EN

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท เด็มโก้ จํากัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการดําเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ยึดแนวปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กําหนด สําหรับคณะกรรมการทุกคนในการปฏิบัติหน้าที่ได้ยึดถือการปฏิบัติตาม Fiduciary Duty สําคัญ 4 ประการ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการส่งเสริมความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืนของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญต่อนโยบายการกํากับดูแลกิจการมาโดยตลอด กําหนดให้การกํากับดูแลกิจการเป็นหนึ่งในดัชนีวัดผลการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งกําหนดให้มีการจัดทําแผนการดําเนินงาน เพื่อยกระดับการกํากับดูแลกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างสม่ำเสมอ ในปี 2560 คณะกรรมการฯ ได้มีการปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกําหนด

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

แนวทางการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารกิจการที่ดี ที่ยึดมั่นตามจริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทจดทะเบียน กฎ ระเบียบ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการเด็มโก้ จึงมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลดำเนินการติดตาม ประเมินและทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย จรรยาบรรณ ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของเด็มโก้ ให้สอดคล้องกับกฎหมายและแนวปฏิบัติสากล รวมทั้งข้อเสนอแนะของสถาบันที่เกี่ยวข้อง และเสนอคณะกรรมการเด็มโก้ เพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี

ด้วยปณิธานอันมั่นคงแน่วแน่ของเด็มโก้ ที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิดการบริหารองค์กรโดยยึดหลักธรรมภิบาลที่ดี และเป็นองค์กรหนึ่งที่มีความเป็นเลิศทางด้านบรรษัทภิบาล จึงได้เผยแพร่นโยบายธรรมภิบาลของเด็มโก้ไว้บนระบบเครือข่าย DEMCO Intranet และบนเว็บไซต์ของเด็มโก้ www.demco.co.th เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างของเด็มโก้ ทุกคนได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำนโยบายธรรมาภิบาลของเด็มโก้ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยในปี 2559-2561 เด็มโก้ ได้รับการประเมินตามผลสำรวจโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ตามรายงาน Corporate Governance Report of Thailand Companies อยู่ในระดับ 5 สัญลักษณ์คณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ในส่วนของการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเด็มโก้ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) โดยคณะกรรมการ CAC มีมติรับรองมาตรฐานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตั้งแต่ 22 เมษายน 2559 และปัจจุบัน เด็มโก้ได้พัฒนาการรับรู้เรื่องการต่อต้านการทุจริตในหมู่พนักงาน และผู้บริหาร เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง สำหรับการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน ภายใต้ปรัชญาการดำเนินธุรกิจอย่างสมดุล ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสภายใต้การจัดการความเสี่ยง และการกำกับดูแลที่ดี มีการบริหารจัดการอย่างสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ดำเนินธุรกิจอย่างมีศีลธรรม และเป็นมิตรต่อสังคม สิ่งแวดล้อม กับรู้ความเป็นไป รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง ภายใต้กรอบ DEMCO Sustainable Development Platform

กฏบัตรคณะกรรมการ

ดาวน์โหลด
 • กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

 • กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

 • กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

 • กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

 • กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

 • กฎบัตรคณะกรรมการลงทุน

จรรยาบรรณ

ดาวน์โหลด
 • จรรยาบรรณบริษัท

 • จรรยาบรรณธุรกิจ

 • ข้อบังคับบริษัท

 • หนังสือบริคณห์สนธิ

นโยบายการจัดการข้อมูลลับ และการทำสัญญาปกปิดความลับ

ดาวน์โหลด
 • นโยบายการจัดการข้อมูลลับ และข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์

 • นโยบายการทำสัญญาปกปิดความลับ

นโยบายบริษัท

ดาวน์โหลด
 • นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

 • นโยบายสิทธิมนุษยชน

 • นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร

 • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • การควบคุมภายใน

 • คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 • คู่มือการบริหารความเสี่ยง​ด้านการทุจริต

ช่องทางการร้องเรียนและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน

ช่องทางการร้องเรียนและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน