity Motorway (M81) และ Bang Pa-In - Nakorn Ratchasima Intercity Motorway (M6)

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เสนอระเบียบวาระ การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และส่งคำถามล่วงหน้า

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 กันยายน 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)

แจ้งการให้พนักงานปฏิบัติงานที่บ้าน

แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

แจ้งปิดทำการสำนักงานปทุมธานี

แจ้งการได้รับหนังสือยืนยันการจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยประเภทควบคุมสั่งการระยะไกลขนาดแรงดัน 115 เควี GIS จากบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (เอไออี-เอ็มทีพี) จำกัด

เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท

แจ้งการได้รับหนังสือยืนยันการจัดหาและจ้างก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 230 kV คลองด่าน-บางพลี และ 230 kV บางปะกง (Anchor Tower) - คลองด่าน EGAT