EN

โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์

ประธานกรรมการ

อ่านเพิ่มเติม

นายนริศ ศรีนวล

ประธานกรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร, กรรมการความยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการความยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

นายปริญช์ ผลนิวาศ

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการลงทุน, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

อ่านเพิ่มเติม

นายปราโมทย์ อินสว่าง

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร, กรรมการลงทุน, กรรมการความยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

นายปัญญ์ เกษมทรัพย์

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ, กรรมการความยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

นายสงวน ตังเดชะหิรัญ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการลงทุน, กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

อ่านเพิ่มเติม

นายโอฬาร ปุ้ยพันธวงศ์

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ, กรรมการลงทุน, กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

อ่านเพิ่มเติม

นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์

กรรมการอิสระ, กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

อ่านเพิ่มเติม

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานกรรมการความยั่งยืน, กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร, กรรมการลงทุน

อ่านเพิ่มเติม

นายไพฑูรย์ กำชัย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร, กรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ, กรรมการลงทุน, กรรมการความยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม