EN

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ยึดแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด สำหรับคณะกรรมการทุกคนในการปฏิบัติหน้าที่ได้ยึดถือการปฏิบัติตาม Fiduciary Duty สำคัญ 4 ประการ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืนของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อนโยบายการกำกับดูแลกิจการมาโดยตลอด กำหนดให้การกำกับดูแลกิจการเป็นหนึ่งในดัชนีวัดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งกำหนดให้มีการจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างสม่ำเสมอ ในปี 2564 คณะกรรมการฯ ได้มีการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกําหนด

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ v.2022

แนวทางการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารกิจการที่ดี ที่ยึดมั่นตามจริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทจดทะเบียน กฎ ระเบียบ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัท จึงมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ดำเนินการติดตาม ประเมินและทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย จรรยาบรรณ ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของเด็มโก้ ให้สอดคล้องกับกฎหมายและแนวปฏิบัติสากล รวมทั้งข้อเสนอแนะของสถาบันที่เกี่ยวข้อง และเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี

ด้วยปณิธานอันมั่นคงแน่วแน่ของเด็มโก้ ที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิดการบริหารองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี และเป็นองค์กรหนึ่งที่มีความเป็นเลิศทางด้านบรรษัทภิบาล จึงได้เผยแพร่นโยบายธรรมภิบาลของเด็มโก้ไว้บนระบบเครือข่าย DEMCO Intranet และบนเว็บไซต์ของเด็มโก้ www.demco.co.th เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างของเด็มโก้ ทุกคนได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำนโยบายธรรมาภิบาลของเด็มโก้ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยในปี 2559 - 2564 เด็มโก้ ได้รับการประเมินตามผลสำรวจโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ตามรายงาน Corporate Governance Report of Thailand Companies อยู่ในระดับ 5 สัญลักษณ์คณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 ในส่วนของการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเด็มโก้ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) โดยคณะกรรมการ CAC มีมติรับรองมาตรฐานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต ตั้งแต่ 22 เมษายน 2559 และปัจจุบัน เด็มโก้ได้พัฒนาการรับรู้เรื่องการต่อต้านการทุจริตในหมู่พนักงาน และผู้บริหาร เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง สำหรับการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน ภายใต้ปรัชญาการดำเนินธุรกิจอย่างสมดุล ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสภายใต้การจัดการความเสี่ยง และการกำกับดูแลที่ดี มีการบริหารจัดการอย่างสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ดำเนินธุรกิจอย่างมีศีลธรรม และเป็นมิตรต่อสังคม สิ่งแวดล้อม กับรู้ความเป็นไป รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง ภายใต้กรอบ DEMCO Sustainable Development Platform

นอกจากนี้ เด็มโก้ยังผลักดันให้การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ จรรยาบรรณธุรกิจ และมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานปกติ ยึดถือปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง โดยสื่อสารผ่านช่องทางที่หลากหลาย อาทิ การอบรมพนักงานใหม่, เว็บไซต์ของบริษัท, Intranet, และอีเมล์เวียนแจ้งให้พนักงานรับทราบทุกครั้งเมื่อมีการทบทวนนโยบายให้เป็นปัจจุบัน

นโยบายบริษัท

ดาวน์โหลด
 • นโยบายการบริหารความเสี่ยง

 • - คู่มือการบริหารความเสี่ยง

 • - คู่มือการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต

 • นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสินบน

 • - คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสินบน

 • - คู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันและสินบน

 • นโยบายการลงทุน

 • นโยบายการควบคุมภายใน

 • นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 • - คู่มือว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 • นโยบายกำกับดูแลบริษัทย่อย/บริษัทร่วม

 • นโยบายการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

 • นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้

 • นโยบายการกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • นโยบายการใช้งานระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์

 • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • นโยบายสิทธิมนุษยชน

 • นโยบายการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัท

นโยบายการจัดการข้อมูลลับ และการทำสัญญาปกปิดความลับ

ดาวน์โหลด
 • นโยบายการจัดการข้อมูลลับ และข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์

 • นโยบายการทำสัญญาปกปิดความลับ

จรรยาบรรณธุรกิจ

ดาวน์โหลด
 • จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

 • จริยธรรมและจรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน

 • จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์

 • จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติคู่ค้า

กฏบัตรคณะกรรมการ

ดาวน์โหลด
 • กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

 • กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

 • กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

 • กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 • กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

 • กฎบัตรคณะกรรมการลงทุน

 • กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

 • กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทย่อย-DP

 • กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทย่อย-DDL

 • กฎบัตรคณะทำงานพัฒนาความยั่งยืน

หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ

ดาวน์โหลด
 • หนังสือบริคณห์สนธิ

 • ข้อบังคับบริษัท

ช่องทางการร้องเรียนและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน

ช่องทางการร้องเรียนและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน