EN

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 10/06/2563
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 9,394
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 66.83

หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10/06/2563 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 9,860
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 99.93
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาง ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ 110,423,966 15.12
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 69,050,294 9.45
3. นาย ศิริศักดิ์ สนโสภณ 66,179,700 9.06
4. นาย สวาสดิ์ ปุ้ยพันธวงศ์ 33,213,288 4.55
5. นาย อานันท์ ตันติจรัสชีพ 21,374,200 2.93
6. นาย ธีระชัย วรัญญูรัตนะ 8,375,000 1.15
7. นาย สุวัฒน์ จรดล 7,228,868 0.99
8. นาย วสันต์ สนโสภณ 7,170,000 0.98
9. น.ส. จันทนา จินดาพรบูรณะ 6,487,900 0.89
10. น.ส. วริศรา สนโสภณ 6,450,000 0.88