EN

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้ถือหุ้นรายย่อย

แนวปฏิบัติ/การสื่อสาร

 • การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
 • การรายงานความคืบหน้าให้กับผู้ถือหุ้น
 • การประกาศผลประกอบการรายไตรมาส
 • ระบบตรวจสอบ และการบริหารความเสี่ยง
 • การเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท

ความคาดหวัง

 • การขยาย และพัฒนาธุรกิจมีความมั่นคงและเติมโตอย่างต่อเนื่อง
 • ดำเนินธุรกิจอย่างเที่ยงธรรม เพื่อสร้างผลประกอบการที่ดี
 • ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิ และได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
 • มีระบบการตรวจสอบ และควบคุมภายในที่ดี
 • มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

การตอบสนอง

 • จ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสม
 • เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
 • การสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

ผลลัพธ์

 • ผลการดำเนินงานของบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น
ผู้มีส่วนได้เสีย

พนักงาน

แนวปฏิบัติ/การสื่อสาร

 • การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • การประเมินผลความพึงพอใจในการทำงาน
 • การประเมินความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement)
 • โครงการ HR Change Management
 • การประกาศเกียรติคุณพนักงาน
 • ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน
 • วารสาร DEMCO Journal
 • กิจกรรมทำบุญประจำเดือนเกิด
 • กิจกรรมส่งเสริมความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

ความคาดหวัง

 • ระบบการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม
 • แผนการพัฒนาศักยภาพ บุคลากร
 • ความก้าวหน้าและความมั่นคงในสายอาชีพ
 • มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 • มีการสื่อสารข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง

การตอบสนอง

 • เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติอย่างเท่าเทียม
 • มีแผนการพัฒนาพนักงาน
 • มีการจัดกิจกรรมสร้างความผูกพันของพนักงาน

ผลลัพธ์

 • ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
 • พนักงานมีความสุขและความมั่นคงในการทำงาน
ผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทอื่นๆ ในตลาดธุรกิจพลังงาน และสาธารณูปโภค

แนวปฏิบัติ/การสื่อสาร

 • ปฏิบัติต่อพันธมิตร และคู่แข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม
 • รักษาความลับทางการค้าภายใต้กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • หลีกเลี่ยงจากการสืบหาข้อมูลจากพันธมิตร และคู่แข่งทางการค้าอย่างไม่ซื่อสัตย์ และไม่เป็นธรรม

ความคาดหวัง

 • ดำเนินการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม ถูกต้องตามหลักจริยธรรมและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส

การตอบสนอง

 • มีหลักจรรยาบรรณเพื่อการประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม และโปร่งใส

ผลลัพธ์

 • ส่งมอบวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
 • ดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
 • ธุรกิจเติบโตควบคู่กัน
ผู้มีส่วนได้เสีย

ชุมชน และประชาชนในพื้นที่ตั้ง และใกล้เคียงหน่วยงาน

แนวปฏิบัติ/การสื่อสาร

 • คำนึงถึงความปลอดภัย คุณภาพชีวิต ประชาชน
 • อนุรักษ์รัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
 • คำนึงถึงทางเลือกที่มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้น้อยที่สุด
 • ไม่สนับสนุนกิจกรรมใดๆ ที่เป็นภัยต่อสังคม หรือศีลธรรมอันดีงาม
 • ไม่กระทำการใดๆ ที่ส่งผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ และภาพแวดล้อมเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
 • ให้ความสนับสนุนกิจกรรมชุมชน และสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม รวมทั้งกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

ความคาดหวัง

 • ความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตประชาชน มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • จิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมของบุคลากรเด็มโก้
 • ความผูกพันของชุมชน สังคมกับบริษัทฯ
 • เป็นมิตรที่ดีต่อกัน

การตอบสนอง

 • มีกระบวนการในการตอบสนองอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ
 • ความร่วมมือ ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
 • สร้างความไว้วางใจและเข้าใจต่อกัน

ผลลัพธ์

 • ได้รับการยอมรับทางสังคม
 • ไม่มีข้อร้องเรียนจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท
 • ให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง
ผู้มีส่วนได้เสีย

ส่วนรวม และประเทศชาติ

แนวปฏิบัติ/การสื่อสาร

 • ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ทั้งสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต ความปลอดภัย แรงงานการจัดการด้านภาษีอากร และบัญชี รวมทั้งประกาศต่างๆ ของราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
 • ให้การสนับสนุนโครงการของรัฐที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และส่วนรวม

ความคาดหวัง

 • พนักงานทุกระดับจะต้องศึกษา และทำความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตนเอง
 • ผู้บริหารควรจัดให้มีข้อมูลด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้อ้างอิง
 • จิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

การตอบสนอง

 • พนักงาน และผู้บริหารเด็มโก้ ไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ
 • การสร้างสัมพันธ์ที่ดี โดยให้ความร่วมมือกับหน่วยราชการ และองค์กรที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูล เพื่อประโยชน์ของประเทศ และส่วนรวม

ผลลัพธ์

 • ได้รับอนุญาตและสนับสนุนให้ดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ผู้มีส่วนได้เสีย

เจ้าหนี้ สถาบันการเงิน

แนวปฏิบัติ/การสื่อสาร

 • เด็มโก้มีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ แก่เจ้าหนี้และยึดมั่นในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด

ความคาดหวัง

 • ปฏิบัติตามสัญญาอย่างถูกต้องครบถ้วน
 • การมีวินัยทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

การตอบสนอง

 • เด็มโก้ปฏิบัติตามแผนการชำระหนี้อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจต่อเจ้าหนี้เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

ผลลัพธ์

 • ดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
 • ได้รับความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ
ผู้มีส่วนได้เสีย

ลูกค้าและประชาชน

แนวปฏิบัติ/การสื่อสาร

 • ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและการรับฟังความคิดเห็น
 • กำหนดมาตการเพื่อพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ความคาดหวัง

 • การผลิตและส่งมอบได้ตามสัญญาด้านปริมาณและคุณภาพ

การตอบสนอง

 • ดำเนินตามแผนอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาประสิทธิภาพส่งมอบตามเวลา

ผลลัพธ์

 • สร้างความพึงพอใจความมั่นใจให้กับลูกค้าให้ได้รับบริหารที่ดีมีคุณภาพมีมาตรฐานสูงอย่างต่อเนื่องและจริงจัง