EN

ปรัชญาและนโยบายพัฒนาความยั่งยืน

ปรัชญาองค์กรด้านการพัฒนาความยั่งยืน

เด็มโก้ ยึดมั่นการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐาน การจัดการองค์กรอย่างสมดุล โดยคำนึงถึงการสร้างความเข้มแข็ง และการเจริญเติบโตของกิจการอย่างยั่งยืนควบคู่กับความรับผิดชอบที่พึงมีต่อเศรษฐกิจ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และสังคม เป็นสำคัญ ทุกกิจกรรมของเด็มโก้ จะต้องดำเนินการบนหลักการของความยั่งยืนและมุ่งผลลัพธ์ที่ยั่งยืน เพื่อสร้างคุณค่าร่วมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ดำรงการยอมรับและความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เด็มโก้ได้ ดำเนินธุรกิจด้วยการน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาใช้ในการบริหารองค์กร โดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว โดยมีความรู้และคุณธรรมเป็นเงื่อนไข ด้วยความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท ภายใต้พื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือความยั่งยืนของเด็มโก้ อันก่อให้เกิดคุณค่าร่วมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในห่วงโซ่คุณค่าของเด็มโก้ และเพื่อยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายพัฒนาความยั่งยืนองค์กรเพื่อถือเป็นแนวทางดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเด็มโก้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไว้ดังนี้

เด็มโก้พิจารณาประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อภารกิจที่มุ่งมั่นของเด็มโก้ ประกอบกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรบนมิติเศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Social) และสิ่งแวดล้อม (Environment)

Sustainability Framework: ESG