EN

โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์

ประธานกรรมการ

อ่านเพิ่มเติม

นายนริศ ศรีนวล

ประธานกรรมการอิสระ , ประธานกรรมการตรวจสอบ , กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

อ่านเพิ่มเติม

นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส

กรรมการอิสระ , ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ , กรรมการตรวจสอบ

อ่านเพิ่มเติม

นายปริญช์ ผลนิวาศ

กรรมการอิสระ , ประธานกรรมการลงทุน , กรรมการตรวจสอบ

อ่านเพิ่มเติม

นายปราโมทย์ อินสว่าง

กรรมการอิสระ , ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร , กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

อ่านเพิ่มเติม

นายปัญญ์ เกษมทรัพย์

กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ , กรรมการลงทุน

อ่านเพิ่มเติม

นายสงวน ตังเดชะหิรัญ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร , กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ , กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

อ่านเพิ่มเติม

นายโอฬาร ปุ้ยพันธวงศ์

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร , กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ , กรรมการลงทุน

อ่านเพิ่มเติม

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร , ประธานกรรมการบริหาร , กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร , กรรมการผู้จัดการ

อ่านเพิ่มเติม

นายไพฑูรย์ กำชัย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร , กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร , กรรมการลงทุน , กรรมการบริหาร , เลขานุการบริษัท , รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจและโครงการขนาดใหญ่

อ่านเพิ่มเติม