EN

ธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุน

เด็มโก้ร่วมมือกับพันธมิตรทางการค้า ทำการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน ประเมินต้นทุนโครงการ และศักยภาพจากประสบการณ์ออกแบบ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ดำเนินงานก่อสร้างด้านไฟฟ้าและโยธา ในการพัฒนาโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

โครงการพลังงานลม

บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัท อีโอลัส พาวเวอร์ จำกัด ( อีโอลัส ) บริษัท เฟิร์สโคราช วินด์ จำกัด ( เฟิร์ส ) และ บริษัท เค.อาร์.ทู จำกัด (เค.อาร์.ทู) โดยที่ เฟิร์ส และ เค.อาร์.ทู เป็นบริษัทที่ดำเนินโครงการผลิตกระไฟฟ้าด้วยพลังงานลม

อ่านเพิ่มเติม

โครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นดิน

บริษัท ได้ลงทุนในบริษัท อุดรธานีโซล่าร์ พาวเวอร์ จำกัด บริษัท แม่โขง กรีนพาวเวอร์ จำกัด บริษัท อินโดไชน่า กรีนเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ประกอบธุรกิจผลิต และจำหน่ายไฟฟ้า โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm)

อ่านเพิ่มเติม

โครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

เป็นการดำเนินการต่อเนื่องของบริษัทร่วมค้า 5 บริษัท มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตไฟฟ้า โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) จำหน่ายให้กับ การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

อ่านเพิ่มเติม

โครงการสัมปทานในภูมิภาคอาเซียน

บริษัทเข้าศึกษาโครงการสัมปทานการผลิตน้ำประปาในแขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้บริษัทขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่มีสถานการณ์การเมืองที่มั่นคง

อ่านเพิ่มเติม

ธุรกิจการให้บริการ

ให้บริการออกแบบ คัดสรรจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ดำเนินงานก่อสร้าง และทดสอบผลงานเพื่อความไว้วางใจในงานด้านวิศวกรรมที่สมบูรณ์แบบ

อ่านเพิ่มเติม

ธุรกิจงานขาย

ผลิตและจำหน่ายเหล็กโครงสร้างรองรับอุปกรณ์ไฟฟ้า และเสาโครงเหล็กรองรับสายส่งแรงสูงหรือระบบสื่อสาร รวมถึงจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า และชุดอุปกรณ์ประกอบสำหรับระบบสื่อสาร

อ่านเพิ่มเติม