EN

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

การลงนามในสัญญาจ้างออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง ติดตั้งและทดสอบระบบ Power Distribution System กับบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท

การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และแต่งตั้งผู้บริหาร

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)

แจ้งการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

การลงนามในสัญญาจ้างงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแม่สาย 2 และสถานีไฟฟ้าสันทราย 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การลงนามในสัญญาจ้างงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี เพื่อรองรับการเชื่อมโยง บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูเวียง) จำกัด จังหวัดขอนแก่น ระยะที่ 2 - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แจ้งการเซ็นสัญญาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าคูคต จังหวัดปทุมธานี กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แจ้งการเซ็นสัญญาการจ้างงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้ากุฉินารายณ์, ก่อสร้างเพิ่มเติมสถานีไฟฟ้านางรอง และสถานีไฟฟ้าครบุรี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค